กุญแจแห่งความสำเร็จ 7 ประการ

กุญแจแห่งความสำเร็จ

กุญแจแห่งความสำเร็จ 7 ประการ สำหรับนักธุรกิจ อาหารและบริการ

สำหรับกุญแจแห่งความสำเร็จ 7 ประการ นี้มีเพื่อให้ได้ศึกษาว่าการเปิดประตู สู่โลกของธุรกิจด้านอาหารและบริการ ที่ต้อง ฝ่าฟันเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น ต้องมี องค์ประกอบใดบ้าง ให้คุณได้หันกลับมาดูว่า ตัวคุณนั้นมีครบหรือขาดสิ่งใดไปหรือเปล่า ทั้งนี้ก็เพื่อความสำเร็จของตัวคุณเอง

For the seven keys to success, have to study how to open the door. To the world of food business and services that need to be overcome in order to achieve that success Let you turn back and see that Are you missing or missing something? This is for your own success.

กุญแจแห่งความสำเร็จ 7 ประการ

กุญแจแห่งความสำเร็จประการที่ 1

Patience – ความอดทน

เคยมีคำกล่าวว่า Patience brings its own reward. ไม่ว่า จะประกอบธุรกิจการงานอาชีพใด หากคุณอดทนได้มากกว่า ย่อมได้ รับรางวัลแห่งความสำเร็จเป็นผลตอบแทนมากกว่าผู้ที่มีความอดทน น้อยกว่า หรือผู้ที่ไร้ซึ่งความอดทน และผู้ที่ทำธุรกิจด้านนี้จนประสบ ความสำเร็จก็มองเห็นความสำคัญในข้อนี้เป็นอันดับแรก

ธุรกิจการให้บริการ โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารและโรงแรม ต้องมีความอดทนสูง เพราะเป็นการทำงานที่ต่อเนื่องยาวนานนับ 10 ชั่วโมง บางครั้งคุณจะรู้สึกเหนื่อย รู้สึกเพลีย แต่คุณก็ต้องอดทนต่อ สถานการณ์และผู้คนโดยรอบ ทั้งต่อเพื่อนร่วมงานด้วยกัน หัวหน้า งาน และผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะต่อลูกค้าผู้มาใช้บริการ

เมื่อเกิดปัญหาหรือได้รับคำตำหนิจากใครก็ตาม การแก้ไข เหตุการณ์เฉพาะหน้าเป็นสิ่งสำคัญมาก หากคุณรับมือด้วยรอยยิ้ม คำขอโทษ และการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว จะช่วยให้สถานการณ์ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นได้

ที่สำคัญคือทุกสิ่งต้องมาจากใจ ไม่ใช่จากสมองสั่งการ ไม่ได้

เกิดจากการเสแสร้ง คุณต้องมีรอยยิ้ม คำขอโทษ และความอดทน

กุญแจแห่งความสำเร็จประการที่ 2

Attitude – ทัศนคติ

ทัศนคติเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงาน คุณต้องมีทัศนคติที่ดีต่อ องค์กร ต่ออาชีพ ต่อหัวหน้างาน หรือเพื่อนร่วมงาน ไม่ดูถูกอาชีพ ของตัวเอง ไม่ดูถูกหน้าที่ตัวเอง และไม่ดูถูกผู้อื่น การทำงานก็จะ ราบรื่นและสำเร็จลงได้ด้วยดี

เมื่อใดก็ตามที่เราทำงานด้วยทัศนคติที่ไม่ดี ผลของการ ทำงานก็จะออกมาไม่ดีตามไปด้วย ประสบการณ์เป็นสิ่งที่เราสร้างกัน ได้ สอนให้กันได้ แต่ทัศนคติเป็นสิ่งที่สอนกันยาก คุณต้องสร้างด้วยตัวของคุณเอง

กุญแจแห่งความสำเร็จประการที่ 3

Motivation – แรงจูงใจ

ต้องมีแรงจูงใจในการทำงาน ไม่ใช่ทำงานเพื่อให้หมดหน้าที่ ต้องมีแรงจูงใจทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย เช่น เพื่อให้กิจการเติบโตขยายสาขา เพื่อให้ได้รับสิ่งตอบแทนเป็นคําชมจาก ลูกค้า ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจมองดูเหมือนเป็นการหวังผล ประโยชน์ หรือเป็นการติดสินบนให้ตนเอง แต่ในการทำงานคุณต้อง สร้างแรงจูงใจเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า เพื่อความก้าวหน้า ของตัวคุณเอง

กุญแจแห่งความสำเร็จประการที่ 4

Ambition – ความทะเยอทะยาน

ความทะเยอทะยานในขอบข่ายที่พอดีและเหมาะสม นับเป็น สิ่งที่ดีในการทำงาน เพราะความทะเยอทะยานจะเป็นแรงขับให้เรา พบกับความสำเร็จ หากคุณมีความทะเยอทะยานในอาชีพ ในสาย งานที่ทำ มีการแข่งขันในระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือคู่แข่งทางการค้า มีความปรารถนาที่จะก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ ก็จะเป็นแรง ขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งของตนเอง ของหน่วย งาน และขององค์กร

กุญแจแห่งความสำเร็จประการที่ 5

Dedication – อุทิศตน

ในการทำงานเราต้องอุทิศตนต่อหน้าที่การงาน ไม่ใช่ทำเพียง เพื่อหวังผลกำไรหรือค่าจ้างตอบแทนเท่านั้น แต่ต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่น และทุ่มเทในการทำงานไม่ว่าอยู่หน้าที่ตำแหน่งหน้าที่ใดเราต้อง ทำให้เต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ ต้องอุทิศตนในการทำงานให้ได้เต็ม 100% หรือเกิน 100% ให้ได้มากกว่าที่ผู้คนคาดหวัง เพราะ หมดทั้งมวลแล้วผลดีจะเกิดต่อตัวคุณเองทั้งสิ้น

กุญแจแห่งความสำเร็จประการที่ 6

Interest in People – ใส่ใจในผู้คน

ผู้คนที่เราทำงานด้วยมีความสำคัญต่อการทำงานของเรามาก น้อยต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา คุณ ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบกาย ต้องเต็มใจที่จะช่วยเหลือเมื่อเกิด ปัญหา หรือเมื่อคนเหล่านั้นมีความต้องการ อย่าถือว่าไม่ใช่หน้าที่ เพราะหน้าที่ของผู้ให้บริการคือต้องทำงานกันเป็นทีม

ทุกคนล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญต่อองค์รวมของธุรกิจทั้งสิ้น โดยเฉพาะธุรกิจนี้มีการแข่งขันกันสูงมาก ในระหว่างร้านอาหารหรือ โรงแรมระดับเดียวกัน ที่สำคัญที่สุดคือลูกค้าผู้มาใช้บริการ หากคุณ อยู่ในธุรกิจด้านบริการ คุณต้องเต็มใจที่จะให้บริการ และดูแลในส่วนนี้ให้มากเพราะถือเป็นหน้าตา เป็นปราการด่านแรกที่จะทำให้ธุรกิจ เกิดความน่าประทับใจ ควรใส่ใจที่จะดูแลลูกค้าผู้มาใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด

กุญแจแห่งความสำเร็จประการที่ 7

Interest in Food & Beverage- ใส่ใจในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม

อาหารและเครื่องดื่มคือองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจนี้ ผู้ที่ อยู่ในแวดวงธุรกิจไม่ว่าตำแหน่งหน้าที่ใด ควรมีความสนใจและใฝ่รู้ ในเรื่องเหล่านี้ ต้องใส่ใจในรายละเอียด และทำความเข้าใจให้ได้มาก ที่สุด เพื่อให้คำแนะนำและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการ

บางครั้งลูกค้ามีข้อจำกัดเฉพาะตัวทั้งเรื่องสุขภาพ การ รับประทานอาหารก็จะมีข้อจำกัดตามไปด้วย เช่น แพ้อาหารทะเล แพ้ผงชูรส แพ้แอลกอฮอล์ ฯลฯ เราต้องใส่ใจในรายละเอียดว่า อาหารชนิดใดมีส่วนผสมอะไรบ้าง จะมีผลข้างเคียงต่อลูกค้าหรือไม่

ประเทศไทยมีความหลากหลายด้านอาหาร เราต้องทำความ เข้าใจในอาหารท้องถิ่น และนำเสนอให้สอดคล้องกับความต้องการ ของลูกค้า โดยเฉพาะชาวต่างชาติ เราต้องสร้างความแตกต่างใน ระหว่างร้านอาหารระดับเดียวกัน

ที่สำคัญความประทับใจของลูกค้าคือหน้าที่ของเรา และคุณ สามารถสร้างความประทับใจในความโดดเด่นแปลกตากับการนำ เสนออาหารและเครื่องดื่ม ที่ผ่านความคิดสร้างสรรค์ของร้านอาหาร คุณเองได้ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จผ่านความคิดใหม่ๆ ที่ลงตัวนี้ได้ด้วยตัวคุณเอง

เนื่องจากจุดขายของร้านอาหารสมัยนี้ จะเน้นไปที่ความ แตกต่างด้านการบริการ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม รสชาติอาหาร การ ตกแต่งล้วนต้องถูกวางแผนมาเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถนำเสนอเป็นจุดแข็งได้

อย่าลืมว่ากิจการจะสำเร็จต้องมีจุดแข็งทั้ง 7 ข้อนี้ หากไม่มีก็ เท่ากับว่าธุรกิจของคุณอาจจะอยู่ได้อีกไม่นาน ฉะนั้นคุณต้องมีกุญแจ แห่งความสำเร็จ 7 ประการนี้ไว้ติดตัว ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ ลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงานที่ทำงานอยู่ในสายงานเดียวกันนี้ก็ตาม

กุญแจแห่งความสำเร็จ 7 ประการ

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com