งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด จะสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงฐานะการ

เงินของกิจการในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

โดยตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงิน จะสามารถนำมาวิเคราะห์ เป็นอัตราส่วนทางการเงิน เพื่อวัดผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เช่น การวัดสภาพคล่องของธุรกิจ การวัดประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ การวัดความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ และความสามารถในการชำระหนี้ เป็นต้น

เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ เป็นเครื่องมือในการวางแผนกำไร และควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อเป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุน เพื่อให้กิจการมีระบบการ ควบคุมภายในที่ดี และเป็นสัญญาณเตือนภัยของกิจการ และประโยชน์ในการวางแผน เพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัด

Cash Flow Statement Will reflect the change of status
Money of the business in a certain period of time, divided into 3 activities, ie cash flow from operating activities Cash flow from investing activities Cash flow from financing activities

By the numbers shown in the financial statements Will be able to analyze Is the financial ratio To measure success in business operations, such as business liquidity measurement Asset performance measurement Measuring the profitability of a business And ability to pay debts, etc.

To be a tool for planning and business decisions Is a tool for profit planning And control the cost of the company To be a tool for finding funding sources In order for the company to have a system Good internal control And is a warning sign of the business And benefits in planning To pay taxes correctly and economically

งบกระแสเงินสด จะสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงฐานะการ

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

ประโยชน์ ของการจัดทำบัญชี

ประโยชน์ ของการจัดทำบัญชี

ผู้ประกอบการควรรู้ถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชี และ เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีของผู้ประกอบการเอง ว่าประโยชน์ของ การจัดทำบัญชี รู้รายได้ รู้รายจ่าย จ่ายอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Entrepreneurs should know the benefits of accounting and strengthen their accounting knowledge. That the benefits of Accounting preparation, knowing income, how to pay, how to maximize benefits

การประกอบธุรกิจจำเป็นต้องมีการจัดทำบัญชี ซึ่งจะเป็น เครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงาน และฐานะการ เงินของกิจการ รวมถึงสภาพคล่องทางด้านการเงิน เปรียบเหมือน เป็นการเดินทางไปยังที่ที่ไม่รู้จัก แต่เรามีแผนที่ หรือ GPS ช่วยบอกตำแหน่งที่อยู่ และจุดหมายปลายทาง ทำให้รู้และสามารถเตือนตัวเองได้ทันว่ามีการออกนอกเส้นทาง หรือห่างไกลจุดหมายอย่างไร

Business operations require accounting, which will be a tool to help executives know the operating results and financial status of the business. Including financial liquidity is like traveling to an unknown place But we have a map or GPS to help tell the location And destinations Makes it possible to know and be able to remind yourself that there is a path out Or how far away the destination

ทำบัญชีเพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

Accounting for tools to measure business success

การทำบัญชีจะทำให้กิจการทราบผลการดำเนินงาน ฐานะ ทางการเงินของธุรกิจ และความมั่นคงของธุรกิจ โดยในการจัดทำ บัญชีนั้นจะบันทึกบัญชีรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ เช่น การลงทุน รายรับ และรายจ่ายที่เป็นของกิจการนั้น โดยไม่นำ ส่วนที่เป็นของส่วนตัว (ส่วนของเจ้าของ) เข้ามาบันทึกด้วย

Bookkeeping will make the business know the operating results, financial status of the business. And business security By making The account will record various transactions. That occurs in business operations, such as investment, income and expenses that belong to that business without bringing personal belongings (The owner’s part) came to record as well.

เมื่อมีการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ข้อมูลที่ได้ บันทึกไว้นั้นจะสามารถนำมาจัดทำเป็นรายงานทางการเงินได้ เช่น งบดุล และงบกำไรขาดทุน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

When recording various items Which has already happened, the information that has been recorded will be able to be made into financial reports such as balance sheets and income statements Which is a reflection of the business operation as follows

งบกำไรขาดทุน จะสะท้อนภาพผลการดำเนินงานในรอบ ระยะเวลาหนึ่งๆ ว่ากิจการมีรายได้ หรือมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าไร มีผลกำไรหรือขาดทุน นอกจากนี้ยังช่วยในการประเมินถึงความ สามารถในอนาคตได้อีกด้วย เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของรายได้

The income statement will reflect the results of operations in the round. A period of time That the business has income Or how much does it cost? With profit or loss It also helps to evaluate Can be in the future as well, such as analyzing the trend of revenue growth

งบดุล จะสะท้อนภาพฐานะทางการเงินของกิจการ ได้แก่ทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของเจ้าของว่ามีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหน สินทรัพย์ที่มีอยู่จะบ่งบอกศักยภาพในการเจริญเติบโตและความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ยังแสดงถึงสภาพคล่องและความเสี่ยงในขณะนั้น

ประโยชน์ ของการจัดทำบัญชี

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

การวางแผนเงิน

วิธีการในการพัฒนา การวางแผนเงิน ออมและรายจ่าย

กำหนดและเขียนรายจ่ายสำหรับแต่ละเดือนและสำหรับ แต่ละปี ค่าใช้จ่ายคงที่ที่รวมไปถึงค่าเบี้ยประกันภัย ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าของใช้สอยอื่นๆ และเงินออมที่ต้องเก็บด้วย

เมื่อคุณกำหนดรายจ่ายคงที่สำหรับแต่ละเดือนแล้ว คุณก็ รวมรายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน และเป็นปี

กำหนดค่าใช้จ่ายผันแปร และเขียนไว้สำหรับแต่ละเดือน และรวมไปถึงรายจ่ายที่ต้องใช้ในปีถัดไปด้วย เพราะถ้าคุณไม่มี กฎเกณฑ์ในการกำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับรายการพวกนี้ คุณจะ ยืดหยุ่นเกินไปว่าจะรวมหรือไม่รวมรายการพวกนี้ไปด้วย และจะต้อง จ่ายเป็นเงินเท่าไรสำหรับแต่ละรายการ ลองพิจารณาว่าอะไรที่คุณได้ จ่ายไปในเดือนที่ผ่านมา และลองพิจารณาดูว่าคุณต้องการจะ เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายที่สามารถยืดหยุ่นได้รวมทั้งสิ่งที่เป็น อาหารการกิน เช่น อาหารมื้อค่ำในภัตตาคารที่ไม่จำเป็น ค่าเสื้อผ้า ค่ารายการเพื่อความบันเทิง ค่าเดินทาง และอื่นๆ

ครั้งเเรกคุณอาจจะกำหนดค่าใช้จ่ายผันแปรของคุณทั้งหมด ในแต่ละเดือน และรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน และเป็นรายปีด้วย

ตอนนี้หักค่าใช้จ่ายคงที่ทั้งหมดของคุณ และค่าใช้จ่าย ผันแปรทั้งหมดของคุณสำหรับแต่ละเดือน ออกจากรายได้รายเดือน

และรายปีที่คุณคาดว่าจะได้รับ

ดูซิว่ารายได้และรายจ่ายที่คิดออกมาสมดุลกันหรือไม่ ลอง ถามตัวเองว่าคุณยังมีรายได้พิเศษอื่นนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่ ถ้าคุณยังมีรายได้พิเศษส่วนอื่นอีก นั่นเป็นสัญญาณที่ดีแล้ว

คุณสามารถใช้เงินออมก้อนนี้ และรายการรายจ่ายกะประมาณได้ว่าเงินเท่าไรที่คุณต้องการใช้ในแต่ละเดือน อย่างน้อย ที่สุดคุณสามารถใช้รายการเงินออมและรายการจ่ายเหล่านี้ในการ กำหนดว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้ารายได้และรายจ่ายของคุณเปลี่ยนแปลงไปในปีถัดไป

ยังขาดอยู่ในการเริ่มต้น ขึ้นกับคนมากมาย ความ เอาชนะให้ได้ก็ได้

หลังจากที่ได้ทดสอบการค้นหาความต้องการเงินออมและ รายจ่ายแล้ว คุณอาจจะหาว่าแหล่งทรัพยากรที่จำเป็นอะไรบ้างที่คุณยังขาดอยู่ในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องกังวล มันเกิด มากมาย ความจริงแล้วมันอาจจะเป็นอุปสรรคที่คุณจะต้องเอาชนะให้ได้ก็ได้

ถ้าคุณยังคงมีความตั้งใจที่จะเริ่มธุรกิจของคุณเอง คุณอาจ ต้องเริ่มสะสมแหล่งที่มาของรายได้ที่เป็นทางเลือกอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก 75 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ธุรกิจร้าน อาหาร จำพวกร้านอาหารทั่วไป หรือร้านอาหารประเภทตามฟุตบาท หรือมากกว่านั้นก็ใช้เงินออมส่วนตัวในการเริ่มทำธุรกิจของตัวเอง

อย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการใช้เงินมากกว่าเงินออมในบัญชีที่ คุณมีอยู่ แหล่งเงินอื่นๆ มากมายอาจจะมาจากการกู้ยืมธนาคาร หรือแหล่งเงินอื่นๆ ที่คุณสามารถคิดได้ก็ได้

กฎที่ดีที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ คุณไม่ควรจะยืมเงินมากกว่าที่

จำเป็นต้องใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ บ่อยครั้งที่คุณยืมเงินมามากเกินไป แล้วไม่สามารถควบคุมการใช้มันได้ นั่นย่อมไม่เกิดผลดีแน่!

Methods of development, planning, savings and expenses
Determine and write expenses for each month and for each year, fixed costs that include insurance premiums, home installments, installments, vehicles, other living expenses And savings that must be collected as well
When you set a fixed expenditure for each month, you include all the expenses for each month and year.

Define variable costs And write for each month And including the expenses that will be spent in the next year Because if you don’t have Rules for determining costs for these items, you will be too flexible to include or exclude these items as well.

And how much to pay for each item Consider what you have. Paid in the last month And consider how you want What changes? Costs that can be flexible, including things that are eating, such as dinner in restaurants that are not needed, clothing costs, program fees for entertainment, travel and more.

การวางแผนเงิน

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

เคล็ดไม่ลับการทำบัญชี

เคล็ดไม่ลับการทำบัญชี

งบประมาณทางการเงินเพื่อการทำธุรกิจ

ถ้าคุณต้องการจะเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเอง มันเป็นสิ่งที่ สำคัญมากในการพิจารณาถึงฐานะทางการเงินของคุณ ด้วยการ กำหนดรายได้ที่คุณได้รับและรายจ่ายที่คุณต้องเสียไปในปัจจุบัน คุณ จะวางแผนความต้องการทางการเงินของคุณในเดือนถัดไปไว้ด้วย

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กทั่วๆ ไปแล้ว จะมีความแตกต่างกัน ระหว่างเมื่อคุณเริ่มต้นธุรกิจของคุณ และเมื่อคุณเริ่มที่จะสร้างรายได้ ได้แล้ว

ความจริงแล้วผู้ที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านการจัดการธุรกิจส่วน ใหญ่ คนที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในธุรกิจขนาดเล็กสามารถจะ ให้คำแนะนำกับคุณได้ ว่าคุณควรจะมีเงินออมอย่างน้อยที่สุด 6 เดือน สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจของคุณในระยะเริ่มต้น

แน่นอนระยะเวลาอาจจะขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจที่คุณ สนใจเลือกทำ ธุรกิจบริการและธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารมักจะ

เป็นธุรกิจที่คนส่วนใหญ่เลือกทำกัน โดยเฉพาะผู้หญิง เพราะว่า ต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจต่ำกว่าธุรกิจอื่นๆ

ก่อนที่คุณจะทำการตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจที่คุณ จะเลือกทำ คุณจะต้องพัฒนาการวางแผนเงินออม และรายจ่าย ประจำเดือน สิ่งนี้จะช่วยให้สามารถเจาะจงได้ว่าคุณจะต้องใช้เงิน เท่าไรในแต่ละเดือนจึงจะอยู่รอดปลอดภัยได้ และมันยังสามารถบอก ให้คุณรู้ได้ว่าฝันของคุณที่ต้องการจะเป็นเจ้าของธุรกิจนั้น เข้ากันกับ ฝันที่คุณต้องการจะส่งลูกเข้ามหาวิทยาลัยได้หรือไม่

Tips for not accounting.
Financial budget for doing business
If you want to start your own business It is something It is very important to consider your financial position by determining the income you receive and the expenses you have to pay. At present, you will plan your financial needs in the next month.

For small businesses in general, there will be differences. During when you start your business And when you start to make money
In fact, most business management consultants who have special expertise in small businesses can Can advise you That you should have at least 6 months savings for starting your business in the beginning
Of course, the timing may depend on the type of business you are interested in. Choose to do business, services and businesses that are related to food.
It’s a business that most people choose to do.

Especially women because the cost of starting a business is lower than other businesses
Before you make a decision about the type of business that you choose to do, you will need to develop a monthly savings plan and expenditure. This will help to determine if you will need money. How much each month will survive? And it can still tell Let you know that your dream of wanting to be a business owner is in harmony with the dream you want to send your child to university.

เคล็ดไม่ลับการทำบัญชี

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

4 เทคนิค ลงโฆษณาอย่างชาญฉลาด

4 เทคนิค ที่จะช่วยให้คุณใช้งบประมาณเพื่อลงโฆษณาอย่างชาญฉลาด

  1. เน้นหาลูกค้ามากกว่าการสร้างแบรนด์ จริงอยู่ว่าการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์นั้นเป็นเรื่องสำคัญ แต่ไม่ได้หมายความว่าเงินค่าพื้นที่โฆษณาจะต้องนำไปใช้เพื่อการสร้างแบรนด์เพียงอย่างเดียวการทำให้ชื่อของแบรนด์ของคุณเป็นที่จดจำหรือรู้จักนั้น ก็สามารถ ทำได้ผ่านการผลิตสินค้าและบริการชั้นดีไปสู่ผู้ซื้อได้เช่นกัน ซึ่งวิธีนี้มี ประโยชน์มากโดยเฉพาะกับธุรกิจใหม่ๆ

โดยเทคนิคอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ อย่าลืมใส่เบอร์โทรศัพท์ หรือเว็บไซต์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญเพื่อดูการตอบรับของโฆษณาที่ลงไป ผู้ที่เห็นโฆษณาควรจะเกิดความรู้สึกอยากจะโทรหา หรือเข้าชม เว็บไซต์เพื่อดูสินค้าหรือบริการของเรา รวมไปถึงการมีโปรโมชั่นหรือ ข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ที่เห็นโฆษณาแล้วติดต่อเข้ามาด้วย

สิ่งที่สำคัญมากอีกอย่างคือการหาช่องทางสื่อที่เหมาะกับ โฆษณาของคุณที่สุด เพื่อเจาะกลุ่มผู้ซื้อที่มีแนวโน้มว่าจะซื้อสินค้า หรือบริการของคุณ รวมไปถึงผู้ที่สนใจหรือกำลังมองหาทางเลือกอื่นที่ดีกว่า

  1. พยายามสอดแทรกโฆษณาไว้ในรูปแบบอื่นๆ พยายาม สอดแทรกโฆษณาไว้ในรูปแบบอื่นๆ เช่น ทางโทรทัศน์ ก็ให้มีการพูด ถึงรายการหรือระหว่างช่วงพัก ทางวิทยุก็เช่น การกระจายโฆษณาไปในหลายๆคลื่น หรือร่วมเป็นสปอนเซอร์จัดงานต่างๆ ในท้องถิ่นและถ้าเป็นทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ก็เช่น การจัดวางโฆษณาที่มากขึ้น มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือลงเป็นบทความพิเศษ เป็นต้น ลองใช้สื่อหลายๆแบบผสมกัน และดูว่าสื่อไหนให้ผลดีที่สุดในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของคุณ
  2. อย่าลืมประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องราวหรือที่มาของสินค้าและบริการที่แปลกใหม่ พยายามหาจุดเด่นและดึงมันออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์

ถ้าหาความแตกต่างจากคู่แข่งเจ้าอื่นๆ ได้ สินค้าและบริการ ของคุณก็จะได้ไปอยู่ในรายการ หรือมีสื่อมาสัมภาษณ์ และได้รับการ ประชาสัมพันธ์เองโดยที่คุณอาจไม่ต้องเสียเงินไปลงโฆษณา

  1. กลับมาลองทำ Direct Mail การทำการตลาดผ่านอีเมล์ นั้นสำคัญก็จริง แต่ก็อย่ามองข้ามการส่ง Direct Mail ไปหาลูกค้า ด้วย คุณอาจจะคิดว่าวิธีนี้ล้าสมัย แต่จริงๆ แล้วมันก็มีข้อดีหลายอย่าง ด้วยความที่การส่งจดหมายแบบนั้นมีทุนในการส่งค่อนข้างสูง ทำให้คู่แข่งมีไม่มาก ซึ่งทำให้การทำ Direct Mail ของคุณมีโอกาสได้ รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้ามากขึ้น

นอกจากนั้นถ้าหากคุณมีโปรโมชั่นดีๆ หรือมีรายชื่อลูกค้าที่ดี ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสการขายให้กับสินค้าหรือบริการของคุณมากขึ้น การลงทุนทำ Direct Mail นั้นจะให้ผลตอบแทนระยะยาว ธุรกิจของคุณ เพราะการค่อยๆ เก็บสะสมรายชื่อและฐานข้อมูล ลูกค้านั้น จะกลายเป็นเสมือนทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณในอนาคตนั่นเอง

Focus on finding customers rather than branding True, it is important to create a brand identity. But that does not mean that the advertising space costs must be used for branding alone, making the name of your brand recognizable or recognizable through the production of good products and services to the buyer. also Which this method has Very useful especially for new businesses.
One important technique is Don’t forget to enter the phone number. Or website, which is an important part to see the response of ads that go down People who see the advertisement should feel like calling or visiting the website to see our products or services. Including having promotions or Special offer for those who see the ad and contact

Trying to insert advertisements in other ways. Try to include ads in other ways, such as on television. To the list or during the break On the radio, for example Advertising distribution in many waves Or as a sponsor for various events In the local area and if it is in print media, for example More ad placement Larger Or into a special article, etc. Try using a variety of media together. And see which media gives the best results to reach your customers

4 เทคนิค ที่จะช่วยให้คุณใช้งบประมาณเพื่อลงโฆษณาอย่างชาญฉลาด

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

 

โฆษณา

โฆษณา

การกำหนดวิธีในการใช้สื่อ หรืออาจเรีย Action Plan ที่มีการระบุสื่อโฆษณาที่เลือกจำนวน และตำแหน่งที่ลงโดยละเอียด เช่น กำหนดว่าจะลงโฆษณา นิตยสารมาร์เก็ตเทียร์เต็มหน้า สีสีปกหลัง จำนวน 6 ครั้ง เดือน เม.ย. ก.ย. ร่วมกับลงโฆษณาในรายการโทรทัศน์ วันจันทร์ ศุกร์ 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 4 สัปดาห์รวม 20 ครั้ง เป็น Spot 15 วินาที เป็นต้น

Determining the method of using the media or may be an action plan that identifies the selected advertising medium.

And detailed positions such as determining whether to advertise Market Tier magazine, full-color, back cover, 6 times in April, in conjunction with advertising on TV programs, Monday, Friday, 5 times a week, 4 weeks, total 20 times, as well as 15 seconds spot

การดำเนินการจองสื่อและผลิตผลงาน เพื่อส่งให้สื่อ เผยแพร่ให้ทันตามกำหนด หลายครั้งที่การวางแผนสื่อโฆษณาทำมาอย่างดี แต่มามีปัญหาที่ของสื่อช้า ทำให้หน้าโฆษณาที่เราต้องการถูก จองล่วงหน้าไปโดยสินค้าอื่นไปแล้ว

หรือเป็นปัญหาของฝ่ายผลิต Art Work/Production House ที่ไม่สามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้ ทันกำหนด Deadline ที่ทางสื่อกำหนดให้ส่ง ทำให้แผนงานที่วางไว้ ต้องเปลี่ยนแปลงไป

Media booking and production work To send to the media Published to meet the schedule Many times the planning of advertising media is done well.

But there is a problem that the media is slow Make the ad page we want cheap Booked in advance by other products Or is the problem of the Art Work / Production House production department that is unable to produce the product immediately after the deadline

specified by the media Make the plan Must change

ทั้งหมดนี้คงพอจะให้นักการตลาดที่ต้องการวางแผนสื่อ โฆษณาเอง หรือกำลังคิดจะวางแผนสื่อเองเห็นขั้นตอนในการวางแผนได้ชัดเจนขึ้น

จึงพอสรุปลงได้ในประโยคที่ว่า “ทำโฆษณาทั้งที ต้องเอาให้ คุ้มเงิน” ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ เชื่อว่าทุกท่านคงอยากจะได้ผลตอบแทนมากที่สุด จากเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลงทุนไป

All of this would be enough for marketers who want to plan their own advertising media or are thinking of planning their own media to see the steps to plan more clearly.

Therefore concluded in the sentence “Doing advertising must be worth the money” in this economy. Believe that everyone wants to get the most return From every penny every money invested

โฆษณา

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

เริ่มต้น กำหนดกลยุทธ์

เริ่มต้น กำหนดกลยุทธ์ ในการเลือกใช้สื่อโฆษณาอย่าง มีกึ๋น โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางการตลาดใน แคมเปญนั้นๆ หรือตามแผนงานของปีนั้นๆ เช่น ถ้าวัตถุประสงค์ หลักคือต้องการสร้างการรับรู้ในตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์ใหม่ ในที่นี้ หมายถึงร้านอาหารของเรา ให้ชื่อร้านอาหารมีการติดตาตรึงใจลูกค้า หวังผลเพื่อให้ร้านเรากลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง การกำหนด วัตถุประสงค์ก็จะนำไปสู่การเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครั้งละ มากๆ อย่างโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ ในรายการที่มีกลุ่มเป้าหมาย รับชมหรืออ่านอยู่จำนวนมาก

ถ้าวัตถุประสงค์อยู่ที่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตรายี่ห้อ ก็ต้องเลือกสื่อที่มีภาพลักษณ์ดี เช่น นิตยสารชั้นนำ หา โทรทัศน์ที่มีภาพพจน์ดี มากกว่าการลงสื่อในรายการ เป็นต้น

  1. การกำหนดความต้องการหรือปัจจัยในการเลือกสื่อใน เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายทั้งหลักและรองที่ ต้องการสื่อสารด้วย จะได้เลือกที่มีผู้อ่าน/ผู้ชม/ผู้ฟัง ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ และการกำหนดช่วงระยะเวลาที่ต้องการ เผยแพร่ เช่น ต้องการสื่อออกไปภายใน 30 วัน อย่างนี้สื่อประเภท หนังสือพิมพ์ดูจะเป็นสื่อที่จะตอบสนองเงื่อนไขด้านเวลาได้

แต่สื่อประเภทนิตยสารรายเดือนที่ปกติเราต้องส่ง Art Work โฆษณาให้เขาล่วงหน้า 30-45 วัน ก่อนตีพิมพ์ หรือสื่อโทรทัศน์ที่มี ขั้นตอนในการผลิต และส่งให้คณะกรรมการของทางสถานีตรวจสอบ ก่อนเผยแพร่ ย่อมไม่สามารถตอบสนองเงื่อนไขเวลาที่เร่งรัดตามที่ นักการตลาดต้องการได้ สื่อเหล่านั้นก็ต้องตัดออกไป

  1. การกำหนดข้อความที่ต้องการสื่อ รวมถึงภาพหรือ องค์ประกอบต่างๆ ที่ต้องการใช้ในการสื่อสารไม่ว่าทางตรงหรือทาง อ้อมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ถ้าสิ่งที่ต้องการสื่อมีเพียง 1-2 ประเด็น และไม่ซับซ้อน เช่น ต้องการบอกลูกค้าว่าตอนนี้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ออกรสใหม่แล้ว หรือตอนนี้ทางร้านออกโปรโมชั่นสุดคุ้ม อย่างนี้ก็เหมาะที่จะโฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ
  2. กำหนดความถี่ที่ต้องการเผยแพร่ เช่น ถ้าต้องการให้ ได้ความถี่ 100 ครั้งต่อเดือน การใช้สื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสารไม่หน้าจะเพียงพอ การจะได้ความถี่มากๆ ถ้ามีงบประมาณก็ใช้สื่อโทรทัศน์เป็นหลัก แต่ถ้างบประมาณน้อยก็ต้องหันมาใช้สื่อวิทยุ และ outdoor ซึ่งจะได้ความถี่สูงในงบประมาณต่ำ

Determine the purpose of marketing communication in that campaign or according to the plan of that year. The principle is to create awareness in the brand of new products here, meaning our restaurant. The name of the restaurant has caught the mind of customers. Hopefully, in order for our shop to become the number one choice, setting objectives will lead to the selection of media that can reach a large number of target groups, such as television or newspapers. In the list with the target group Watch or read a lot.

Determining the needs or factors in strategic media selection, ie targeting the primary and secondary target groups at Want to communicate with Will be selected with readers / viewers / listeners Match the target group we want And determining the period of time that you want to publish, for example, want to media out within 30 days. The newspaper looks to be a medium that will meet the time conditions.

But regular monthly magazine media, we have to send Art Work advertising to him 30-45 days in advance before publication or television media with Production steps And sent to the committee of the pre-release inspection station, cannot meet the precondition conditions as Marketers want Those media must be cut off.

เริ่มต้น กำหนดกลยุทธ์ ในการเลือกใช้สื่อโฆษณาอย่าง มีกึ๋น

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

ข้อมูล ที่จำเป็นต้องใช้นั้นมีอยู่ 4 ด้านดังนี้

ข้อมูล ที่จำเป็นต้องใช้นั้นมีอยู่ 4 ด้านดังนี้

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะโฆษณา เช่น จุดขายสำคัญที่เรามีและต้องการนำเสนอต่อลูกค้าคืออะไร คุณสมบัติ เด่นของสินค้าและจุดด้อยอะไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

Information about the products that we will advertise, such as the key selling points that we have and what we want to offer to our customers, what are the features of the product and what are the disadvantages compared to competitors.

2. ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราต้องการ สื่อสารด้วยเป็นใคร เขามีพฤติกรรมการรับสื่ออย่างไร ใครมีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการประเภทที่เราขายบ้าง เขามีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตอย่างไร มีทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมในการใช้ชีวิตอย่างไร

Information about customers Target customers we want Who is communicating? How does he have the behavior of receiving media? Who influences the decision to buy products and services that we sell? How is his behavior in life, how he has attitudes, beliefs and values in living?

3. ข้อมูลคู่แข่ง เช่น ดูถึงงบประมาณที่คู่แข่งใช้ สื่อโฆษณาที่ คู่แข่งใช้ แนวทางการนำเสนอ และเทคนิควิธีการนำเสนอ เป็นต้น เพราะถ้าสื่อโฆษณาที่เราใช้เหมือนกับคู่แข่ง มีวิธีการนำเสนอคล้ายๆ กัน แต่เรามีงบประมาณต่ำกว่าคู่แข่งมาก โฆษณาของเราก็อาจจมลง ไปจนลูกค้าแทบจำไม่ได้ หรือนึกว่าโฆษณาของเราเป็นของคู่แข่งที่มี ใบมากกว่า ทำให้ไม่เกิดผลคุ้มค่า เราอาจต้องเปลี่ยนไปใช้สื่ออื่นที่ คู่แข่งไม่ได้ใช้ เป็นต้น

Competitor information, such as looking at the budget that competitors use advertising media that competitors use to propose And techniques for presentation methods, etc., because if the advertising media that we use is the same as our competitors There is a similar presentation method, but we have a lower budget than many competitors.

Our ads may sink. Until the customer could not remember Or think that our advertising is a competitor that has more leaves, making it not worthwhile We may have to switch to other media that Unused competitors etc.

ในอีกมุมหนึ่งถ้าเรามีงบประมาณที่พอจะแข่งกับคู่แข่งได้ เราอาจทำการวางแผนสื่อเพื่อสกัดคู่แข่งไว้ก่อน เช่น หากรู้ว่าคู่แข่งจะลงโฆษณาในนิตยสารแนะนำร้าน แนะนำเมนูอาหาร โปรโมชั่นต่างๆเล่มเดียวกับเรา เราอาจจองหน้าที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าคู่แข่ง หรือ จองป้ายโฆษณาตัดหน้าคู่แข่งได้ นี้ถือเป็นเรื่องของความเร็ว แม่น และกล้าตัดสินใจด้วย

  1. เข้าใจความต้องการและข้อจำกัดของบริษัทตัวเอง ใน วางแผนสื่อ นักการตลาดต้องรู้งบประมาณที่ชัดเจน ระยะ ชัดเจน วัตถุประสงค์ในการทำการโฆษณา รวมทั้งเข้าใจข้อจำกัด ภายในบริษัทตนเอง และข้อจำกัดด้านกฎหมายด้วย

ข้อมูล ที่จำเป็นต้องใช้นั้นมีอยู่ 4 ด้านดังนี้

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

ใช้ “สื่อ” โฆษณา อย่างมีกึ๋น

ใช้ “สื่อ” โฆษณา อย่างมีกึ๋น

คุณคงเคยคิดถึงคำถามที่ว่า “ทำอย่างไรถึงจะมั่นใจว่าเงินทุก บาททุกสตางค์ที่ลงไปเพื่อการโฆษณานั้น จะได้ผลสำเร็จคุ้มค่าตามที่คาดหวังไว้จริงๆ”

ปัจจุบันโฆษณามีอิทธิพลมาก จะรับสื่อหรือรู้จักอะไรก็ผ่าน โฆษณาด้วยกันทั้งนั้น เป็นการกระตุ้นความอยากได้ของผู้บริโภค เป็นอย่างดี เช่น อยากรู้ว่าที่โฆษณานะมันดีจริงไหม ใช้ได้ดีหรือเปล่า โฆษณาในยุคนี้จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสินค้าไป

สังเกตจากร้านอาหารบางร้าน เดิมก็ไม่ค่อยมีคนเข้า พอไป โฆษณาในทีวีหรือวิทยุ ก็จะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น เพราะลูกค้าได้ยินได้เห็น มาจากโฆษณา แสดงว่าโฆษณามีอิทธิพลกับผู้บริโภคมากๆ ในยุคนี้ จึงกล่าวได้ว่าถ้าไม่มีการโฆษณามาช่วยในการขาย สินค้าก็กระจายได้ ไม่กว้างและไม่รวดเร็วเพราะไม่เป็นที่รู้จัก

โฆษณาคือการประกาศสินค้าหรือบริการให้ประชาชนโดย ทั่วไปได้รับทราบ และเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด เพื่อบอกกล่าวให้ผู้บริโภครู้สึกถึงคุณค่าและความแตกต่าง รู้จักและก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้น

ในอดีตการเริ่มต้นของการโฆษณาจะเป็นลักษณะ ร้องป่าวประกาศเชิญชวน ปัจจุบันการโฆษณาทำได้ตาม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ เป็นต้น โดยเจ้าของ ว่าจ้างบริษัทรับทำโฆษณา เพื่อทำการโฆษณาสินค้าและบริการ ต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณากลางแจ้งตามถนนสายหลัก ซึ่งเป็นสื่อที่ ประหยัดงบประมาณ และสามารถตอกย้ำตราสินค้าได้

การโฆษณานั้นจึงมีอยู่หลายประเภท แตกต่างกันไปตามความต้องการ สภาพแวดล้อม ความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภค ว่าพวกเขาสามารถรับสื่อประเภทไหนได้และดีที่สุด

การวางแผนโฆษณาและใช้แผนการที่เราวางไว้จึงเป็นกลยุทธ์ สำคัญในการผูกมัดใจลูกค้า อาจเรียกว่าต้องใช้สื่อที่มีในมืออย่างมีกัน จึงจะเอาชนะคู่แข่งทางการตลาดได้

ฉะนั้นก่อนจะเลือกสื่อโฆษณา นักการตลาดต้องทำการบ้าน ด้วยการหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจก่อน

You’ve probably thought of the question: “How to be confident that every penny Every cent that goes down for that advertisement Will be really successful, worth as expected. ”

At present, advertising has great influence. Will receive media or know anything through Advertising together It stimulates the desire of consumers as well, such as wanting to know where the advertisement is. Is it really good? Is it good? Advertising in this era has become a necessity for products.

Observed from some restaurants Originally, there were not enough people to advertise on TV or radio. Will get more customers Because the customers heard from the advertisements show that the ads have a lot of influence on consumers in this era. Products can be distributed. Not wide and not fast because it is not known

Advertising is the announcement of products or services to the public by General acknowledgment And as a marketing communication tool To inform consumers about the value and differences Know and cause the behavior of buying products or using that service

In the past, the beginning of advertising would be characteristic. Invite to invite At present, advertising can be done, such as print media, television media, radio, etc.By the owner hiring an advertising agency To advertise products and services such as outdoor advertising signs along the main road Which is the media Save budget And can reinforce the brand

ใช้ “สื่อ” โฆษณา อย่างมีกึ๋น

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

“ การบริหารครัว ” เพื่อความอยู่รอดในธุรกิจ

“ การบริหารครัว ” เพื่อความอยู่รอดในธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม การที่ต้องให้ความสำคัญกับเมนู นั่นเพราะ รายการอาหารในเมนูส่งผลสะท้อนไปยังต้นทุน รวมถึงการจัดซื้อ จัด เก็บ และการปรุง ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของบริหารจัดการ ภายในครัว ที่ผู้ประกอบการควรนำระบบต่างๆ เข้ามาควบคุมการ ทำงานอีกขั้น เช่น นำหลักการ First in First out ที่หมายถึงอะไรซื้อ มาก่อนก็ต้องใช้ก่อน วัตถุดิบที่ใช้จะได้สดใหม่อยู่เสมอ

ส่วนการปรุงก็ต้องมีสูตรมาตรฐานไว้คอยกำหนดสัดส่วน เครื่องปรุงที่ชัดเจน ซึ่งจะทำให้อาหารมีรสชาติคงที่ ที่สำคัญยัง สามารถนำมาคำนวณย้อนกลับ เพื่อให้ทราบต้นทุนที่แท้จริงของ อาหารแต่ละจานได้อีกด้วย

แต่ในทางปฏิบัติเจ้าของร้านอาหารไม่ค่อยรู้ว่าต้นทุนอาหาร

ส่วนใหญ่ดูแค่ว่าวันนี้มีเงินสดเข้ามาเท่าไร ซึ่งตรงนี้เป็นจุดอ่อน สำหรับกิจการร้านอาหารในเมืองไทย ที่สำคัญยังไม่มีใครให้ความสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจัง

นอกจากนี้การที่ธุรกิจร้านอาหารในบ้านเราเติบโตเร็ว พอใครจะเปิดร้านก็ไปควานหาถูก ควานหาพ่อครัว หรือไม่ก็ได้ มาจากร้านดังๆ แต่ไม่เคยรู้ว่าคนที่หามาจะบริหารครัวได้หรือ มีความรู้ด้านการจัดการมากน้อยแค่ไหน ซึ่งนี้ก็เป็นปัจจัยอีกอย่า ทำให้ธุรกิจร้านอาหารอยู่รอดลำบาก

การหาจุดขายให้เจอเป็นสิ่งที่ผู้เริ่มต้นกิจการร้านอาหารควร กระทำเป็นอันดับแรก ต่อมาก็คือการคิดค้นเมนูรสเด็ด แปลกตา และน่าลิ้มลอง 3 อย่าง ที่สามารถช่วยชูจุดขายร้านอาหารของคุณให้ เป็นที่รู้จักมากขึ้นได้

ลองคิดดูสิว่าถ้าเมนูของคุณกลายเป็นที่จดจำ บอกบาก ต่อปากให้คนอยากมาลิ้มลองไม่ขาดสายแล้วล่ะก็ ธุรกิจร้านอาหาร ของคุณจะเจ๊งง่ายๆ ได้อย่างไร

“Kitchen management” for survival in business

However, having to focus on the menu because the menu items in the menu reflect the cost. Including purchasing, storage and cooking. These steps are part of the kitchen management that operators should adopt. Came to take control of another step, such as bringing the First in First out principle which means what to buy First, it must be used first. The ingredients used are always fresh.

For cooking, there must be a standard formula to determine the proportion. Clear ingredients Which will make the food have a constant, important flavor, can also be used to calculate back To know the true cost of Each dish is also available.

But in practice, restaurant owners don’t know how much food costs

Most of them just see how much cash they have today. Which is a weakness For restaurants in Thailand Importantly, no one is seriously interested in this matter.

In addition, the restaurant business in our home grows faster. When anyone opened the shop, it went right. Tardis the chef or not from the famous shop But never knew that the person seeking to manage the kitchen? How much management knowledge? This is another factor. Causing the restaurant business to survive difficult

Finding a selling point is something that a restaurant startup should Act first Next is the creation of 3 unique and delicious flavors that can help lift your restaurant’s selling point. More known

“ การบริหารครัว ” เพื่อความอยู่รอดในธุรกิจ

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com