งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด จะสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงฐานะการ

เงินของกิจการในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

โดยตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงิน จะสามารถนำมาวิเคราะห์ เป็นอัตราส่วนทางการเงิน เพื่อวัดผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เช่น การวัดสภาพคล่องของธุรกิจ การวัดประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ การวัดความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ และความสามารถในการชำระหนี้ เป็นต้น

เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ เป็นเครื่องมือในการวางแผนกำไร และควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อเป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุน เพื่อให้กิจการมีระบบการ ควบคุมภายในที่ดี และเป็นสัญญาณเตือนภัยของกิจการ และประโยชน์ในการวางแผน เพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัด

Cash Flow Statement Will reflect the change of status
Money of the business in a certain period of time, divided into 3 activities, ie cash flow from operating activities Cash flow from investing activities Cash flow from financing activities

By the numbers shown in the financial statements Will be able to analyze Is the financial ratio To measure success in business operations, such as business liquidity measurement Asset performance measurement Measuring the profitability of a business And ability to pay debts, etc.

To be a tool for planning and business decisions Is a tool for profit planning And control the cost of the company To be a tool for finding funding sources In order for the company to have a system Good internal control And is a warning sign of the business And benefits in planning To pay taxes correctly and economically

งบกระแสเงินสด จะสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงฐานะการ

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com