จัดแบ่งประเภทของลูกจ้าง

จัดแบ่งประเภทของลูกจ้าง

จัดแบ่งประเภทของลูกจ้าง

ในกิจการร้านอาหารว่ากันตามตัวของนิยามว่า “ลูกจ้าง” คือผู้ซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร บุคคลหนึ่งจะเป็นใครก็ตาม ที่ไปตกลงทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของงาน หรือเจ้าของกิจการซึ่งเรียกว่านายจ้าง

In the restaurant business, it is said that according to the definition of “employee” is the person who agrees to work for the employer by receiving wages regardless of the name.

One person will be anyone. Who agreed to work for another person who is the owner of the job Or the owner of the business, which is called the employer

โดยเป็นการทำงานเพื่อประสงค์สิ่งตอบแทนเรียกว่า ค่าจ้าง บุคคลนั้นเป็นลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คำว่า “ไม่ว่าจะ เรียกชื่ออย่างไร” บัญญัติไว้เพื่อตัดปัญหาโต้แย้ง เนื่องจากกฎหมาย บางฉบับ หรือนายจ้างบางรายไม่เรียกชื่อบุคคลที่ทำงานในสถานประกอบกิจการนั้นว่าลูกจ้าง

Which is a work for the purpose of rewarding, called wages, that person is an employee under the labor protection law.

The term “no matter how the name is called” is provided to cut off the argument.

ลูกจ้าง ตามความหมายข้างต้นจึงหมายถึงลูกจ้างทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างทดลองงาน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างที่มีกำหนดเวลาการจ้างไว้แน่นอน (ทั้งระยะสั้นและ ระยะยาว) ลูกจ้างที่ทำงานไม่เต็มเวลา (part time) ลูกจ้างสัญญาจ้างพิเศษ และรวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้านด้วย

The employees in the sense above mean all employees of all types. Whether it is an employee, an experiment Temporary employees, permanent employees and employees with certain deadlines (Both short-term and long-term) part-time employees, special contract employees And including employees who work on household chores

จัดแบ่งประเภทของลูกจ้าง

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com