ผู้จัดการห้องอาหาร

ผู้จัดการห้องอาหาร

ผู้จัดการห้องอาหาร

ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบห้องอาหารในทุกเรื่อง กำหนดมาตรฐานของการบริการ วางแผนตารางเวลาและการทำงานของพนักงาน ฝึกสอนงานแก่พนักงาน รับจองโต๊ะ ต้อนรับลูกค้า พาลูกค้าไปที่โต๊ะ และเมื่อถูกต่อว่าผู้จัดการต้องเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบ

Restaurant manager

Acting in charge of the restaurant in all matters Set the standard of service Plan the schedule and work of employees. Training for the reception desk for customers Take customers to the table And when it was known that the manager must be responsible

ในกรณีของห้องอาหารเล็กๆ ที่มีพนักงานเสิร์ฟ 2-3 คน งานในความรับผิดชอบของพนักงานเสิร์ฟจะแบ่งขอบข่ายกว้างๆ ดังนี้

In the case of a small restaurant With a waitress of 2-3 people. The responsibility of the waitress is divided into the following areas:

 • ตกแต่งหรือจัดแจงห้องอาหารให้ดูดี และสะดวกสบาย
 • จัดวางโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะ
 • รับจองโต๊ะจากลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาจอง
 • ต้อนรับลูกค้า
 • รับออเดอร์ หรือคำสั่งเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า
 • นำอาหารและเครื่องดื่มไปเสิร์ฟ
 • เก็บโต๊ะเมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จแล้ว
 • กล่าวขอบคุณเมื่อแขกจะกลับหรือส่งแขก
 • ทำความสะอาดห้องอาหาร
 • Decorate or arrange the restaurant to look good and comfortable
 • Place the table, chair And tableware
 • Accepting reservations from customers who call to book
 • welcome customer
 • Receive orders or orders about food and drinks from customers
 • Take food and drink to serve
 • Keep the table when customers have finished eating.
 • Thank you when guests return or send guests.
 • Clean the restaurant

ส่วนในกรณีของห้องอาหารขนาดใหญ่ จะมีเจ้าหน้าที่จำนวนมาก ดังนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน จึงแบ่งกระจายกันออกไปดังนี้

In the case of a large restaurant There will be a lot of staff. Therefore, the responsibility of each person Therefore divided into the following

หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ

เป็นตำแหน่งรองผู้จัดการห้องอาหาร ถ้าเป็นห้องอาหารขนาดเล็กก็จะเป็นผู้ดูแลห้องอาหารทั้งหมด ในกรณีที่เป็นห้องอาหารขนาดใหญ่จะมีหัวหน้าหลายคน โดยคนหนึ่งจะดูแล 3-4 Station (เขตบริการหรือเขตที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลลูกค้าที่นั่งโต๊ะ)

Waiter

Is the deputy manager of the restaurant If it is a small dining room, it will be the administrator of the entire dining room. In the case of a large dining room, there will be many heads. Which one person will take care of 3-4 stations (service areas or areas that are responsible for customer care, table seating)

ผู้จัดการห้องอาหาร

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com