มีหลักปฏิบัติ ในการสำรวจความพอใจของลูกค้า

มีหลักปฏิบัติ ในการสำรวจความพอใจของลูกค้า กล่าวไว้ ดังนี้

 • ควรถามความเห็นของแขกในห้องอาหารอย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างการบริการ
 • ถ้าแขกให้ความเห็นไปในทางที่ดี พนักงานต้องกล่าวคำ ขอบคุณแขก หรือถ้าแขกให้ความเห็นไปในทางลบ พนักงานก็ต้องรีบ กล่าวคำขอโทษแขกทันที
 • เมื่อเข้าไปสำรวจความพอใจ ต้องสนใจในสิ่งที่แขกพูด ไม่ใช่ ไปโต้เถียงกับแขก
 • ระวังอย่าทำการสำรวจความพอใจเร็วเกินไป หรือล่าช้าเกิน ไป เช่น แขกกำลังจะออกจากภัตตาคารแล้ว
 • เมื่อสอบถามความพอใจแขกเรียบร้อยแล้ว ไม่ควรยืนอยู่ พูดต่อ หรือจ้องมองแขกรับประทานอาหาร

• Ask the guest’s opinion in the restaurant at least 1 time during the service.
• If the guest gives a good opinion Employees must say thank you to the guests or if the guests give negative comments. Employees must hurry. Immediately apologized to the guest
• When visiting the satisfaction survey Must be interested in what the guests say is not to argue with the guests
• Be careful not to conduct satisfaction surveys too quickly. Or too late, for example, guests are leaving the restaurant
• When asked about the guests’ satisfaction Should not stand, speak, continue, or stare at guests eating

ร้านอาหารชื่อดังต่างๆ ก็ล้วนแต่มีการสำรวจความพึงพอใจ ของลูกค้าทั้งนั้น และเมื่อเกิดข้อพลาดประการใด ทางร้านจะทำการ บันทึกเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีกเป็นครั้งที่สอง ไม่ว่าแขกต้องการอะไร บริกรก็จัดหามาให้อย่างรวดเร็ว มีการทำงานกันเป็นทีมดีเยี่ยม อาหารแต่ละจานเสิร์ฟได้ทันเวลา เหมือนกับจับเวลาระหว่างจานเอาไว้ไม่มีหยุดชะงักหรือขาดตอน

Various famous restaurants All but have a satisfaction survey Of customers And when any errors occur The shop will do Save to avoid further errors for the second time. No matter what the guest wants The waiter quickly provided. Have a great team work Each dish is served on time. Like a timer between plates, no interruptions or interruptions

เมื่อแขกรับประทานอาหารเสร็จ ผู้จัดการก็จะเข้ามาทักทาย คนคุยเรื่องทั่วไป พร้อมกับชวนให้แขกกลับมาใช้บริการอีกในมื้อหรือวันถัดไป

When guests have finished eating The manager will come to greet General talk Along with inviting guests to come back to use the service again in the next meal or day

มีหลักปฏิบัติ ในการสำรวจความพอใจของลูกค้า 

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

สำรวจ ความพึงพอใจของลูกค้า

 สำรวจ ความพึงพอใจของลูกค้า (สำรวจพนักงาน)

เพื่อให้งานบริการมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจ บริการจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสำรวจความพอใจของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภัตตาคาร ห้องอาหาร โรงแรมต่างๆ นิยมตรวจสอบคุณภาพการบริการเพื่อทราบความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละมื้อว่าเป็นอย่างไร โดยใช้แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น หรือการสอบถามความพอใจขณะที่แขกกำลังใช้บริการอยู่ เช่น การสอบถามรสชาติของอาหารว่าเป็นอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว แขกมักจะตอบกลับมาอย่างเกรงใจว่าอาหารรสชาติดี หรือพอใช้ได้

In order to continuously improve the service quality, the service business is essential to the satisfaction of customers.

Regardless of the business, restaurant, restaurant, hotels, popularity, check the quality of service to know the needs of customers who use the service in each meal.

By using the feedback form Or questioning satisfaction while guests are using the service, such as inquiring about the taste of food Which most Guests will often respond with respect to whether the food tastes good or acceptable.

แต่หากไม่มีการทำสำรวจความพอใจของลูกค้าเลย เราก็จะ ไม่ทราบจุดบกพร่อง เช่น อาหารช้า อาหารไม่อร่อย หรือพนักงานไม่สุภาพ บริการไม่ดี เราก็จะไม่รู้เลยว่าเหตุใดลูกค้าจึงลดน้อยลง เนื่องจากการไม่กลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อๆ ไป นี่คือเหตุผลที่ พนักงานบริการจะต้องใส่ใจกับลูกค้าทุกราย

Or the staff is not polite, the service is not good, we will not know why the customer is less Because of not returning to use the service again in the future Service personnel must pay attention to every customer.

การเข้าไปสำรวจความพอใจของลูกค้า จะทำให้เราได้รับฟัง สิ่งต่างๆ ทั้งในแง่ดีและไม่ดีมากมาย ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจ ภัตตาคาร ร้านอาหาร ต้องเปิดใจให้กว้างเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะนั้นๆ เช่น อาหารช้า อาหารเค็ม อาหารเผ็ด เนื้อเหนียวเกินไป อาหารและเครื่องดื่มไม่ถูกต้องตามอุณหภูมิที่ควรเสิร์ฟ เป็นต้น

To explore customer satisfaction Will allow us to listen to many things, both good and bad Therefore, restaurant business operators must open their hearts to listen to such suggestions as slow food, salty food, spicy food, too sticky meat.

Food and drinks are not correct according to the temperature that should be served, etc.

เจ้าของกิจการต้องมีการจ่ายรายได้ของพนักงานให้ดีและ เหมาะสม หากพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่น่าพึงพอใจสมเหตุสมผล ก็มีโอกาสน้อยที่พวกเขาจะมองหางานอื่น พร้อมมีการเพิ่มความจงรักภักดีต่อธุรกิจของคุณ

สำรวจ ความพึงพอใจของลูกค้า

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

เทคนิค ที่นำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหาร

เทคนิค ที่นำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหาร

1. เทคนิคที่ควรทำอันดับแรกก็คือ พนักงานทุกท่านต้อง ทราบพร้อมเพรียงกันว่า นี่เป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีอยู่เพื่อน ลูกค้า และให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด การที่พวกเขารับทราบ เช่นนี้ อย่างน้อยพวกเขาทั้งหมดจะต้องมีความเป็นมืออาชีพ และ สติเตือนว่าพวกเขาจะให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดีที่สุด

The first technique that should be done is All employees must Know that in unison This is an existing service industry, friends, customers and customers. As they acknowledge this, at least they all have to be professional and mindful that they will serve their customers best.

อาจชี้แจงเพิ่มไปด้วยว่าธุรกิจร้านอาหารจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดลูกค้า ลูกค้ามีส่วนสำคัญในการอยู่รอดของร้านอาหาร หากทุกคนไม่ มีการบริการที่ดีแล้ว ลูกค้าจะเข้าร้านได้อย่างไร ให้คิดว่าการทำ บริการร้านอาหารก็เหมือนพ่อแม่ดูแลอาหารให้ลูกๆ ของพวกเขาเอง ต้องทำให้ดีที่สุด (เป็นการใส่จิตวิญญาณ ให้พวกเขาได้รู้สึกว่าพวกเขา มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณแค่ไหน และให้แน่ใจว่าพวกเขามี กำลังใจ ถ้าพวกเขามีการปรับปรุงประสิทธิภาพในเชิงการพัฒนาอยู่เสมอ ก็เป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญจริงๆ)

May also clarify that the restaurant business cannot live without customers Customers have an important part in the survival of the restaurant. If everyone doesn’t have good service How do customers enter the store? To think of doing Restaurant service is like parents taking care of food for their children to do their best. (It is a spirit Let them feel that they How important is your business? And make sure that they are always encouraged if they have improved their development efficiency It is really praise.)

 1. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่พนักงานต้องใช้ อาทิ เครื่องครัว สถานที่เตรียมอาหารพร้อมเสิร์ฟลูกค้า ที่คิดเงิน หรือ บริเวณที่ต้องให้บริการทั้งหมดว่ามีความพร้อมหรือไม่ ถ้าไม่มีต้องรีบหามาให้พร้อม ถ้ามีแล้วแต่ชำรุดก็ต้องปรับปรุงให้วัสดุและอุปกรณ์ที่ พวกเขาต้องใช้นั้นมีประสิทธิผล ไร้ข้อผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดปัญหา ได้ในอนาคต

There are various equipment inspections. Which employees need to use, such as kitchenware, food preparation places, ready to serve customers who charge or areas that need to provide all services that are ready or not If there is no need to quickly find it ready If it is damaged, then the material and equipment must be improved. They need to be effective. Without errors that may cause problems in the future

3. เจ้าของกิจการต้องมีการจ่ายรายได้ของพนักงานให้ดีและ เหมาะสม หากพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่น่าพึงพอใจสมเหตุสมผล ก็มีโอกาสน้อยที่พวกเขาจะมองหางานอื่น พร้อมมีการเพิ่มความจงรักภักดีต่อธุรกิจของคุณ

The owner must pay the employee’s income well and appropriately if the employee receives a reasonable satisfactory compensation. There is little chance that they will look for another job. Ready to increase loyalty to your business

เมื่อคุณมีผลประกอบการน้อยลง แต่บุคลากรมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ปัญหาการลาออกของพนักงานก็จะน้อยลงตามไปด้วย การจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงาน นับว่ามีส่วนสำคัญในการมัดใจพนักงาน ให้พวกเขารู้สึกว่าการทำงานกับคุณมีความคุ้มค่าจริงๆ

การสร้างพนักงานและรายละเอียดงานนี้ควรรวมถึงนโยบาย ของบริษัท การแต่งกาย ทำอย่างไรให้ได้เพิ่มความสะดวกสบายและอื่นๆ

เมื่อเป็นเจ้าของธุรกิจแล้ว คุณจะได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนว่า คุณต้องการให้พนักงานของคุณทำหน้าที่ดูแลและได้คิด และคุณต้อง มีการสื่อสารส่วนนี้กับพวกเขาด้วย หากพนักงานของคุณมีความเข้าใจที่คลุมเครือในสิ่งที่พวกเขารับผิดชอบ คุณก็จะผิดหวังกับงาน ของพวกเขาอย่างที่ไม่ควรเป็นเช่นนั้น

เทคนิค ที่นำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหาร

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

พนักงานประจำ บาร์ขายเหล้า

พนักงานประจำ บาร์ขายเหล้า

อีกหนึ่งตำแหน่งที่บางร้านอาจจะมีไว้ นั่นคือพนักงานประจำ บาร์ขายเหล้า Bartender ในภาษาอังกฤษนั้นสามารถเรียกได้ทั้ง พนักงานชายและหญิง แต่ในเมืองไทยถ้าเป็นผู้หญิงจะเรียกว่า Bartendee

Another location that some stores may have That is, the bar staff selling Bartender in English can be called both Male and female employees But in Thailand, if a woman is called Bartendee

ซึ่ง Bartender หรือ Bartendee จะประจำอยู่บาร์เหล้าได้ นั้น ต้องมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการผสมสุราต่างๆ ซึ่งต้อง เรียนรู้ แต่วิธีเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็ต้องอาศัยการฝึกและประสบการณ์ เช่น ต้องรู้วิธีรินเบียร์โดยไม่ให้มีฟองมาก วิธีค่อยๆ รินเหล้าไวน์ แบบไม่ให้มีตะกอนไหลลงมาด้วย

In which the Bartender or Bartendee is stationed in a liquor bar, there must be knowledge and expertise in various liquor combinations which must be learned, but the best way to learn is to rely on training and experience.

A lot of bubbles, a way to decant the wine without letting the sediment flow down.

วิธีผสมเครื่องดื่มประเภทค็อกเทล รวมถึงจดจำราคาและจำนวนของเครื่องดื่มต่างๆ ที่ลูกค้าสั่งได้ด้วยนอกจากนี้ Bartender ที่ดีต้องเป็นคนช่างพูดด้วย เพราะจะต้องพบปะลูกค้าโดยตรง แล้วลูกค้าก็มีหลายแบบ

How to mix cocktails Including remembering the price and amount of various drinks In addition, a good bartender must be a talkative person.

Because they have to meet customers directly There are many types of customers.

ซึ่งถ้าชอบพูดคุยกับคนด้วยก็จะทำให้สนุกไปกับงานและช่วยให้สินค้าขายดีขึ้น เพราะลูกค้าบางส่วนเวลามาสั่งเครื่องดื่มจะต้องการเพื่อนคุย และถ้าพูดคุยถูกคอก็สั่งเครื่องดื่มไปเรื่อยๆ และต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเวลาลูกค้ามาพูดกล่าวด้วยคำหยาบเพราะความเมา หรือ ในกรณีที่มีลูกค้าเข้ามาพร้อมกันจำนวนมาก

Which, if you like to talk to people too, will make it fun to work and help the product sell better Because some customers when ordering drinks will want to talk to friends And if talking to each other, then order the drink indefinitely

And must be able to solve the problem in the face of the time when the customer comes to speak with rude words because of drunkenness or in the event that many customers come together

ตอนนี้เราก็พอทราบประเภทพนักงานร้านอาหารไปกันบ้าง แล้ว ว่าในร้านอาหารส่วนใหญ่จะมีตำแหน่งอะไรบ้าง และแต่ละ ตำแหน่งควรมีความรับผิดชอบเช่นใด เพื่อให้ร้านอาหารเป็นร้าน อาหารที่ทุกคนได้เข้ามา และเอ่ยปากชมพร้อมกันว่าไม่ผิดหวัง

คำว่าไม่ผิดหวังย่อมส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือ และอยาก กลับมาที่ร้านนี้อีกครั้ง เมื่อใดที่ร้านอาหารของคุณเป็นเช่นนี้ นั่น หมายถึงสัญญาณที่ดีของความรุ่งเรืองแล้ว

หากต้องการให้ร้านอาหารของคุณเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องมีเทคนิคที่ดีที่จะจัดการ หรือบริหารพนักงานของคุณ การทำเช่นนั้นของคุณจะทำให้บรรยากาศการทำงานที่ร้าน เป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน คือไม่มีการลาออกของพนักงาน ทุกคนยินดีและอยากทำงานกับคุณ

พนักงานประจำ บาร์ขายเหล้า

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

 

พนักงานคิดเงิน

พนักงานคิดเงิน  cashier

พนักงานเก็บเงิน หรือแคชเชียร์ (Cashier) มีหน้าที่ในการ ออกใบเสร็จและเก็บเงิน แต่คนที่นำใบเสร็จไปให้ลูกค้าจะได้แก่ พนักงานเสิร์ฟ และพนักงานคิดเงินที่ดีต้องมีคุณสมบัติคือ

Cashiers Or cashier, is responsible for Issue receipts and collect money But the person who brings the receipt to the customer will include Waitress And employees think good money must be qualified

 • ซื่อสัตย์ ประวัติดี ไม่มีหนี้ค้างชำระ
 • ตรงเวลา
 • ต้องคิดเงินได้อย่างแม่นยำ ไม่ขาดตกบกพร่อง ควรมีความรู้ เรื่องเงินหรือการบัญชีไว้บ้างก็ดี
 • เข้าใจกฎระเบียบในการวางบิล/เก็บเงิน
 • มีมารยาทและแต่งกายสุภาพ มีไหวพริบเชาว์ปัญญา
 • ฝากถอนเงินสด เช็ค และติดต่อธนาคาร
 • Honest, good history, no overdue debt
 • on time
 • Must think accurately Not lacking, should have some knowledge of money or accounting.
 • Understand the rules for billing / collecting
 • Be polite and dress politely. Witty, intelligent
 • Deposit, withdraw cash, check and contact the bank.

ซึ่ง Station หนึ่งจะมีหลายโต๊ะ หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟจึง มีหน้าที่ที่ต้องควบคุมการทํางานของพนักงานเสิร์ฟในเขตความรับผิดชอบของตน เช่น ช่วยพาลูกค้าไปนั่งที่โต๊ะ และรับคำสั่งจากลูกค้าที่ต้องการสั่งอาหาร

Which one station has several tables The chief of the waiter therefore There is a duty to control the work of the waiter in their responsibility area, such as helping to take customers to sit at the table And receive orders from customers who want to order food

พนักงานทำความสะอาด  cleaner

พนักงานทำความสะอาดมีหน้าที่ดูแลร้านอาหารให้สะอาด และถูกสุขลักษณะ งานหลักคือ ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ ต่างๆ ดูแลเครื่องล้างจาน นำขยะไปทิ้ง ทำความสะอาดพื้น กำแพง เตา รวมถึงอุปกรณ์ในครัวและร้านโดยรอบด้วย ขนของที่มีคนนำมาส่งไปจัดเรียงไว้ที่ชั้นเก็บของ หรือใส่ไว้ตามถังเก็บของต่างๆ หรือ เข้าตู้เย็นแล้วแต่กรณี

The cleaning staff is responsible for keeping the restaurant clean. And hygienic, the main task is to clean various appliances, take care of dishwashers, dispose of garbage, clean floors, walls, stoves and kitchen equipment and surrounding stores as well. Transport the goods that have been sent to the store shelves Or put them in various storage tanks or into the freezer as the case may be

พนักงานคิดเงิน  cashier

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

ผู้จัดการห้องอาหาร

ผู้จัดการห้องอาหาร

ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบห้องอาหารในทุกเรื่อง กำหนดมาตรฐานของการบริการ วางแผนตารางเวลาและการทำงานของพนักงาน ฝึกสอนงานแก่พนักงาน รับจองโต๊ะ ต้อนรับลูกค้า พาลูกค้าไปที่โต๊ะ และเมื่อถูกต่อว่าผู้จัดการต้องเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบ

Restaurant manager

Acting in charge of the restaurant in all matters Set the standard of service Plan the schedule and work of employees. Training for the reception desk for customers Take customers to the table And when it was known that the manager must be responsible

ในกรณีของห้องอาหารเล็กๆ ที่มีพนักงานเสิร์ฟ 2-3 คน งานในความรับผิดชอบของพนักงานเสิร์ฟจะแบ่งขอบข่ายกว้างๆ ดังนี้

In the case of a small restaurant With a waitress of 2-3 people. The responsibility of the waitress is divided into the following areas:

 • ตกแต่งหรือจัดแจงห้องอาหารให้ดูดี และสะดวกสบาย
 • จัดวางโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะ
 • รับจองโต๊ะจากลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาจอง
 • ต้อนรับลูกค้า
 • รับออเดอร์ หรือคำสั่งเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า
 • นำอาหารและเครื่องดื่มไปเสิร์ฟ
 • เก็บโต๊ะเมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จแล้ว
 • กล่าวขอบคุณเมื่อแขกจะกลับหรือส่งแขก
 • ทำความสะอาดห้องอาหาร
 • Decorate or arrange the restaurant to look good and comfortable
 • Place the table, chair And tableware
 • Accepting reservations from customers who call to book
 • welcome customer
 • Receive orders or orders about food and drinks from customers
 • Take food and drink to serve
 • Keep the table when customers have finished eating.
 • Thank you when guests return or send guests.
 • Clean the restaurant

ส่วนในกรณีของห้องอาหารขนาดใหญ่ จะมีเจ้าหน้าที่จำนวนมาก ดังนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน จึงแบ่งกระจายกันออกไปดังนี้

In the case of a large restaurant There will be a lot of staff. Therefore, the responsibility of each person Therefore divided into the following

หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ

เป็นตำแหน่งรองผู้จัดการห้องอาหาร ถ้าเป็นห้องอาหารขนาดเล็กก็จะเป็นผู้ดูแลห้องอาหารทั้งหมด ในกรณีที่เป็นห้องอาหารขนาดใหญ่จะมีหัวหน้าหลายคน โดยคนหนึ่งจะดูแล 3-4 Station (เขตบริการหรือเขตที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลลูกค้าที่นั่งโต๊ะ)

Waiter

Is the deputy manager of the restaurant If it is a small dining room, it will be the administrator of the entire dining room. In the case of a large dining room, there will be many heads. Which one person will take care of 3-4 stations (service areas or areas that are responsible for customer care, table seating)

ผู้จัดการห้องอาหาร

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

 

พนักงานต้อนรับ

 

พนักงานต้อนรับ

พนักงานประเภทนี้ เป็นพนักงานที่ต้องรับผิดชอบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นบริการที่มีโอกาสติดต่อกับแขกโดยตรง การบริการและวิธีเสิร์ฟมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ารสชาติหรือคุณภาพของอาหารเลยทีเดียว

This type of employee Is an employee who is responsible for food and beverage service Is a service that has the opportunity to contact guests directly Service and serving methods are important, not less than the taste or quality of food.

พนักงานเสิร์ฟที่ดีจำเป็นต้องมีทักษะที่มีความชำนาญในงานที่ทำอยู่บ้างเช่น การตักอาหารให้แขก โดยตักจากชามใหญ่และหนักโดยใช้ช้อนส้อม และการถือจาน 3-4 ใบ ที่มีอาหารอยู่ด้วยโดยไม่ให้อาหารหกเป็นต้น

A good waitress needs to have some skills that are skilled in the work that is done.

Scooping food for guests By scooping from a large and heavy bowl by using a spoon and holding 3-4 dishes with food without spilling food

อีกทั้งพนักงานเสิร์ฟต้องมีทักษะในการติดต่อกับคน เพราะต้องพูดคุยกับแขกที่มาใช้บริการห้องอาหาร กล่าวกันว่าพนักงานเสิร์ฟทั้งหลายเปรียบเหมือนเป็น “กองกำลังหรือหน่วยขายอาหาร” เลยทีเดียว เพราะมีหน้าที่แนะนำหรือขายสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารที่แผนกครัวทำขึ้นมาแก้ลูกค้า

In addition, the waitress must have skills in dealing with people. Because of having to talk to guests who come to use the restaurant It is said that many waitresses are like “Armed forces or food sales units” ever, because they are responsible for introducing or selling food-related products that the kitchen department has done to solve customers.

พนักงานเสิร์ฟจะชนะใจของลูกค้าได้ด้วยการรู้จักกาลเทศะมรเสน่ห์หน้าสนทนาด้วย ทำงานได้คล่องแคล่ว และรอบรู้ในงานที่ต้องรับผิดชอบ เช่น สามารถแนะนำลูกค้าในการเลือกสั่งอาหาร และ อธิบายให้ลูกค้าฟังว่าอาหารเป็นอย่างไร และปรุงด้วยวิธีอย่างไร

The waitress will win the hearts of customers by knowing the charm of the conversation. Work fluently And well-versed in the job that is responsible for, for example, can guide customers to choose food and explain to customers what food is And how to cook

Good service also includes having the right timing for the service, such as when guests want something, have to hurry to respond quickly.

การบริการที่ดียังรวมถึงการมีจังหวะที่เหมาะสมในการให้บริการ เช่น เมื่อแขกต้องการอะไรก็ต้องรีบสนองตอบอย่างรวดเร็วทันใจเป็นต้น

พนักงานเสิร์ฟควรจะล่วงรู้ว่าแขกต้องการอะไรก่อนที่ก่อนที่แขกจะเอ่ยปากขอ นอกจากนี้พนักงานยังควรเตรียมงานล่วงหน้าไป 1 ขั้นเสมอ เช่น การรีบไปบอกแผนกครัวว่ามีลูกค้ากลุ่มใหญ่เข้ามาแล้วเพื่อให้พ่อครัวรู้ตัว และสามารถที่จะเตรียมการล่วงหน้าได้

The waitress should know what the guests want before the guests ask. In addition, employees should always prepare one step in advance, such as rushing to tell the kitchen department that a large group of customers have come in to let the chef know.

And able to prepare in advance

พนักงานต้อนรับ

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

พ่อครัวแม่ครัว

พ่อครัวแม่ครัว

พ่อครัว แม่ครัว ความสำคัญอันดับแรกของร้านอาหาร เป็นประเภทลูกจ้างของร้านอาหารที่เราขอแยกออกมาก่อนใครเพื่อน เนื่องจากอาชีพพ่อครัวแม่ครัวเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะในการทำอาหารค่อนข้างสูงกว่าตำแหน่งอื่น เพราะพ่อครัวแม่ครัวคือผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการทำอาหารในร้านอาหาร โรงแรม ในร้านของตนเอง หรือได้รับจ้างงานจากเจ้าของกิจการนั้นๆ

Chef, the first priority of the restaurant Is the type of employee of the restaurant that we wish to separate before anyone else, friends Because the cook cook’s profession is a profession that requires quite a lot of cooking skills. Because the cook is the person who is responsible for cooking in the restaurant, hotel, in their own shop Or get a job from that owner

ขึ้นชื่อว่าร้านอาหารแต่ไม่มีคนทำอาหารเก่งๆ รสชาติดีๆ ให้กินก็กระไรอยู่นะ จริงไหม ? ลุกจ้างประเภทนี้ต้องมีการฝึกฝนตัวเองโดยมีบุคคลในครอบครัวเป็นพ่อครัวหรือแม่ครัวมาก่อน ในขณะเดียวกันก็มีโรงเรียนสอนทำอาหารตั้งขึ้นในปัจจุบัน โดยผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนทำอาหาร มักจะได้รับการว่าจ้างจากร้านอาหารภัตตาคาร หรือโรงแรม

Reputed to be a restaurant, but there are no good cooks, good flavors to eat, right? This type of employment requires self-training, with family members being cooks or cooks. At the same time, there is a cooking school set up today. By those graduating from the cooking school Usually hired by restaurants, restaurants or hotels

คุณลักษณะของพ่อครัวที่ดีที่เจ้าของกิจการควรจ้าง

 • รักความสะอาด มีบุคลิกภาพที่ดี เพื่ออาหารที่ทำจะได้ไม่มีเชื้อโรคและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 • มีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวในการทำอาหารให้มีรสชาติที่ชวนรับประทาน
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีน้ำใจ หรือใจกว้าง มีเหตุผล และมีอัธยาศัยที่ดี
 • Love, cleanliness, good personality For food that can be made without germs and is safe for consumers
 • Have the unique knowledge of cooking to have a taste that is inviting
 • With a flair for solving immediate problems
 • Generous or generous, rational and good-natured

การจ้างพ่อครัวแม่ครัวก็มีข้อควรระวังอย่างมาก ที่ต้องเตือนเจ้าของร้านไว้ก่อนว่าคุณต้องทำอาหารให้เป็นด้วย และต้องเลือกวัตถุเองด้วย อย่าปล่อยให้พ่อครัวแม่ครัวมาเป็นคนกำหนดให้คุณทุกครั้ง เพราะนั้นหมายถึงเขาอาจโกงคุณได้ทุกเมื่อที่มีโอกาส

Hiring cooks in the kitchen has a lot of precautions. That must remind the shop owner that you have to make food as well And must choose the object itself Don’t let the cook cook come to you every time. Because that means he may cheat you at any time with the opportunity

ฉะนั้นถ้าเจ้าของร้านอาหารไม่มีความรู้ด้านอาหารเลยปล่อยให้พวกเขาบริการการทำอาหารหรือวัตถุดิบอย่างเดียว ถ้าพวกเขาพร้อมกันลาออกเมื่อไหร่ร้านคุณแย่แน่

Therefore, if the restaurant owner does not have knowledge of food, let them serve only food or raw materials. If they are at the same time resigning, your shop is definitely bad.

พ่อครัวแม่ครัว

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

พนักงาน /ลูกจ้างในกิจการร้านอาหาร

พนักงาน /ลูกจ้างในกิจการร้านอาหาร

โดยปกติภัตตาคาร/ร้านอาหารจะมีพนักงานประจำจำนวนหนึ่งเพื่อทำงานด้านต่างๆ เช่น การจัดซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง การปรุงอาหาร ทำความสะอาด และบริการลูกค้า เป็นต้น จำนวน จะแตกต่างกันตามแต่ขนาดของธุรกิจ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าส่วน ใหญ่จะจ้างพนักงานประจำ

Normally, restaurants / restaurants have a number of regular staff to work in areas such as purchasing fresh food and dry food, cooking, cleaning and customer service etc. The number varies according to the size of the business. Which the survey found that Large to hire regular staff

ผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่จะไม่จำกัดเพศของพนักงาน และผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่จะไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์การอบรมพนักงาน คือโดยปกติจะไม่มีการฝึกอบรม พนักงาน แต่จะเน้นการฝึกอบรมด้านการให้บริการ เลือกบุคลากรที่ มีบุคลิกภาพที่ดี และมีใจรักด้านบริการแทน

Most operators do not limit the sex of employees. And most entrepreneurs do not have limited educational background and training experience That is, there is usually no training for staff but will focus on service training. Select personnel that Have a good personality And love the service instead

พนักงานร้าน หรือลูกจ้างร้าน จำเป็นต่อธุรกิจอย่างมาก บุคลากรสำหรับร้านอาหารที่จะต้องใช้ประกอบด้วยพ่อครัวแม่ครัว พนักงานเสิร์ฟหรือพนักงานต้อนรับ (ปัจจุบันหลายร้านจะฝึกให้ ทำได้ทั้ง 2 อย่าง) พนักงานคิดเงิน พนักงานทำความสะอาด เป็นต้น

Shop staff or shop employees Very necessary for business Personnel for restaurants that must be used include cooks Waitress or receptionist (Currently, many shops will train to do both things) Employees charge money. Cleaning staff etc.

บุคลากรเหล่านี้มีส่วนอย่างมากในการช่วยกิจการร้านอาหาร ของคุณให้สามารถดำเนินไปได้ตามเป้าหมายหรือแผนธุรกิจที่คุณวางไว้ เพราะพวกเขาเหล่านี้ต้องดูแลกิจการภายในร้านตามคำสั่งของเจ้าของ ว่าหน้าที่ไหนควรทำอะไร ตอนไหน มีกฎระเบียบ ข้อบังคับอะไรบ้างที่ต้องทำตามเพื่อให้ร้านมีประสิทธิภาพ ดำเนินงานไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

These personnel have contributed greatly to helping the restaurant business. To be able to proceed according to the goals or business plans that you have placed Because they have to take care of the business in the shop according to the owner’s order What do you have to do when there are rules and regulations that must be followed to make the shop effective? Work with order And is satisfied by customers who come to use the service

พนักงาน /ลูกจ้างในกิจการร้านอาหาร

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

 

จัดแบ่งประเภทของลูกจ้าง

จัดแบ่งประเภทของลูกจ้าง

ในกิจการร้านอาหารว่ากันตามตัวของนิยามว่า “ลูกจ้าง” คือผู้ซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร บุคคลหนึ่งจะเป็นใครก็ตาม ที่ไปตกลงทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของงาน หรือเจ้าของกิจการซึ่งเรียกว่านายจ้าง

In the restaurant business, it is said that according to the definition of “employee” is the person who agrees to work for the employer by receiving wages regardless of the name.

One person will be anyone. Who agreed to work for another person who is the owner of the job Or the owner of the business, which is called the employer

โดยเป็นการทำงานเพื่อประสงค์สิ่งตอบแทนเรียกว่า ค่าจ้าง บุคคลนั้นเป็นลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คำว่า “ไม่ว่าจะ เรียกชื่ออย่างไร” บัญญัติไว้เพื่อตัดปัญหาโต้แย้ง เนื่องจากกฎหมาย บางฉบับ หรือนายจ้างบางรายไม่เรียกชื่อบุคคลที่ทำงานในสถานประกอบกิจการนั้นว่าลูกจ้าง

Which is a work for the purpose of rewarding, called wages, that person is an employee under the labor protection law.

The term “no matter how the name is called” is provided to cut off the argument.

ลูกจ้าง ตามความหมายข้างต้นจึงหมายถึงลูกจ้างทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างทดลองงาน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างที่มีกำหนดเวลาการจ้างไว้แน่นอน (ทั้งระยะสั้นและ ระยะยาว) ลูกจ้างที่ทำงานไม่เต็มเวลา (part time) ลูกจ้างสัญญาจ้างพิเศษ และรวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้านด้วย

The employees in the sense above mean all employees of all types. Whether it is an employee, an experiment Temporary employees, permanent employees and employees with certain deadlines (Both short-term and long-term) part-time employees, special contract employees And including employees who work on household chores

จัดแบ่งประเภทของลูกจ้าง

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com