การจัดตั้งธุรกิจ

การจัดตั้งธุรกิจ

การจัดตั้งธุรกิจ

เมื่อเราประเมินตนเองและประเมินตลาดแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการจัดตั้งธุรกิจ วิธีจัดตั้งธุรกิจแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องคือ ตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจโดยต้องมีความชัดเจนว่า ธุรกิจทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยผู้เริ่มต้นธุรกิจ ต้องคำนึงว่าเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วจะสามารถทำตามได้หรือไม่

When we evaluate ourselves and evaluate the market, the next step is to establish a business. How to set up a business, divided into various parts Related is Set the objectives and goals of the business, with the clarity of what the business is doing, where, how the results are expected. By starting a business Must take into account that once set up, will be able to follow or not

คำนึงถึงรูปแบบขององค์กร รูปแบบขององค์กรมีหลาย ลักษณะคือ เป็นเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ซึ่งคง รับผิดชอบของทั้ง 3 ลักษณะจะต่างกันไป คือเจ้าของคนเดียว รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในทุกเรื่อง ห้างหุ้นส่วนคือมีหุ้นส่วนตั้งแต่2 คนขึ้นไป ความรับผิดชอบของแต่ละคนมากน้อยต่างกันไปตามงานที่ตกลงกันไว้ ส่วนผู้ที่ลงทุนด้วยรูปแบบบริษัทก็ต้องมี สมาชิกก่อตั้งจำนวน 7 คนขึ้นไป และผลตอบแทนที่ได้จะอยู่ในรูปของเงินปันผล

Taking into account the organization’s style There are many forms of organization that are single owners, partnerships or companies that are responsible for all 3 characteristics. Is the only owner Solely responsible for all matters A partnership is a partnership of 2 or more people. The responsibility of each person is very different according to the agreed work. For those who invest in the form of a company, they must have The founding members are 7 or more and the returns will be in the form of dividends.

คำนึงถึงการหาแหล่งเงินทุน โดยปกติเงินทุนมาจากสอง แหล่งใหญ่ๆ คือ เงินทุนที่อยู่ในมือ และเงินทุนที่มาจากการกู้ยืม สำหรับการขอกู้เงินหากเป็นนักลงทุนรายใหม่อาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากไม่ได้รับความเชื่อถือ ดังนั้นการสร้างเครดิตหรือความน่า เชื่อถือให้กับตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญ และสิ่งที่ยืนยันความน่าเชื่อถือ ของเราได้คือผลการดำเนินงานของกิจการที่ผ่านมา รวมถึงสถานะ ทางการเงิน เช่น งบการเงินต่างๆ ประมาณการกำไรที่คาดว่าจะได้รับ

Taking into account the source of funding Normally, funds come from two major sources, namely, capital at hand. And the funds that come from the loan For a loan request

คำนึงถึงสินค้าหรือบริการที่จะผลิต ต้องสอดคล้องกับข้อมูล ความต้องการของลูกค้า และที่สำคัญสินค้าควรมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่ไม่เหมือนใคร

คำนึงการจัดจำหน่ายสินค้า ผู้เริ่มต้นธุรกิจควรดูความเหมาะสม

ของตลาดว่าจะจัดจำหน่ายในลักษณะใด เช่น ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ผ่านพ่อค้าคนกลาง มีผู้แทนจำหน่าย หรือหลายวิธีรวมกัน เป็นต้น

คำนึงถึงการจัดการทางการเงิน คือการวางแผนการใช้ เงิน ให้เงินหมุนเวียนไหลคล่องตลอด สิ่งที่ช่วยให้รู้ฐานะการเงิน เราคือการทำบัญชีงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นงบดุล งบกำไรขาดทุน ประมาณการรายรับรายจ่าย เป็นต้น

นอกจากนี้ผู้เริ่มต้นธุรกิจยังต้องแบ่งส่วนเงินทุนหมุนเวียนไว้ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในกิจการ เช่น เงินเดือนพนักงาน เงิน ซื้อวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เงินเหล่านี้ต้องควบคุมให้พอใช้ไม่ขาดมือ เพราะถ้าผู้ประกอบการสะดุดกับภาวะการเงิน กิจการอาจหยุดชะงักลงได้

พนักงานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กิจการประสบความสำเร็จได้ ถ้านายจ้างสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พนักงานก็จะมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงาน ผลที่ตามมา กิจการจะเจริญ รุดหน้า

ปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ ที่ร้านอาหารหลายรายใช้ได้ผล คือต้องมีแนวความคิดที่แน่ชัด มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สำคัญต้อง เป้าหมายธุรกิจที่แน่ชัดคือมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นเอง และที่ขาด ไม่ได้คือมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดอย่าง มีการจัดการที่ดี และต้องมีทำเลที่ดีด้วย

(ขอขอบคุณส่วนหนึ่งของข้อมูลจากที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไว้ด้วย ณ โอกาสนี้

การจัดตั้งธุรกิจ

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com