โฆษณา

โฆษณา.

โฆษณา

การกำหนดวิธีในการใช้สื่อ หรืออาจเรีย Action Plan ที่มีการระบุสื่อโฆษณาที่เลือกจำนวน และตำแหน่งที่ลงโดยละเอียด เช่น กำหนดว่าจะลงโฆษณา นิตยสารมาร์เก็ตเทียร์เต็มหน้า สีสีปกหลัง จำนวน 6 ครั้ง เดือน เม.ย. ก.ย. ร่วมกับลงโฆษณาในรายการโทรทัศน์ วันจันทร์ ศุกร์ 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 4 สัปดาห์รวม 20 ครั้ง เป็น Spot 15 วินาที เป็นต้น

Determining the method of using the media or may be an action plan that identifies the selected advertising medium.

And detailed positions such as determining whether to advertise Market Tier magazine, full-color, back cover, 6 times in April, in conjunction with advertising on TV programs, Monday, Friday, 5 times a week, 4 weeks, total 20 times, as well as 15 seconds spot

การดำเนินการจองสื่อและผลิตผลงาน เพื่อส่งให้สื่อ เผยแพร่ให้ทันตามกำหนด หลายครั้งที่การวางแผนสื่อโฆษณาทำมาอย่างดี แต่มามีปัญหาที่ของสื่อช้า ทำให้หน้าโฆษณาที่เราต้องการถูก จองล่วงหน้าไปโดยสินค้าอื่นไปแล้ว

หรือเป็นปัญหาของฝ่ายผลิต Art Work/Production House ที่ไม่สามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้ ทันกำหนด Deadline ที่ทางสื่อกำหนดให้ส่ง ทำให้แผนงานที่วางไว้ ต้องเปลี่ยนแปลงไป

Media booking and production work To send to the media Published to meet the schedule Many times the planning of advertising media is done well.

But there is a problem that the media is slow Make the ad page we want cheap Booked in advance by other products Or is the problem of the Art Work / Production House production department that is unable to produce the product immediately after the deadline

specified by the media Make the plan Must change

ทั้งหมดนี้คงพอจะให้นักการตลาดที่ต้องการวางแผนสื่อ โฆษณาเอง หรือกำลังคิดจะวางแผนสื่อเองเห็นขั้นตอนในการวางแผนได้ชัดเจนขึ้น

จึงพอสรุปลงได้ในประโยคที่ว่า “ทำโฆษณาทั้งที ต้องเอาให้ คุ้มเงิน” ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ เชื่อว่าทุกท่านคงอยากจะได้ผลตอบแทนมากที่สุด จากเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลงทุนไป

All of this would be enough for marketers who want to plan their own advertising media or are thinking of planning their own media to see the steps to plan more clearly.

Therefore concluded in the sentence “Doing advertising must be worth the money” in this economy. Believe that everyone wants to get the most return From every penny every money invested

โฆษณา

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com