ประโยชน์ ของการจัดทำบัญชี

ประโยชน์

ประโยชน์ ของการจัดทำบัญชี

ผู้ประกอบการควรรู้ถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชี และ เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีของผู้ประกอบการเอง ว่าประโยชน์ของ การจัดทำบัญชี รู้รายได้ รู้รายจ่าย จ่ายอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Entrepreneurs should know the benefits of accounting and strengthen their accounting knowledge. That the benefits of Accounting preparation, knowing income, how to pay, how to maximize benefits

การประกอบธุรกิจจำเป็นต้องมีการจัดทำบัญชี ซึ่งจะเป็น เครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงาน และฐานะการ เงินของกิจการ รวมถึงสภาพคล่องทางด้านการเงิน เปรียบเหมือน เป็นการเดินทางไปยังที่ที่ไม่รู้จัก แต่เรามีแผนที่ หรือ GPS ช่วยบอกตำแหน่งที่อยู่ และจุดหมายปลายทาง ทำให้รู้และสามารถเตือนตัวเองได้ทันว่ามีการออกนอกเส้นทาง หรือห่างไกลจุดหมายอย่างไร

Business operations require accounting, which will be a tool to help executives know the operating results and financial status of the business. Including financial liquidity is like traveling to an unknown place But we have a map or GPS to help tell the location And destinations Makes it possible to know and be able to remind yourself that there is a path out Or how far away the destination

ทำบัญชีเพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

Accounting for tools to measure business success

การทำบัญชีจะทำให้กิจการทราบผลการดำเนินงาน ฐานะ ทางการเงินของธุรกิจ และความมั่นคงของธุรกิจ โดยในการจัดทำ บัญชีนั้นจะบันทึกบัญชีรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ เช่น การลงทุน รายรับ และรายจ่ายที่เป็นของกิจการนั้น โดยไม่นำ ส่วนที่เป็นของส่วนตัว (ส่วนของเจ้าของ) เข้ามาบันทึกด้วย

Bookkeeping will make the business know the operating results, financial status of the business. And business security By making The account will record various transactions. That occurs in business operations, such as investment, income and expenses that belong to that business without bringing personal belongings (The owner’s part) came to record as well.

เมื่อมีการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ข้อมูลที่ได้ บันทึกไว้นั้นจะสามารถนำมาจัดทำเป็นรายงานทางการเงินได้ เช่น งบดุล และงบกำไรขาดทุน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

When recording various items Which has already happened, the information that has been recorded will be able to be made into financial reports such as balance sheets and income statements Which is a reflection of the business operation as follows

งบกำไรขาดทุน จะสะท้อนภาพผลการดำเนินงานในรอบ ระยะเวลาหนึ่งๆ ว่ากิจการมีรายได้ หรือมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าไร มีผลกำไรหรือขาดทุน นอกจากนี้ยังช่วยในการประเมินถึงความ สามารถในอนาคตได้อีกด้วย เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของรายได้

The income statement will reflect the results of operations in the round. A period of time That the business has income Or how much does it cost? With profit or loss It also helps to evaluate Can be in the future as well, such as analyzing the trend of revenue growth

งบดุล จะสะท้อนภาพฐานะทางการเงินของกิจการ ได้แก่ทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของเจ้าของว่ามีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหน สินทรัพย์ที่มีอยู่จะบ่งบอกศักยภาพในการเจริญเติบโตและความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ยังแสดงถึงสภาพคล่องและความเสี่ยงในขณะนั้น

ประโยชน์ ของการจัดทำบัญชี

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com