รอบรู้เรื่องของ หุ้นส่วน

หุ้นส่วน

รอบรู้เรื่องของ หุ้นส่วน

องค์ประกอบหลักในการทำธุรกิจที่ สำคัญอย่างหนึ่ง ที่ผู้เริ่มต้นจะทำธุรกิจหรือผู้ ที่กำลังทำธุรกิจอยู่จะต้องนำมาพิจารณาคือ “รูปแบบองค์กรธุรกิจ” ซึ่งอาจจะแบ่งได้ หลายประเภท คือกิจการของคนๆ เดียว และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด

Key elements in doing business at One important thing That beginners will do business or Which is doing business must be considered “Form of business organization” which may be divided into several categories, namely the business of one person and partnership Or limited company

ลักษณะของธุรกิจที่เหมาะกับการเริ่ม ต้นการเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารด้วยตัว เอง คือองค์กรในรูปแบบกิจการของคนๆ เดียว และห้างหุ้นส่วนนั่นเอง เรามาเรียนรู้ รายละเอียดรูปแบบองค์กรธุรกิจก่อนเริ่ม ประกอบกิจการกันเลย

กิจการของคนๆ เดียว

กิจการของคนๆ เดียวเป็นกิจการที่บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของ บุคคลผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการงาน ในเรื่องเงินทอง และหนี้สินแต่เพียงผู้เดียว

หากการค้ามีกำไร กำไรนั้นก็จะตกเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้ เดียว ถ้ากิจการขาดทุนเจ้าของก็ขาดทุนแต่เพียงผู้เดียว เจ้าของ ทรัพย์สินจะรับผิดชอบเองทั้งหมด

ถ้าดำเนินกิจการต่อไปไม่ไหวหรือเสียชีวิตลง กิจการนั้นก็เป็นอันสิ้นสุดลง กิจการของคนๆ เดียวมักจะเป็นกิจการการค้าขานาดเล็กๆเป็นต้น

ห้างหุ้นส่วน

สำหรับห้างหุ้นส่วนก็คือองค์กรในการประกอบกิจการค้ารูป หนึ่ง ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปทำสัญญาตกลงที่จะกระทำ กิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไร อันได้แก่กิจการที่ทำนั้น ลักษณะของห้างหุ้นส่วน ได้แก่ สัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงเข้ากันเพื่อกระทำกิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไร อันจะได้แก่กิจการที่ทำนั้น และห้างหุ้นส่วนมี 2 ประเภท คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ และห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือองค์กรในการประกอบกิจการค้ารูป แบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลง น้ำเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานมาลงทุนร่วมกัน เพื่อกระทำกิจการ ร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งกำไรอันจะได้แก่กิจการที่ทำนั้น และหุ้นส่วนทั้งหมดทุกคนต้องรับผิดร่วมกัน เพื่อรับผิดชอบหนี้ ทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัด

การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ การยื่นคำขอจัดตั้งห้างหุ้น วนสามัญ (ไม่จดทะเบียน) หากสถานที่ประกอบการของห้างฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นได้ที่สำนักงานเขตที่สถานประกอบ

การนั้นตั้งอยู่ หากสถานประกอบการของห้างฯ ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นยื่นได้ที่ที่ว่าการอำเภอที่ห้างฯ ตั้งอยู่

ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน การจดทะเบียนห้างหุ้น ส่วนสามัญมีวิธีการอย่างเดียวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด สถานที่ยื่นขอจดทะเบียนคือ หากสำนักงานของห้างฯ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมาหานคร ให้ยื่นจดทะเบียนได้ที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 9 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือที่ สำนักงานบริการจดทะเบียนทั้ง 7 แห่ง และหากสำนักงานตั้งอยู่ใน จังหวัดอื่น ให้ยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดที่สำนักงานตั้งอยู่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือองค์กรในการประกอบกิจการค้ารูปแบบหนึ่ง ซึ่งเหมาะสมกับกิจการค้าขนาดกลางและขนาดย่อม โดย การจัดตั้งต้องจดทะเบียน และมีสถานะเป็นนิติบุคคลและลักษณะ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด คือมีหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หุ้นส่วนแบ่ง เป็น 2 จำพวก คือไม่จำกัดความรับผิดในหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัด กับหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่เกิน จำนวนเงินที่ตนลงทุน หุ้นส่วนทุกคนต้องมีเงิน ทรัพย์สิน หรือ แรงงานมาร่วมลงทุน และมีความประสงค์จะแบ่งปันกำไรที่ได้มาจาก การร่วมกันประกอบกิจการการค้า

การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ทำความตกลงระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนในเรื่องสำคัญๆ

ขั้นตอนที่ 2 ขอตรวจสอบและจองชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ

ขั้นตอนที่ 4 ยื่นขอจดทะเบียน

การเลือกหุ้นส่วนเพื่อร่วมทำธุรกิจนั้น ถ้าผู้ประกอบการ เลือกหุ้นส่วนผิด โอกาสที่จะประสบความล้มเหลวก็มีสูง เพราะถ้า กิจการไปได้ดี หุ้นส่วนอาจแย่งผลประโยชน์กันเอง หรือถ้ากิจการ ล้มเหลว หุ้นส่วนอาจจะโทษกันไปโทษกันมา

ดังนั้นก่อนเริ่มทำธุรกิจ ผู้ประกอบการทุกคนควรศึกษา หุ้นส่วนที่ต้องการจะเข้าร่วมให้ดีก่อน เพราะการเลือกหุ้นส่วนนั้นมี ความสำคัญกับการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก

หลักการเลือกหุ้นส่วนนั้นควรเลือกหุ้นส่วนที่มีความสามารถ แตกต่างกันมาบริหารงาน เช่น คนที่มีความชำนาญด้านการตลาด ผู้ประกอบการอาจนำมาวางแผน วิเคราะห์ยอดขาย คนที่มีความ ชำนาญทางด้านการเงิน ผู้ประกอบการก็อาจให้จัดทำบัญชี งบประมาณต่างๆ เป็นต้น และเลือกหุ้นส่วนที่สามารถทุ่มเทกับงาน – สามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ที่สำคัญควรเลือกหุ้นส่วน เราเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้คลี่คลายลงได้

หลังจากเลือกหุ้นส่วนได้ตามต้องการแล้ว สัดส่วนในการ หุ้นถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องใส่ใจ ผู้ประกอบการทั้งหลายมักไว้ใจกับหุ้นส่วนของตน และกำหนดสัดส่วนในการ เท่าๆ กัน ผลที่ตามมาคือหุ้นส่วนจะปัดความผิดรับชอบให้กัน อ แต่ละคนมีธุรกิจหลักของตนเองอยู่แล้ว ธุรกิจที่คิดขึ้นมาใหม่ก็กลา เป็นธุรกิจเสริม ดังนั้นสัดส่วนการถือหุ้นจึงควรมีหุ้นส่วนหลักเป็นแกนไว้

สิ่งสำคัญในการจัดสัดส่วนการถือหุ้นคือผู้ประกอบการจะ ต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุนดำเนินธุรกิจ ในกรณีที่เงิน ลงทุนไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการต้องพิจารณาว่าจะระดมเงินทุนจาก ที่ใด และหุ้นส่วนแต่ละคนที่ถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนต่างๆ มีสิทธิ์ อย่างไร ผู้ประกอบการจะต้องเปิดหนังสือกฎหมายดูอย่างละเอียด และตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน ภายหลัง

ในชีวิตจริงการทำธุรกิจแบบหุ้นส่วนโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ อย่างดีนั้น มักจะจบหรือฟังในไม่ช้า แต่หากวางแผนและไตร่ตรอง อย่างดีแล้ว หุ้นส่วนจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ต้อง สงสัย

จากผลการสำรวจในต่างประเทศพบว่า การบริหารธุรกิจ แบบหุ้นส่วนจะอยู่รอดนานกว่าธุรกิจที่บริหารคนเดียว การบวก ทั้งสองแบบมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่แบบไหนจะเหมาะกับคุณ

ข้อดีของการมีหุ้นส่วน คือ

หุ้นส่วนช่วยแบ่งรับค่าใช้จ่ายตอนเริ่มธุรกิจ

หุ้นส่วนช่วยแบ่งงานและความรับผิดชอบ

หุ้นส่วนช่วยแบ่งรับความเสียงทางธุรกิจ

หุ้นส่วนช่วยในการระดมพลังสมองและทักษะต่างๆ ที่จะเอื้อ ให้บริษัทประสบความสำเร็จได้ ซึ่งดีกว่าหัวเดียว การที่มีคนมาร่วม หุ้นไม่ได้หมายถึงแค่ตัวเงิน แต่มันหมายรวมไปถึงว่าคุณจะมีคนช่วยคิด ช่วยตัดสินใจ ในขณะที่มุมมองของคนหนึ่งคนอาจไม่ครอบคลุม การ มีหุ้นส่วนคนที่สองหรือสามเข้ามา มันหมายถึงว่าคุณจะได้มุมมองใน การทำธุรกิจที่กว้างขวางกว่าเดิม และในกรณีที่คุณพลาดพลั้ง การมี หุ้นส่วนก็หมายถึงยังมีอีกคนที่ยังอยู่ และพร้อมจะลุกขึ้นมาช่วยเหลือ กัน

หุ้นส่วนช่วยสนับสนุน และกระตุ้นการทำงานซึ่งกันและกัน

หุ้นส่วนคือการที่มีคนมาร่วมแชร์ภาระความรับผิดชอบ ซึ่ง นั่นก็หมายถึงว่าคุณจะมีเวลาสำหรับการเที่ยวพักผ่อน หรือเข้ารับ การรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง

หุ้นส่วนคือการมีเพื่อนร่วมงานที่กระตือรือร้น ไม่ใช่แค่ พนักงานที่ทำงานไปวันๆ เพื่อรอรับเงินเดือน

หากคุณขาดคุณสมบัติบางข้อในการทำธุรกิจ การมีหุ้นส่วนที่ ในเรื่องดังกล่าว ย่อมทำให้การบริหารงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การมีหุ้นส่วน คือมีคนช่วยแชร์เงินทุนและความเสียงในกรณีที่ธุรกิจไม่ทำรายได้อย่างที่หวัง

รอบรู้เรื่องของ หุ้นส่วน

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com