ก้าวแรก บนถนนธุรกิจ

ก้าวแรก

ก้าวแรก บนถนนธุรกิจ

องค์ประกอบสำคัญ ของร้านอาหาร ที่ประสบความสำเร็จ

หลายๆ ท่านอยากมีร้านอาหารเป็นของ ตัวเอง เพราะถือว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ในประเภท ปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อร่างกาย ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดี หรือไม่ร้านอาหารก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้อง บริโภค แต่ก็ดูเหมือนเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เริ่มต้น คนเหล่านี้มักมีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่าควร เริ่มต้นจากจุดไหนก่อน แล้วทำอย่างไรต่อไปจึง จะประสบความสำเร็จ

Many people would like to have their own restaurant because it is considered a business that is in the type 4 factor that is necessary for the body. No matter how good the economy is Whether or not a restaurant is a necessity for everyone to eat, but it seems difficult for beginners. These people often have many questions that should be Where to start from first And what to do next To succeed

แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจเราควรเริ่มจากการหาข้อมูลใน ด้านใหญ่ๆ คือ กำลังของตนเอง ตลาด ลูกค้า และคู่แข่ง แต่กระนั้น ใช่ว่าใครก็จะสามารถทำร้านอาหารได้ประสบความสำเร็จ และคน ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ก็มิใช่ได้มาง่ายๆ ต้องอาศัยปัจจัย ประกอบหลายอย่าง และผู้เขียนขออธิบายถึงข้อมูลแนวทาง 3 ด้าน ใหญ่ๆ ดังนี้

The way to start a business, we should start by finding information on a large scale, ie, our own strength, market, customers and competitors. However, not that anyone will be able to make a successful restaurant and people who are successful in this business are not.

Come easily Requires factors Assemble many things And the author would like to explain the 3 main ways to follow

วัดกำลังตนเอง

ควรรู้จักประเมินว่าตนเองมีคุณสมบัติที่จะทำธุรกิจนั้นๆ หรือไม่ เช่น มีความรู้ ความสามารถ มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ยอมรับความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น กล้านำเงินออมที่เก็บทั้งชีวิตมา ลงทุน เป็นต้น และที่สำคัญคือต้องหนักแน่น จริงจัง และกล้า ตัดสินใจ

Should know whether or not they are qualified to do that business, such as knowledge, ability, patience, diligence, honesty,

accepting risks in various fields, such as daring to bring savings to life, investment etc. and most importantly, must be firm Serious and courageous decision

เลือกประเภทธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเอง โดยดูจาก ตามชอบ ความถนัด และความสนใจของตนเองเป็นหลัก เพราะ คนที่รักจะทำให้ผู้ประกอบการอยากแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ทางธุรกิจอยู่เสมอ

สำรวจฐานะทางการเงินว่าตนเองมีเพียงพอหรือไม่ การเงิน ควรจัดแบ่งออกเป็นส่วนๆ เช่น แบ่งไว้สำหรับใช้จ่ายในครอบครัว แบ่งเป็นเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อใช้ในยามจำเป็น และแบ่งไว้ สำหรับการออมเพื่อการลงทุน อาจเป็นการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว เช่น การซื้อพันธบัตรรัฐบาล เมื่อจัดแบ่งเป็นส่วนต่างๆ แล้ว เรา จะเห็นว่าตนเองมีเงินเพียงพอเพื่อทำธุรกิจหรือไม่ หรือต้องหาจาก แหล่งเงินกู้อื่นๆ

เรื่องของทำเลที่ตั้ง ถ้าผู้เริ่มต้นธุรกิจมีสถานที่เป็นของตนเอง และอยู่ในทำเลที่ดีก็ไม่มีปัญหา แต่หากผู้เริ่มต้นยังไม่มีก็ควรมองหา ทำเลที่เหมาะสมกับธุรกิจ เช่น ย่านศูนย์การค้า ชุมชน อยู่ใกล้แหล่ง วัตถุดิบ เป็นต้น

และเรายังต้องคำนึงต่อด้วยว่าทำเลนั้นควรใช้วิธีซื้อหรือเช่าดี เคยดูที่เงินทุนว่ามีเพียงพอหรือไม่ หากเรามีเงินน้อยก็ควรใช้วิธีเช่าจะดีกว่า ทั้งนี้ผู้เริ่มต้นธุรกิจควรดูถึงรายละเอียดของสัญญาว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่เพียงไร

สอดส่องตลาด ทั้งลูกค้าและคู่แข่ง

รู้ข้อมูลของลูกค้า ผู้เริ่มต้นธุรกิจควรสำรวจความต้องการ สินค้าหรือบริการว่ามีมากน้อยเพียงใด เหมาะกับลูกค้ากลุ่มใด วัยใด ชายหรือหญิง เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการผลิตต่อไป

และควรรู้ข้อมูลของคู่แข่ง ธุรกิจในปัจจุบันมีมากมาย จำเป็นต้องทราบว่าคู่แข่งของเราเป็นอย่างไร มีจุดเด่นและจุดด้อย ตรงไหน แต่การรู้ข้อมูลของคู่แข่งก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต่างฝ่าย ต่างปิดบังข้อมูลเหล่านี้

ก้าวแรก บนถนนธุรกิจ

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com