ข้อมูล ที่จำเป็นต้องใช้นั้นมีอยู่ 4 ด้านดังนี้

ข้อมูล

ข้อมูล ที่จำเป็นต้องใช้นั้นมีอยู่ 4 ด้านดังนี้

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะโฆษณา เช่น จุดขายสำคัญที่เรามีและต้องการนำเสนอต่อลูกค้าคืออะไร คุณสมบัติ เด่นของสินค้าและจุดด้อยอะไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

Information about the products that we will advertise, such as the key selling points that we have and what we want to offer to our customers, what are the features of the product and what are the disadvantages compared to competitors.

2. ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราต้องการ สื่อสารด้วยเป็นใคร เขามีพฤติกรรมการรับสื่ออย่างไร ใครมีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการประเภทที่เราขายบ้าง เขามีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตอย่างไร มีทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมในการใช้ชีวิตอย่างไร

Information about customers Target customers we want Who is communicating? How does he have the behavior of receiving media? Who influences the decision to buy products and services that we sell? How is his behavior in life, how he has attitudes, beliefs and values in living?

3. ข้อมูลคู่แข่ง เช่น ดูถึงงบประมาณที่คู่แข่งใช้ สื่อโฆษณาที่ คู่แข่งใช้ แนวทางการนำเสนอ และเทคนิควิธีการนำเสนอ เป็นต้น เพราะถ้าสื่อโฆษณาที่เราใช้เหมือนกับคู่แข่ง มีวิธีการนำเสนอคล้ายๆ กัน แต่เรามีงบประมาณต่ำกว่าคู่แข่งมาก โฆษณาของเราก็อาจจมลง ไปจนลูกค้าแทบจำไม่ได้ หรือนึกว่าโฆษณาของเราเป็นของคู่แข่งที่มี ใบมากกว่า ทำให้ไม่เกิดผลคุ้มค่า เราอาจต้องเปลี่ยนไปใช้สื่ออื่นที่ คู่แข่งไม่ได้ใช้ เป็นต้น

Competitor information, such as looking at the budget that competitors use advertising media that competitors use to propose And techniques for presentation methods, etc., because if the advertising media that we use is the same as our competitors There is a similar presentation method, but we have a lower budget than many competitors.

Our ads may sink. Until the customer could not remember Or think that our advertising is a competitor that has more leaves, making it not worthwhile We may have to switch to other media that Unused competitors etc.

ในอีกมุมหนึ่งถ้าเรามีงบประมาณที่พอจะแข่งกับคู่แข่งได้ เราอาจทำการวางแผนสื่อเพื่อสกัดคู่แข่งไว้ก่อน เช่น หากรู้ว่าคู่แข่งจะลงโฆษณาในนิตยสารแนะนำร้าน แนะนำเมนูอาหาร โปรโมชั่นต่างๆเล่มเดียวกับเรา เราอาจจองหน้าที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าคู่แข่ง หรือ จองป้ายโฆษณาตัดหน้าคู่แข่งได้ นี้ถือเป็นเรื่องของความเร็ว แม่น และกล้าตัดสินใจด้วย

  1. เข้าใจความต้องการและข้อจำกัดของบริษัทตัวเอง ใน วางแผนสื่อ นักการตลาดต้องรู้งบประมาณที่ชัดเจน ระยะ ชัดเจน วัตถุประสงค์ในการทำการโฆษณา รวมทั้งเข้าใจข้อจำกัด ภายในบริษัทตนเอง และข้อจำกัดด้านกฎหมายด้วย

ข้อมูล ที่จำเป็นต้องใช้นั้นมีอยู่ 4 ด้านดังนี้

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com