เริ่มต้น กำหนดกลยุทธ์

กำหนดกลยุทธ์

เริ่มต้น กำหนดกลยุทธ์ ในการเลือกใช้สื่อโฆษณาอย่าง มีกึ๋น โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางการตลาดใน แคมเปญนั้นๆ หรือตามแผนงานของปีนั้นๆ เช่น ถ้าวัตถุประสงค์ หลักคือต้องการสร้างการรับรู้ในตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์ใหม่ ในที่นี้ หมายถึงร้านอาหารของเรา ให้ชื่อร้านอาหารมีการติดตาตรึงใจลูกค้า หวังผลเพื่อให้ร้านเรากลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง การกำหนด วัตถุประสงค์ก็จะนำไปสู่การเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครั้งละ มากๆ อย่างโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ ในรายการที่มีกลุ่มเป้าหมาย รับชมหรืออ่านอยู่จำนวนมาก

ถ้าวัตถุประสงค์อยู่ที่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตรายี่ห้อ ก็ต้องเลือกสื่อที่มีภาพลักษณ์ดี เช่น นิตยสารชั้นนำ หา โทรทัศน์ที่มีภาพพจน์ดี มากกว่าการลงสื่อในรายการ เป็นต้น

  1. การกำหนดความต้องการหรือปัจจัยในการเลือกสื่อใน เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายทั้งหลักและรองที่ ต้องการสื่อสารด้วย จะได้เลือกที่มีผู้อ่าน/ผู้ชม/ผู้ฟัง ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ และการกำหนดช่วงระยะเวลาที่ต้องการ เผยแพร่ เช่น ต้องการสื่อออกไปภายใน 30 วัน อย่างนี้สื่อประเภท หนังสือพิมพ์ดูจะเป็นสื่อที่จะตอบสนองเงื่อนไขด้านเวลาได้

แต่สื่อประเภทนิตยสารรายเดือนที่ปกติเราต้องส่ง Art Work โฆษณาให้เขาล่วงหน้า 30-45 วัน ก่อนตีพิมพ์ หรือสื่อโทรทัศน์ที่มี ขั้นตอนในการผลิต และส่งให้คณะกรรมการของทางสถานีตรวจสอบ ก่อนเผยแพร่ ย่อมไม่สามารถตอบสนองเงื่อนไขเวลาที่เร่งรัดตามที่ นักการตลาดต้องการได้ สื่อเหล่านั้นก็ต้องตัดออกไป

  1. การกำหนดข้อความที่ต้องการสื่อ รวมถึงภาพหรือ องค์ประกอบต่างๆ ที่ต้องการใช้ในการสื่อสารไม่ว่าทางตรงหรือทาง อ้อมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ถ้าสิ่งที่ต้องการสื่อมีเพียง 1-2 ประเด็น และไม่ซับซ้อน เช่น ต้องการบอกลูกค้าว่าตอนนี้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ออกรสใหม่แล้ว หรือตอนนี้ทางร้านออกโปรโมชั่นสุดคุ้ม อย่างนี้ก็เหมาะที่จะโฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ
  2. กำหนดความถี่ที่ต้องการเผยแพร่ เช่น ถ้าต้องการให้ ได้ความถี่ 100 ครั้งต่อเดือน การใช้สื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสารไม่หน้าจะเพียงพอ การจะได้ความถี่มากๆ ถ้ามีงบประมาณก็ใช้สื่อโทรทัศน์เป็นหลัก แต่ถ้างบประมาณน้อยก็ต้องหันมาใช้สื่อวิทยุ และ outdoor ซึ่งจะได้ความถี่สูงในงบประมาณต่ำ

Determine the purpose of marketing communication in that campaign or according to the plan of that year. The principle is to create awareness in the brand of new products here, meaning our restaurant. The name of the restaurant has caught the mind of customers. Hopefully, in order for our shop to become the number one choice, setting objectives will lead to the selection of media that can reach a large number of target groups, such as television or newspapers. In the list with the target group Watch or read a lot.

Determining the needs or factors in strategic media selection, ie targeting the primary and secondary target groups at Want to communicate with Will be selected with readers / viewers / listeners Match the target group we want And determining the period of time that you want to publish, for example, want to media out within 30 days. The newspaper looks to be a medium that will meet the time conditions.

But regular monthly magazine media, we have to send Art Work advertising to him 30-45 days in advance before publication or television media with Production steps And sent to the committee of the pre-release inspection station, cannot meet the precondition conditions as Marketers want Those media must be cut off.

เริ่มต้น กำหนดกลยุทธ์ ในการเลือกใช้สื่อโฆษณาอย่าง มีกึ๋น

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com