เคล็ดลับ เลือกพื้นที่และทําเลที่ตั้ง

เคล็ดลับ เลือกพื้นที่และทําเลที่ตั้ง

เคล็ดลับของร้านอาหารนั้นสิ่งสำคัญอยู่ที่ “การเลือกทําเล” รองลงมาคือการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับประเภทของร้านอาหาร นั้นๆ ใครที่คิดจะเปิดร้านอาหารจึงควรหาทําเลให้ได้ก่อนแล้วค่อย คิดหาประเภทของอาหารที่จะขายให้เหมาะสมกับทําเลนั้นๆ เพราะ ทำเลแต่ละแห่งก็เหมาะกับการขายอาหารที่ต่างกัน

The secret of the restaurant is that “Selecting a place”, followed by arranging the space to suit the type of the restaurant Think of the type of food that will be sold to suit each other because each location is suitable for selling different foods.

ในการเลือกที่ตั้งทําเล ได้แบ่งทําเลที่น่าสนใจสำหรับร้าน อาหารไว้สองประเภท คือร้านที่ต้องการคนที่สัญจรผ่านไปมามากๆ ได้แก่ ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านอาหารตามสั่งทั่วไป ฟาสต์ฟูด และร้าน อาหารที่ต้องการบรรยากาศ แม้จะมีคนไม่พลุกพล่านมากนักแต่มีที่ ตั้งที่เปิดโล่ง และบรรยากาศสวยงาม

To select a location Has divided interesting places for the shop Two types of food Is a shop that needs people who pass by a lot, including noodle shops General à la carte restaurant, fast food and restaurants that need atmosphere Although there are not many people busy but there is a place Set open And beautiful atmosphere

แต่แม้ทําเลจะดีแค่ไหน หากมีคนแห่เปิดร้านอาหารประเภท เดียวกันหลายๆ ร้านในละแวกเดียวกัน ก็จะเป็นการตัดยอดขายซึ่งกันและกัน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจเท่าใดนัก แต่ทุกทําเลก็มีจุดดีในตัวเอง คุณแค่ต้องหาให้เจอและนำเอาข้อดีนั้นมาใช้ให้ได้

But how good it is If someone flocks to open a restaurant Many same Shop in the same area Will cut each other’s sales Which is not good for the business But every one has a good point in himself You just have to find and take that advantage to use.

เทคนิคการจัดสมดุลของพื้นที่

นอกจากทำเลแล้ว สิ่งสำคัญอันดับรองลงมาก็คือการจัดพื้นที่ให้เหมาะสม โดยเจ้าของร้านอาหารต้องให้ความสำคัญของพื้นที่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่หลักๆ ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

Techniques for balancing the area

Besides the location The second most important thing is to arrange the space appropriately. The restaurant owner must give priority to the area. Divided into main areas Into various parts as follows

ห้องครัว

ปัจจุบันร้านอาหารที่จัดแบบครัวเปิดกำลังได้รับความนิยม ค่อนข้างมาก ไม่ใช่เพียงเพราะความสะดวกในการจัดพื้นที่ แต่รวมถึง สามารถโชว์การทำอาหารเพื่อดึงดูดสายตาลูกค้า แต่ทั้งนี้ต้องดู ด้วยว่าประเภทของร้านอาหารนั้นๆ เหมาะกับการตั้งครัวเปิดหรือไม่ ถัดมาก็คือเรื่องของอุปกรณ์ การจัดตั้งเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสม กับการใช้งาน ซึ่งนั่นก็เท่ากับเป็นการทำให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย อย่างหนึ่งด้วย

kitchen

Nowadays, restaurants that are open-style kitchens are gaining quite popularity, not only because of the ease of organizing space, but also being able to show cooking to attract customers. But must see For that type of restaurant Suitable for setting up an open kitchen or not Next is the device.

เคล็ดลับ เลือกพื้นที่และทําเลที่ตั้ง


ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

การจัดตั้งธุรกิจ

การจัดตั้งธุรกิจ

เมื่อเราประเมินตนเองและประเมินตลาดแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการจัดตั้งธุรกิจ วิธีจัดตั้งธุรกิจแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องคือ ตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจโดยต้องมีความชัดเจนว่า ธุรกิจทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยผู้เริ่มต้นธุรกิจ ต้องคำนึงว่าเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วจะสามารถทำตามได้หรือไม่

When we evaluate ourselves and evaluate the market, the next step is to establish a business. How to set up a business, divided into various parts Related is Set the objectives and goals of the business, with the clarity of what the business is doing, where, how the results are expected. By starting a business Must take into account that once set up, will be able to follow or not

คำนึงถึงรูปแบบขององค์กร รูปแบบขององค์กรมีหลาย ลักษณะคือ เป็นเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ซึ่งคง รับผิดชอบของทั้ง 3 ลักษณะจะต่างกันไป คือเจ้าของคนเดียว รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในทุกเรื่อง ห้างหุ้นส่วนคือมีหุ้นส่วนตั้งแต่2 คนขึ้นไป ความรับผิดชอบของแต่ละคนมากน้อยต่างกันไปตามงานที่ตกลงกันไว้ ส่วนผู้ที่ลงทุนด้วยรูปแบบบริษัทก็ต้องมี สมาชิกก่อตั้งจำนวน 7 คนขึ้นไป และผลตอบแทนที่ได้จะอยู่ในรูปของเงินปันผล

Taking into account the organization’s style There are many forms of organization that are single owners, partnerships or companies that are responsible for all 3 characteristics. Is the only owner Solely responsible for all matters A partnership is a partnership of 2 or more people. The responsibility of each person is very different according to the agreed work. For those who invest in the form of a company, they must have The founding members are 7 or more and the returns will be in the form of dividends.

คำนึงถึงการหาแหล่งเงินทุน โดยปกติเงินทุนมาจากสอง แหล่งใหญ่ๆ คือ เงินทุนที่อยู่ในมือ และเงินทุนที่มาจากการกู้ยืม สำหรับการขอกู้เงินหากเป็นนักลงทุนรายใหม่อาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากไม่ได้รับความเชื่อถือ ดังนั้นการสร้างเครดิตหรือความน่า เชื่อถือให้กับตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญ และสิ่งที่ยืนยันความน่าเชื่อถือ ของเราได้คือผลการดำเนินงานของกิจการที่ผ่านมา รวมถึงสถานะ ทางการเงิน เช่น งบการเงินต่างๆ ประมาณการกำไรที่คาดว่าจะได้รับ

Taking into account the source of funding Normally, funds come from two major sources, namely, capital at hand. And the funds that come from the loan For a loan request

คำนึงถึงสินค้าหรือบริการที่จะผลิต ต้องสอดคล้องกับข้อมูล ความต้องการของลูกค้า และที่สำคัญสินค้าควรมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่ไม่เหมือนใคร

คำนึงการจัดจำหน่ายสินค้า ผู้เริ่มต้นธุรกิจควรดูความเหมาะสม

ของตลาดว่าจะจัดจำหน่ายในลักษณะใด เช่น ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ผ่านพ่อค้าคนกลาง มีผู้แทนจำหน่าย หรือหลายวิธีรวมกัน เป็นต้น

คำนึงถึงการจัดการทางการเงิน คือการวางแผนการใช้ เงิน ให้เงินหมุนเวียนไหลคล่องตลอด สิ่งที่ช่วยให้รู้ฐานะการเงิน เราคือการทำบัญชีงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นงบดุล งบกำไรขาดทุน ประมาณการรายรับรายจ่าย เป็นต้น

นอกจากนี้ผู้เริ่มต้นธุรกิจยังต้องแบ่งส่วนเงินทุนหมุนเวียนไว้ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในกิจการ เช่น เงินเดือนพนักงาน เงิน ซื้อวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เงินเหล่านี้ต้องควบคุมให้พอใช้ไม่ขาดมือ เพราะถ้าผู้ประกอบการสะดุดกับภาวะการเงิน กิจการอาจหยุดชะงักลงได้

พนักงานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กิจการประสบความสำเร็จได้ ถ้านายจ้างสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พนักงานก็จะมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงาน ผลที่ตามมา กิจการจะเจริญ รุดหน้า

ปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ ที่ร้านอาหารหลายรายใช้ได้ผล คือต้องมีแนวความคิดที่แน่ชัด มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สำคัญต้อง เป้าหมายธุรกิจที่แน่ชัดคือมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นเอง และที่ขาด ไม่ได้คือมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดอย่าง มีการจัดการที่ดี และต้องมีทำเลที่ดีด้วย

(ขอขอบคุณส่วนหนึ่งของข้อมูลจากที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไว้ด้วย ณ โอกาสนี้

การจัดตั้งธุรกิจ

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

ก้าวแรก บนถนนธุรกิจ

ก้าวแรก บนถนนธุรกิจ

องค์ประกอบสำคัญ ของร้านอาหาร ที่ประสบความสำเร็จ

หลายๆ ท่านอยากมีร้านอาหารเป็นของ ตัวเอง เพราะถือว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ในประเภท ปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อร่างกาย ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดี หรือไม่ร้านอาหารก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้อง บริโภค แต่ก็ดูเหมือนเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เริ่มต้น คนเหล่านี้มักมีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่าควร เริ่มต้นจากจุดไหนก่อน แล้วทำอย่างไรต่อไปจึง จะประสบความสำเร็จ

Many people would like to have their own restaurant because it is considered a business that is in the type 4 factor that is necessary for the body. No matter how good the economy is Whether or not a restaurant is a necessity for everyone to eat, but it seems difficult for beginners. These people often have many questions that should be Where to start from first And what to do next To succeed

แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจเราควรเริ่มจากการหาข้อมูลใน ด้านใหญ่ๆ คือ กำลังของตนเอง ตลาด ลูกค้า และคู่แข่ง แต่กระนั้น ใช่ว่าใครก็จะสามารถทำร้านอาหารได้ประสบความสำเร็จ และคน ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ก็มิใช่ได้มาง่ายๆ ต้องอาศัยปัจจัย ประกอบหลายอย่าง และผู้เขียนขออธิบายถึงข้อมูลแนวทาง 3 ด้าน ใหญ่ๆ ดังนี้

The way to start a business, we should start by finding information on a large scale, ie, our own strength, market, customers and competitors. However, not that anyone will be able to make a successful restaurant and people who are successful in this business are not.

Come easily Requires factors Assemble many things And the author would like to explain the 3 main ways to follow

วัดกำลังตนเอง

ควรรู้จักประเมินว่าตนเองมีคุณสมบัติที่จะทำธุรกิจนั้นๆ หรือไม่ เช่น มีความรู้ ความสามารถ มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ยอมรับความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น กล้านำเงินออมที่เก็บทั้งชีวิตมา ลงทุน เป็นต้น และที่สำคัญคือต้องหนักแน่น จริงจัง และกล้า ตัดสินใจ

Should know whether or not they are qualified to do that business, such as knowledge, ability, patience, diligence, honesty,

accepting risks in various fields, such as daring to bring savings to life, investment etc. and most importantly, must be firm Serious and courageous decision

เลือกประเภทธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเอง โดยดูจาก ตามชอบ ความถนัด และความสนใจของตนเองเป็นหลัก เพราะ คนที่รักจะทำให้ผู้ประกอบการอยากแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ทางธุรกิจอยู่เสมอ

สำรวจฐานะทางการเงินว่าตนเองมีเพียงพอหรือไม่ การเงิน ควรจัดแบ่งออกเป็นส่วนๆ เช่น แบ่งไว้สำหรับใช้จ่ายในครอบครัว แบ่งเป็นเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อใช้ในยามจำเป็น และแบ่งไว้ สำหรับการออมเพื่อการลงทุน อาจเป็นการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว เช่น การซื้อพันธบัตรรัฐบาล เมื่อจัดแบ่งเป็นส่วนต่างๆ แล้ว เรา จะเห็นว่าตนเองมีเงินเพียงพอเพื่อทำธุรกิจหรือไม่ หรือต้องหาจาก แหล่งเงินกู้อื่นๆ

เรื่องของทำเลที่ตั้ง ถ้าผู้เริ่มต้นธุรกิจมีสถานที่เป็นของตนเอง และอยู่ในทำเลที่ดีก็ไม่มีปัญหา แต่หากผู้เริ่มต้นยังไม่มีก็ควรมองหา ทำเลที่เหมาะสมกับธุรกิจ เช่น ย่านศูนย์การค้า ชุมชน อยู่ใกล้แหล่ง วัตถุดิบ เป็นต้น

และเรายังต้องคำนึงต่อด้วยว่าทำเลนั้นควรใช้วิธีซื้อหรือเช่าดี เคยดูที่เงินทุนว่ามีเพียงพอหรือไม่ หากเรามีเงินน้อยก็ควรใช้วิธีเช่าจะดีกว่า ทั้งนี้ผู้เริ่มต้นธุรกิจควรดูถึงรายละเอียดของสัญญาว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่เพียงไร

สอดส่องตลาด ทั้งลูกค้าและคู่แข่ง

รู้ข้อมูลของลูกค้า ผู้เริ่มต้นธุรกิจควรสำรวจความต้องการ สินค้าหรือบริการว่ามีมากน้อยเพียงใด เหมาะกับลูกค้ากลุ่มใด วัยใด ชายหรือหญิง เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการผลิตต่อไป

และควรรู้ข้อมูลของคู่แข่ง ธุรกิจในปัจจุบันมีมากมาย จำเป็นต้องทราบว่าคู่แข่งของเราเป็นอย่างไร มีจุดเด่นและจุดด้อย ตรงไหน แต่การรู้ข้อมูลของคู่แข่งก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต่างฝ่าย ต่างปิดบังข้อมูลเหล่านี้

ก้าวแรก บนถนนธุรกิจ

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

กุญแจแห่งความสำเร็จ 7 ประการ

กุญแจแห่งความสำเร็จ 7 ประการ สำหรับนักธุรกิจ อาหารและบริการ

สำหรับกุญแจแห่งความสำเร็จ 7 ประการ นี้มีเพื่อให้ได้ศึกษาว่าการเปิดประตู สู่โลกของธุรกิจด้านอาหารและบริการ ที่ต้อง ฝ่าฟันเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น ต้องมี องค์ประกอบใดบ้าง ให้คุณได้หันกลับมาดูว่า ตัวคุณนั้นมีครบหรือขาดสิ่งใดไปหรือเปล่า ทั้งนี้ก็เพื่อความสำเร็จของตัวคุณเอง

For the seven keys to success, have to study how to open the door. To the world of food business and services that need to be overcome in order to achieve that success Let you turn back and see that Are you missing or missing something? This is for your own success.

กุญแจแห่งความสำเร็จ 7 ประการ

กุญแจแห่งความสำเร็จประการที่ 1

Patience – ความอดทน

เคยมีคำกล่าวว่า Patience brings its own reward. ไม่ว่า จะประกอบธุรกิจการงานอาชีพใด หากคุณอดทนได้มากกว่า ย่อมได้ รับรางวัลแห่งความสำเร็จเป็นผลตอบแทนมากกว่าผู้ที่มีความอดทน น้อยกว่า หรือผู้ที่ไร้ซึ่งความอดทน และผู้ที่ทำธุรกิจด้านนี้จนประสบ ความสำเร็จก็มองเห็นความสำคัญในข้อนี้เป็นอันดับแรก

ธุรกิจการให้บริการ โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารและโรงแรม ต้องมีความอดทนสูง เพราะเป็นการทำงานที่ต่อเนื่องยาวนานนับ 10 ชั่วโมง บางครั้งคุณจะรู้สึกเหนื่อย รู้สึกเพลีย แต่คุณก็ต้องอดทนต่อ สถานการณ์และผู้คนโดยรอบ ทั้งต่อเพื่อนร่วมงานด้วยกัน หัวหน้า งาน และผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะต่อลูกค้าผู้มาใช้บริการ

เมื่อเกิดปัญหาหรือได้รับคำตำหนิจากใครก็ตาม การแก้ไข เหตุการณ์เฉพาะหน้าเป็นสิ่งสำคัญมาก หากคุณรับมือด้วยรอยยิ้ม คำขอโทษ และการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว จะช่วยให้สถานการณ์ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นได้

ที่สำคัญคือทุกสิ่งต้องมาจากใจ ไม่ใช่จากสมองสั่งการ ไม่ได้

เกิดจากการเสแสร้ง คุณต้องมีรอยยิ้ม คำขอโทษ และความอดทน

กุญแจแห่งความสำเร็จประการที่ 2

Attitude – ทัศนคติ

ทัศนคติเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงาน คุณต้องมีทัศนคติที่ดีต่อ องค์กร ต่ออาชีพ ต่อหัวหน้างาน หรือเพื่อนร่วมงาน ไม่ดูถูกอาชีพ ของตัวเอง ไม่ดูถูกหน้าที่ตัวเอง และไม่ดูถูกผู้อื่น การทำงานก็จะ ราบรื่นและสำเร็จลงได้ด้วยดี

เมื่อใดก็ตามที่เราทำงานด้วยทัศนคติที่ไม่ดี ผลของการ ทำงานก็จะออกมาไม่ดีตามไปด้วย ประสบการณ์เป็นสิ่งที่เราสร้างกัน ได้ สอนให้กันได้ แต่ทัศนคติเป็นสิ่งที่สอนกันยาก คุณต้องสร้างด้วยตัวของคุณเอง

กุญแจแห่งความสำเร็จประการที่ 3

Motivation – แรงจูงใจ

ต้องมีแรงจูงใจในการทำงาน ไม่ใช่ทำงานเพื่อให้หมดหน้าที่ ต้องมีแรงจูงใจทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย เช่น เพื่อให้กิจการเติบโตขยายสาขา เพื่อให้ได้รับสิ่งตอบแทนเป็นคําชมจาก ลูกค้า ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจมองดูเหมือนเป็นการหวังผล ประโยชน์ หรือเป็นการติดสินบนให้ตนเอง แต่ในการทำงานคุณต้อง สร้างแรงจูงใจเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า เพื่อความก้าวหน้า ของตัวคุณเอง

กุญแจแห่งความสำเร็จประการที่ 4

Ambition – ความทะเยอทะยาน

ความทะเยอทะยานในขอบข่ายที่พอดีและเหมาะสม นับเป็น สิ่งที่ดีในการทำงาน เพราะความทะเยอทะยานจะเป็นแรงขับให้เรา พบกับความสำเร็จ หากคุณมีความทะเยอทะยานในอาชีพ ในสาย งานที่ทำ มีการแข่งขันในระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือคู่แข่งทางการค้า มีความปรารถนาที่จะก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ ก็จะเป็นแรง ขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งของตนเอง ของหน่วย งาน และขององค์กร

กุญแจแห่งความสำเร็จประการที่ 5

Dedication – อุทิศตน

ในการทำงานเราต้องอุทิศตนต่อหน้าที่การงาน ไม่ใช่ทำเพียง เพื่อหวังผลกำไรหรือค่าจ้างตอบแทนเท่านั้น แต่ต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่น และทุ่มเทในการทำงานไม่ว่าอยู่หน้าที่ตำแหน่งหน้าที่ใดเราต้อง ทำให้เต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ ต้องอุทิศตนในการทำงานให้ได้เต็ม 100% หรือเกิน 100% ให้ได้มากกว่าที่ผู้คนคาดหวัง เพราะ หมดทั้งมวลแล้วผลดีจะเกิดต่อตัวคุณเองทั้งสิ้น

กุญแจแห่งความสำเร็จประการที่ 6

Interest in People – ใส่ใจในผู้คน

ผู้คนที่เราทำงานด้วยมีความสำคัญต่อการทำงานของเรามาก น้อยต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา คุณ ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบกาย ต้องเต็มใจที่จะช่วยเหลือเมื่อเกิด ปัญหา หรือเมื่อคนเหล่านั้นมีความต้องการ อย่าถือว่าไม่ใช่หน้าที่ เพราะหน้าที่ของผู้ให้บริการคือต้องทำงานกันเป็นทีม

ทุกคนล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญต่อองค์รวมของธุรกิจทั้งสิ้น โดยเฉพาะธุรกิจนี้มีการแข่งขันกันสูงมาก ในระหว่างร้านอาหารหรือ โรงแรมระดับเดียวกัน ที่สำคัญที่สุดคือลูกค้าผู้มาใช้บริการ หากคุณ อยู่ในธุรกิจด้านบริการ คุณต้องเต็มใจที่จะให้บริการ และดูแลในส่วนนี้ให้มากเพราะถือเป็นหน้าตา เป็นปราการด่านแรกที่จะทำให้ธุรกิจ เกิดความน่าประทับใจ ควรใส่ใจที่จะดูแลลูกค้าผู้มาใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด

กุญแจแห่งความสำเร็จประการที่ 7

Interest in Food & Beverage- ใส่ใจในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม

อาหารและเครื่องดื่มคือองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจนี้ ผู้ที่ อยู่ในแวดวงธุรกิจไม่ว่าตำแหน่งหน้าที่ใด ควรมีความสนใจและใฝ่รู้ ในเรื่องเหล่านี้ ต้องใส่ใจในรายละเอียด และทำความเข้าใจให้ได้มาก ที่สุด เพื่อให้คำแนะนำและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการ

บางครั้งลูกค้ามีข้อจำกัดเฉพาะตัวทั้งเรื่องสุขภาพ การ รับประทานอาหารก็จะมีข้อจำกัดตามไปด้วย เช่น แพ้อาหารทะเล แพ้ผงชูรส แพ้แอลกอฮอล์ ฯลฯ เราต้องใส่ใจในรายละเอียดว่า อาหารชนิดใดมีส่วนผสมอะไรบ้าง จะมีผลข้างเคียงต่อลูกค้าหรือไม่

ประเทศไทยมีความหลากหลายด้านอาหาร เราต้องทำความ เข้าใจในอาหารท้องถิ่น และนำเสนอให้สอดคล้องกับความต้องการ ของลูกค้า โดยเฉพาะชาวต่างชาติ เราต้องสร้างความแตกต่างใน ระหว่างร้านอาหารระดับเดียวกัน

ที่สำคัญความประทับใจของลูกค้าคือหน้าที่ของเรา และคุณ สามารถสร้างความประทับใจในความโดดเด่นแปลกตากับการนำ เสนออาหารและเครื่องดื่ม ที่ผ่านความคิดสร้างสรรค์ของร้านอาหาร คุณเองได้ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จผ่านความคิดใหม่ๆ ที่ลงตัวนี้ได้ด้วยตัวคุณเอง

เนื่องจากจุดขายของร้านอาหารสมัยนี้ จะเน้นไปที่ความ แตกต่างด้านการบริการ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม รสชาติอาหาร การ ตกแต่งล้วนต้องถูกวางแผนมาเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถนำเสนอเป็นจุดแข็งได้

อย่าลืมว่ากิจการจะสำเร็จต้องมีจุดแข็งทั้ง 7 ข้อนี้ หากไม่มีก็ เท่ากับว่าธุรกิจของคุณอาจจะอยู่ได้อีกไม่นาน ฉะนั้นคุณต้องมีกุญแจ แห่งความสำเร็จ 7 ประการนี้ไว้ติดตัว ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ ลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงานที่ทำงานอยู่ในสายงานเดียวกันนี้ก็ตาม

กุญแจแห่งความสำเร็จ 7 ประการ

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

ส่วน ข้อด้อย ของการมีหุ้นส่วน

ส่วน ข้อด้อย ของการมีหุ้นส่วน คือ

การเป็นหุ้นส่วนหมายถึงการแบ่งรับหนี้สินด้วย หากห้าง ของคุณถอนตัวออกไป นั่นหมายความว่าคุณต้อง ทั้งหมด ไม่ใช่ครึ่งเดียวหรือบางส่วน

Being a partner means sharing debt if your department withdraws. That means you must be all, not half or part.

การเป็นหุ้นส่วนหมายถึงการที่คุณต้องแบ่งกำไร Partnership means that you have to divide profit.

ไม่มีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารธุรกิจ ต้องขอความคิดเห็น ของผู้อื่นในการตัดสินใจ ซึ่งบางที่อาจนำไปสู่การทะเลาะได้ There is no absolute authority in business management. Must ask for feedback Of others in making decisions Which may lead to some controversy

ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนอาจไม่ราบรื่นในความสัมพันธ์แบบ หุ้นส่วน เหมือนดังคำคมของจอห์น ดี ร้อกกี้เฟลเลอร์ที่ว่า “มิตรภาพ ที่เกิดบนเส้นทางธุรกิจ ดีกว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นบนเส้นทางมิตรภาพ”

My friend’s relationship may not be smooth in a partnership relationship, like John D. Rockefeller’s quote, “Friendship is on the business path. Better than a business that happens on a friendship route. ”

หากธุรกิจประสบความสำเร็จ ต้องทำใจไว้ก่อนเลยว่าเงิน ทองที่ไหลมาเทมาไม่ใช่ของคุณคนเดียว If the business is successful Must make sure that money The gold that flows is not yours alone.

ความคิดเห็นที่ต่างกันสุดขั้วระหว่างคุณและหุ้นส่วน อาจ ทำให้การตัดสินใจทำได้ลำบาก แถมดีไม่ดีคุณอาจเสียอำนาจการ ตัดสินใจ หากว่าหุ้นส่วนของคุณมีชั้นเชิงทางธุรกิจสูงกว่าคุณ Extremely different opinions between you and your partner may make decisions difficult. Plus, you may lose your decision-making power if your partner has a higher business tactic than you.

นอกเหนือจากเงินทอง เรื่องของชื่อเสียงก็เป็นสิ่งที่ต้องแชร์ หากธุรกิจของคุณเกิดประสบความสำเร็จจนเป็นที่กล่าวขาน ถึง

โปรเจ็คต์ที่ว่าอาจเกิดจากความคิดของคุณล้วนๆ เลยก็ตาม

เลือกหุ้นส่วนผิด มีสิทธิ์ที่จะทำให้ธุรกิจล่มจมได้เหม เพราะเขาจะมีส่วนในการตัดสินใจเฉกเช่นเดียวกับคุณ เพราะ จะรับเข้าใครมาต้องคิดให้รอบคอบที่เดียว

คุณเอาจะต้องเสี่ยงกับการทะเลาะเบาะแว้งและเสียธุรกิจไป ในกรณีที่คุณเกิดเข้ากันไม่ได้กับหุ้นส่วน และเขาเกิดมีจำนวนหุ้น มากกว่าคุณ (ซึ่งอาจเกิดจากการแอบไปซื้อหุ้นจากทางอื่นมาเพิ่มโดยที่คุณไม่รู้)

ซึ่งไม่ว่าอะไรมันย่อมมีทั้งข้อดีข้อเสีย หากแน่ใจแล้วว่าคุณ ต้องการมีหุ้นส่วนในธุรกิจครั้งนี้สิ่งที่ขอแนะนำให้พิจารณาคือ คุณ และหุ้นส่วนควรมีนิสัยในการทำงานที่ใกล้เคียงกัน เช่น ชอบมา ทำงานแต่เช้า ใส่ใจในรายละเอียด และควรมีมุมมองในการบริหาร งานที่คล้ายคลึงกัน เพราะมันจะช่วยให้การทำงานร่วมกันราบรื่นขึ้น

อีกส่วนที่คนทั่วไปมักคิดถึงก่อนมีหุ้นส่วนคือ คุณและเขาควร จะมีข้อเด่นข้อด้อยในเรื่องเดียวกัน หรือต่างกัน ข้อนี้ขอบอกว่าขึ้น อยู่กับคุณว่าต้องการแบบไหน การที่คุณและหุ้นส่วนมีความสามารถ ในงานต่างชนิดกัน จะช่วยให้คุณสามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ในงานชนิดต่างๆ ซึ่งอาจทำให้การบริหารจัดการกับปัญหาทำได้ดี กว่ามาร่วมกันทำก็ได้

นอกจากนี้ความสามารถที่ต่างกัน ทำให้คุณมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ซึ่งจะช่วยชี้ขาดในการตัดสินใจด้านนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน

แต่การที่คุณและหุ้นส่วนมีความสามารถในงานที่คล้า กัน ก็เปรียบเสมือนคุณได้เพื่อนคู่คิดที่ทำงานประสานไปใน เดียวกัน แถมเขายังช่วยดูแลงานแทนได้ดีกรณีที่คุณไม่อยู่ โดยไม่ว่า จะเป็นแบบไหน ประเด็นสำคัญคือคุณและเขาทำงานร่วมกันได้ดีแค่ ไหนนั่นเอง

หากว่าคุณเป็นคนชอบทำงานคนเดียวก็ให้ระวัง เพราะยิ่ง คุณทำงานคนเดียว คิดคนเดียว ตัดสินใจคนเดียวมานานแค่ไหน คุณ ก็ยิ่งจะรับสภาพที่ต้องรับฟังความคิดคนอื่นได้ยาก

นอกจากนี้แล้วหุ้นส่วนบางท่านอาจไม่ได้ทำงานหนักเท่าคน อื่น แต่ต้องการจะได้ผลตอบแทนเท่ากัน หากระดับความอดทนของ คุณไม่มากพอที่จะรับความไม่เท่าเทียมกันแบบนี้ล่ะก็ คุณก็ไม่ควรมีหุ้นส่วน

การเป็นหุ้นส่วนบริษัทก็เหมือนการแต่งงาน คุณควรจะใช้ เวลาและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนจะตัดสินใจเลือก คำถามต่อไป นี้จะช่วยคุณตัดสินใจดีขึ้น

คุณกับเขามีเป้าหมาย แรงกระตุ้น และสไตล์การทำงาน เหมือนกันหรือไม่

คุณกับเขามีมุมมอง วิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่ม และ วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเหมือนกันหรือไม่ ทักษะและจุดแข็งของแต่ละคน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน หรือไม่

คุณกับเขาคุยกันแล้วรู้สึกสบายใจ น่าคบหา และให้ความ เคารพต่อกันใช่หรือไม่

คุณรู้สึกว่าคุณไว้ใจคนๆ นี้ได้ใช่หรือไม่

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังคิดๆ ไว้ว่าจะทำธุรกิจกับเพื่อน หรือญาติ พึงระวังไว้ว่าการเข้ากันได้ดีกับคนๆ หนึ่งในสังคม กับการ อากันได้เมื่อต้องเจอความเครียดและเหนื่อยล้าจากการทำธุรกิจนั้นมันคนละเรื่องกัน

มีเพื่อนที่เสียเพื่อนเพราะธุรกิจมานัก ต่อนักแล้ว การเป็นหุ้นส่วนนั้นเข้าง่ายกว่า ออก หากคุณต้องการป้องกันปัญหาที่อาจ เกิดขึ้น ขอแนะนำให้คุณเขียนหน้าที่และความ รับผิดชอบของหุ้นส่วนแต่ละคนให้ชัดเจนใน สัญญา เช่น ใครจะรับผิดชอบเรื่องการ ตัดสินใจเรื่องเงิน จะลงทุนเท่าไหร่ ใครได้ ประโยชน์ แบ่งผลประโยชน์อย่างไร และใครจะ ตัดสินใจหากการบริหารธุรกิจแบบ “หุ้นส่วน”มันไปไม่รอด

คุณควรปรึกษานักบัญชีและนัก กฎหมายตั้งแต่เริ่มร่างสัญญา ที่สำคัญคือ ไม่ต้องเร่งรีบ ให้ใช้เวลาไตร่ตรองให้ดี อย่าง ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หุ้นส่วนเหมือนการแต่งงาน จะแต่งกับใครสักคน คุณก็ควรจะอยู่กับเขา ให้ได้นานที่สุด หรืออยู่ให้ได้ตลอดไป

You should consult an accountant and a professional. The law from the beginning of the contract is important not to rush. To spend time pondering as described above Partners like marriage Will dress up with someone You should be with him. As long as possible Or stay forever

ส่วน ข้อด้อย ของการมีหุ้นส่วน 

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

รอบรู้เรื่องของ หุ้นส่วน

รอบรู้เรื่องของ หุ้นส่วน

องค์ประกอบหลักในการทำธุรกิจที่ สำคัญอย่างหนึ่ง ที่ผู้เริ่มต้นจะทำธุรกิจหรือผู้ ที่กำลังทำธุรกิจอยู่จะต้องนำมาพิจารณาคือ “รูปแบบองค์กรธุรกิจ” ซึ่งอาจจะแบ่งได้ หลายประเภท คือกิจการของคนๆ เดียว และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด

Key elements in doing business at One important thing That beginners will do business or Which is doing business must be considered “Form of business organization” which may be divided into several categories, namely the business of one person and partnership Or limited company

ลักษณะของธุรกิจที่เหมาะกับการเริ่ม ต้นการเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารด้วยตัว เอง คือองค์กรในรูปแบบกิจการของคนๆ เดียว และห้างหุ้นส่วนนั่นเอง เรามาเรียนรู้ รายละเอียดรูปแบบองค์กรธุรกิจก่อนเริ่ม ประกอบกิจการกันเลย

กิจการของคนๆ เดียว

กิจการของคนๆ เดียวเป็นกิจการที่บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของ บุคคลผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการงาน ในเรื่องเงินทอง และหนี้สินแต่เพียงผู้เดียว

หากการค้ามีกำไร กำไรนั้นก็จะตกเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้ เดียว ถ้ากิจการขาดทุนเจ้าของก็ขาดทุนแต่เพียงผู้เดียว เจ้าของ ทรัพย์สินจะรับผิดชอบเองทั้งหมด

ถ้าดำเนินกิจการต่อไปไม่ไหวหรือเสียชีวิตลง กิจการนั้นก็เป็นอันสิ้นสุดลง กิจการของคนๆ เดียวมักจะเป็นกิจการการค้าขานาดเล็กๆเป็นต้น

ห้างหุ้นส่วน

สำหรับห้างหุ้นส่วนก็คือองค์กรในการประกอบกิจการค้ารูป หนึ่ง ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปทำสัญญาตกลงที่จะกระทำ กิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไร อันได้แก่กิจการที่ทำนั้น ลักษณะของห้างหุ้นส่วน ได้แก่ สัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงเข้ากันเพื่อกระทำกิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไร อันจะได้แก่กิจการที่ทำนั้น และห้างหุ้นส่วนมี 2 ประเภท คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ และห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือองค์กรในการประกอบกิจการค้ารูป แบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลง น้ำเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานมาลงทุนร่วมกัน เพื่อกระทำกิจการ ร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งกำไรอันจะได้แก่กิจการที่ทำนั้น และหุ้นส่วนทั้งหมดทุกคนต้องรับผิดร่วมกัน เพื่อรับผิดชอบหนี้ ทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัด

การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ การยื่นคำขอจัดตั้งห้างหุ้น วนสามัญ (ไม่จดทะเบียน) หากสถานที่ประกอบการของห้างฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นได้ที่สำนักงานเขตที่สถานประกอบ

การนั้นตั้งอยู่ หากสถานประกอบการของห้างฯ ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นยื่นได้ที่ที่ว่าการอำเภอที่ห้างฯ ตั้งอยู่

ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน การจดทะเบียนห้างหุ้น ส่วนสามัญมีวิธีการอย่างเดียวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด สถานที่ยื่นขอจดทะเบียนคือ หากสำนักงานของห้างฯ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมาหานคร ให้ยื่นจดทะเบียนได้ที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 9 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือที่ สำนักงานบริการจดทะเบียนทั้ง 7 แห่ง และหากสำนักงานตั้งอยู่ใน จังหวัดอื่น ให้ยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดที่สำนักงานตั้งอยู่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือองค์กรในการประกอบกิจการค้ารูปแบบหนึ่ง ซึ่งเหมาะสมกับกิจการค้าขนาดกลางและขนาดย่อม โดย การจัดตั้งต้องจดทะเบียน และมีสถานะเป็นนิติบุคคลและลักษณะ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด คือมีหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หุ้นส่วนแบ่ง เป็น 2 จำพวก คือไม่จำกัดความรับผิดในหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัด กับหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่เกิน จำนวนเงินที่ตนลงทุน หุ้นส่วนทุกคนต้องมีเงิน ทรัพย์สิน หรือ แรงงานมาร่วมลงทุน และมีความประสงค์จะแบ่งปันกำไรที่ได้มาจาก การร่วมกันประกอบกิจการการค้า

การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ทำความตกลงระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนในเรื่องสำคัญๆ

ขั้นตอนที่ 2 ขอตรวจสอบและจองชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ

ขั้นตอนที่ 4 ยื่นขอจดทะเบียน

การเลือกหุ้นส่วนเพื่อร่วมทำธุรกิจนั้น ถ้าผู้ประกอบการ เลือกหุ้นส่วนผิด โอกาสที่จะประสบความล้มเหลวก็มีสูง เพราะถ้า กิจการไปได้ดี หุ้นส่วนอาจแย่งผลประโยชน์กันเอง หรือถ้ากิจการ ล้มเหลว หุ้นส่วนอาจจะโทษกันไปโทษกันมา

ดังนั้นก่อนเริ่มทำธุรกิจ ผู้ประกอบการทุกคนควรศึกษา หุ้นส่วนที่ต้องการจะเข้าร่วมให้ดีก่อน เพราะการเลือกหุ้นส่วนนั้นมี ความสำคัญกับการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก

หลักการเลือกหุ้นส่วนนั้นควรเลือกหุ้นส่วนที่มีความสามารถ แตกต่างกันมาบริหารงาน เช่น คนที่มีความชำนาญด้านการตลาด ผู้ประกอบการอาจนำมาวางแผน วิเคราะห์ยอดขาย คนที่มีความ ชำนาญทางด้านการเงิน ผู้ประกอบการก็อาจให้จัดทำบัญชี งบประมาณต่างๆ เป็นต้น และเลือกหุ้นส่วนที่สามารถทุ่มเทกับงาน – สามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ที่สำคัญควรเลือกหุ้นส่วน เราเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้คลี่คลายลงได้

หลังจากเลือกหุ้นส่วนได้ตามต้องการแล้ว สัดส่วนในการ หุ้นถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องใส่ใจ ผู้ประกอบการทั้งหลายมักไว้ใจกับหุ้นส่วนของตน และกำหนดสัดส่วนในการ เท่าๆ กัน ผลที่ตามมาคือหุ้นส่วนจะปัดความผิดรับชอบให้กัน อ แต่ละคนมีธุรกิจหลักของตนเองอยู่แล้ว ธุรกิจที่คิดขึ้นมาใหม่ก็กลา เป็นธุรกิจเสริม ดังนั้นสัดส่วนการถือหุ้นจึงควรมีหุ้นส่วนหลักเป็นแกนไว้

สิ่งสำคัญในการจัดสัดส่วนการถือหุ้นคือผู้ประกอบการจะ ต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุนดำเนินธุรกิจ ในกรณีที่เงิน ลงทุนไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการต้องพิจารณาว่าจะระดมเงินทุนจาก ที่ใด และหุ้นส่วนแต่ละคนที่ถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนต่างๆ มีสิทธิ์ อย่างไร ผู้ประกอบการจะต้องเปิดหนังสือกฎหมายดูอย่างละเอียด และตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน ภายหลัง

ในชีวิตจริงการทำธุรกิจแบบหุ้นส่วนโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ อย่างดีนั้น มักจะจบหรือฟังในไม่ช้า แต่หากวางแผนและไตร่ตรอง อย่างดีแล้ว หุ้นส่วนจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ต้อง สงสัย

จากผลการสำรวจในต่างประเทศพบว่า การบริหารธุรกิจ แบบหุ้นส่วนจะอยู่รอดนานกว่าธุรกิจที่บริหารคนเดียว การบวก ทั้งสองแบบมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่แบบไหนจะเหมาะกับคุณ

ข้อดีของการมีหุ้นส่วน คือ

หุ้นส่วนช่วยแบ่งรับค่าใช้จ่ายตอนเริ่มธุรกิจ

หุ้นส่วนช่วยแบ่งงานและความรับผิดชอบ

หุ้นส่วนช่วยแบ่งรับความเสียงทางธุรกิจ

หุ้นส่วนช่วยในการระดมพลังสมองและทักษะต่างๆ ที่จะเอื้อ ให้บริษัทประสบความสำเร็จได้ ซึ่งดีกว่าหัวเดียว การที่มีคนมาร่วม หุ้นไม่ได้หมายถึงแค่ตัวเงิน แต่มันหมายรวมไปถึงว่าคุณจะมีคนช่วยคิด ช่วยตัดสินใจ ในขณะที่มุมมองของคนหนึ่งคนอาจไม่ครอบคลุม การ มีหุ้นส่วนคนที่สองหรือสามเข้ามา มันหมายถึงว่าคุณจะได้มุมมองใน การทำธุรกิจที่กว้างขวางกว่าเดิม และในกรณีที่คุณพลาดพลั้ง การมี หุ้นส่วนก็หมายถึงยังมีอีกคนที่ยังอยู่ และพร้อมจะลุกขึ้นมาช่วยเหลือ กัน

หุ้นส่วนช่วยสนับสนุน และกระตุ้นการทำงานซึ่งกันและกัน

หุ้นส่วนคือการที่มีคนมาร่วมแชร์ภาระความรับผิดชอบ ซึ่ง นั่นก็หมายถึงว่าคุณจะมีเวลาสำหรับการเที่ยวพักผ่อน หรือเข้ารับ การรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง

หุ้นส่วนคือการมีเพื่อนร่วมงานที่กระตือรือร้น ไม่ใช่แค่ พนักงานที่ทำงานไปวันๆ เพื่อรอรับเงินเดือน

หากคุณขาดคุณสมบัติบางข้อในการทำธุรกิจ การมีหุ้นส่วนที่ ในเรื่องดังกล่าว ย่อมทำให้การบริหารงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การมีหุ้นส่วน คือมีคนช่วยแชร์เงินทุนและความเสียงในกรณีที่ธุรกิจไม่ทำรายได้อย่างที่หวัง

รอบรู้เรื่องของ หุ้นส่วน

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

แผนการ เพื่อนักธุรกิจมือใหม่ เรียนรู้ก่อนถึงวิกฤติ

แผนการ เพื่อนักธุรกิจมือใหม่ เรียนรู้ก่อนถึงวิกฤติ

ขยันและเอาใจใส่ในงานให้มากกว่าช่วงที่ไม่มีวิกฤติการณ์ หลายเท่า

Diligent and caring for the job more than many times without crisis

ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ให้เร็วขึ้น และถ้าเห็นว่าสิ่งที่ตน ตัดสินใจนั้นไม่ถูกต้อง ก็ต้องรีบแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว

Decide on various issues faster and if they see that their things That decision is wrong. Must hurry to fix, improve quickly

ใกล้ชิดกับสถานการณ์ต่างๆ ให้มาก และพร้อมที่จะปรับตัว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง ของคู่แข่งด้วย

Very close to various situations and ready to adapt Keep up with the changing situation Including changes Of competitors too

ริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ให้มาก โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์มากกว่า การใช้เงินลงทุน

Initiated many new things by using more creativity Use of investment funds

ติดตามงานที่ริเริ่มไปแล้วว่าส่งผลมากน้อยแค่ไหน และ พร้อมที่จะปรับแต่งให้ได้ผลมากขึ้น

Keep track of the work that has been initiated, how much results are being made and ready to be adjusted to be more effective.

มีความคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการในช่วงวิกฤติการณ์ใน ระยะสั้น และระยะปานกลาง ไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เพียง อย่างเดียว

Have new ideas In management during the short and medium-term crisis Not only solving the immediate problems

คิดที่จะทำการตลาดให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยใช้ Marketing Mix 7 Ps คือ Product, Price, Place, Promotion, People, Presentation, Pisadarn

Thinking to make the market more intense by using Marketing Mix 7 Ps, namely Product, Price, Place, Promotion, People, Presentation, Pisadarn

ให้ขวัญกำลังใจเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และ หลีกเลี่ยงการกล่าวโทษกันเอง หรือการทะเลาะวิวาท

Give morale to colleagues Subordinates and avoid accusations Or bickering

ไม่ขู่พนักงานให้ขวัญเสีย แต่ขอความร่วมมือและปรึกษา หารือกันให้มากขึ้น

Do not threaten employees to demoralize But ask for cooperation and consultation Discuss more

ลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทั้งส่วนตัวและกิจการ

Reduce spending on both personal and corporate luxuries

ในกรณีที่มีการกู้เงินจากสถาบันการเงิน ต้องตอบคำถามการ แก้ไขสถานการณ์ของบริษัท และมีการสื่อสารกับสถาบันการเงินนั้น อยู่เสมอ

In the case of borrowing money from financial institutions Must answer questions Resolve the situation of the company And there is always communication with that financial institution

ทำสิ่งต่างๆ ให้ชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้น

Make things more clear and transparent.

ติดต่อเยี่ยมเยียนลูกค้าให้มากขึ้น

Contact to visit more customers

ให้ความสนใจกับผู้บริโภคสินค้าของกิจการในด้านความรู้สึก และความต้องการให้มากขึ้น

Paying attention to the consumer of the product in the sense of And more needs

สนใจกับการเจรจาต่อรองให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องราคา และต้นทุน

Pay more attention to negotiation Especially about the price and cost

ใกล้ชิดและติดต่อกับผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอย่างสม่ำเสมอ

Closer and regular contact with subordinates and colleagues

แผนการ เพื่อนักธุรกิจมือใหม่ เรียนรู้ก่อนถึงวิกฤติ

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

ไม่อยากเจ๊ง ต้องรู้จักวางแผนล่วงหน้า

ไม่อยากเจ๊ง ต้องรู้จักวางแผนล่วงหน้า

การทำธุรกิจต่างๆ นั้น ในที่นี้เราจะเน้นที่ธุรกิจร้านอาหาร การมีไอเดียแปลกใหม่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ร้านอาหารควรมี ยิ่งปัจจุบัน กิจการร้านอาหารมีให้เห็นกันดาษดื่นด้วยแล้ว ไอเดียความแปลก ใหม่ก็เป็นเรื่องสำคัญ แต่การมีไอเดียต้องมาพร้อมกับการวางแผน ล่วงหน้า หรือกล่าวง่ายๆ ก็คือมีการเตรียมตัว และการเตรียม ตัวอย่างคร่าวๆ มีดังนี้

In doing business, we will focus on the restaurant business. Having a new idea is important to the restaurant. There should be more. At present, the restaurant business is seen as abundant Strange idea New is important. But having ideas must come with planning ahead or simply There is preparation and preparation of rough samples as follows.

 1. ใส่ใจในไอเดียว่าร้านที่จะเปิดไม่ใช่ร้านที่เห็นกัน ทั่วไปจนชินตา

นี้ก็คือการต่อยอดไอเดียของคุณ คือต้องแน่ใจว่าร้านที่กำลัง จะเปิดนี้ไม่ใช่ร้านแบบที่เห็นกันอยู่มากมายทั่วไป ยิ่งร้านอาหารด้วย แล้วสิ่งสำคัญของการเอาชนะใจลูกค้า (เชิญชวนลูกค้า) อันดับแรก สุดก็คือร้านที่แปลกตา แนวความคิดที่สะดุด คำโฆษณาที่ติดหู อันนี้ จะเป็นอีกประการทำให้คุณเอาชนะคู่แข่งได้

อีกทั้งไอเดียในการจัดร้านต่างๆ ต้องยึดกลุ่มลูกค้าที่คุณ ต้องการไว้ด้วย ว่า ณ ตอนนั้นคุณจะเปิดร้านและต้องการลูกค้าแนว ไหน เราก็จัดให้ตรงใจ ยิ่งดึงดูดมากเท่าไรก็ยิ่งทำให้ร้านคุณคืนทุนได้ เร็วเท่านั้น แต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรแปลกมากจนเกินไป

 1. ศึกษาธุรกิจที่จะทำให้เข้าใจถ่องแท้

การจะทำสิ่งใดให้สำเร็จแน่นอนว่า นอกจากความสนใจแล้ว ต้องบวกความสามารถที่มาจากการศึกษา วางแผนเป็นอย่างดี การ ศึกษามาเป็นอย่างดีทำให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ค่อยๆ เก็บ ประสบการณ์ไปก่อนก็ได้ เช่น ถ้าจะเปิดร้านอาหารก็ให้ลองทำจาก ร้านเล็กๆ ค่อยๆ ดูกลุ่มลูกค้า ค่อยๆ พัฒนารสชาติอาหาร ปรับ เปลี่ยนเมนูให้มีความหลากหลายตรงใจกลุ่มลูกค้าที่มีความ หลากหลายไว้ล่วงหน้า หรือบางครั้งก็ให้เพื่อนฝูง พี่น้อง ญาติๆ มา ลองชิม ลองวิจารณ์ก็ได้ เป็นการทดสอบตลาดไปในตัว ลดความ เสี่ยงลงมากยิ่งขึ้น

 1. จัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรา

สถานที่ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญอีกเรื่องรองจากการวางแผน อย่า ลืมว่าสถานที่ในการทำธุรกิจนั้นเป็นปัจจัยเสริมให้เราประสบความ สำเร็จเร็วและมากมายยิ่งขึ้น โดยสังเกตง่ายๆ ว่าร้านอาหารควรตั้ง อยู่ที่ใดระหว่างที่ที่มีคนผ่านเยอะ กับที่ที่มีคนผ่านน้อย แน่นอนว่าเรา ก็ต้องเลือกสถานที่ที่คนผ่านมากอยู่แล้ว ฉะนั้นการเลือกสถานที่ทำธุรกิจให้มีความเหมาะสมของเราย่อมมีผลกับความสำเร็จทางธุรกิจที่ เราไม่ควรมองข้าม

 1. สำรวจเงินทุนของเรา

กล่าวถึงเรื่องเงินที่จะมาลงทุนและดำเนินกิจการ เราควร ลงทุนธุรกิจให้พอเพียงกับเงินทุนที่มีอยู่ในกระเป๋า อย่าผลาญเงินไป กับเรื่องไร้ประโยชน์ หรือผลาญไปกับการลงทุนที่เสี่ยงเกินไป ทําอะไรก็ควรคิดหน้าคิดหลังไว้ก่อน รอบคอบในการตัดสินใจ เพราะ อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เรื่องที่วางไว้อาจไม่เป็นแบบนั้นก็ได้

 1. มีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญไว้

ความจริงที่ว่าคนเราไม่ได้เก่งไปซะทุกเรื่อง ย่อมเป็นเรื่อง จริงเสมอ เราคนเดียวไม่สามารถรู้ได้ทุกเรื่องหรือเก่งทุกเรื่อง การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ย่อมต้องมีที่ปรึกษาหรือผู้ที่เชี่ยวชาญไว้บ้าง ความคิดเห็นจากหลายๆ คน จะทำให้เราได้เปิดมุมมองที่เราอาจมองไม่เห็น เห็นความเสี่ยงที่เราอาจมองไม่เห็น ผู้ที่เก่งและมีความมั่นใจก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ดีไปหมด จำไว้ว่าความพอดี พอเหมาะ พอควร คือพื้นฐานของทุกสิ่ง จงยอมรับความพอดีแล้วเรา จะเห็นโลกมากกว่าที่เป็น

 1. หาคนที่เราสามารถไว้วางใจได้ไว้ข้างกาย

สิ่งนี้เป็นการเตือนเจ้าของกิจการที่มีผู้ร่วมหุ้น ผู้ร่วมทุน หรือ คนที่ช่วยเราบริหาร แนะนำว่าควรหาคนที่ไว้วางใจได้จะดีที่สุด ไว้วางใจได้จากการตัดสินใจของเราอย่างรอบคอบที่สุด รู้ว่าคนที่ร่วม ทุนกับเรานี้มีพื้นฐานแบบไหน ไว้ใจได้แค่ไหน คือ “ให้รู้เขารู้เรา” ไว้ให้มากที่สุด ไหนๆ จะทำธุรกิจทั้งที ก็อย่าลงมือให้เสียเปล่า เลือก ให้ดีอย่าให้ถูกหลอกจนเสียทั้งเงินทั้งเวลา ที่สำคัญเสียความรู้สึก อีกสิงคือ “อย่าทำอะไรที่มันเกินตัวเราจนเกินไป”

 1. ฉลาดในการเลือกพนักงาน

กล่าวถึงความพอดีอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เรามาพอดีกับการ ลูกน้องว่า เริ่มแรกก็ดูก่อนว่าเราจะทำธุรกิจอะไร พนักงานแบบ ไหนที่เราควรหาให้เหมาะกับธุรกิจร้านอาหาร พ่อครัว แม่ครัว บริการ

คนเก็บเงิน คนทำความสะอาด จำเป็นต้องรับพนักงานเหล่านี้มามาก แค่ไหนถึงจะพอดี และเลือกรับมาตามความจำเป็นเท่านั้น

ต่อมาก็จัดวางตำแหน่งของพนักงาน ว่าคนนี้ควรไปทำส่วน ไหน คนนี้เป็นคนแบบไหน เราควรดูแลใส่ใจมากน้อยเพียงใด เรียก ว่าจัดการบริหารตั้งแต่คัดเลือกกันเลยทีเดียว ยิงการทำธุรกิจการ บริการลูกค้าด้วยแล้ว ผู้บริหารต้องพิจารณาก่อนการลงทุนทำธุรกิจ จากหัวใจ หมายถึงการบริการลูกค้าที่ดีก็คือการทำออกมาจากหัวใจ ใส่ใจต่อการบริการอย่างแท้จริง มิใช่ทำไปส่งๆ จนผู้ที่มารับบริการ อาจถึงกับไม่อยากเข้าใกล้ เมื่อนั้นธุรกิจคุณล่มแน่

สิ่งนี้ต้องเริ่มจากการสำรวจตัวคุณเองก่อน ถ้าคุณไม่มีหัวใจ การบริการ แนะนำว่าควรเปลี่ยนแนว อย่าลืมว่าหัวใจการบริการต้อง มาจากคนเป็นหัวหน้าก่อน ถ้าหัวหน้าไม่มีหัวใจนักบริการ ลูกน้องก็ คงมีไม่แรงบันดาลใจของการบริการไปด้วย เมื่อถึงคราวนั้นธุรกิจก็ ก้าวไปได้ยาก

หัวหน้า (เจ้าของกิจการ) ต้องมีความเชื่อมั่น แสดงความเป็น ผู้นำให้ชัดเจน เป็นตัวอย่าง ชัดเจนในที่นี้ก็หมายถึงชัดเจนด้าน นโยบาย ทิศทาง พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ เชื่อ ว่าสิ่งนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลย

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ที่คิดเพียง ระยะใกล้ได้ การทำธุรกิจก็คือการลงทุนเพื่อระยะยาว ต่อยอด ความฝัน การลงมือทำของเรา การทำงานตามขั้นตอน และทำให้ เต็มที่ก็เหมือนกับการค่อยๆ ไขประตูที่อีกฝังคือความสำเร็จงดงามรอ คุณอยู่ จงอย่าผลีผลามรีบลงทุน แต่ควรศึกษาให้ดี ให้เกิดความ พร้อมและมีความเข้าใจในทุกๆ ด้าน มั่นใจว่าเราทำได้ เมื่อเราเริ่มทำ ก็เหมือนกับเราเริ่มเป็นเจ้าของกิจการแล้ว ค่อยๆ เรียนรู้จาก ประสบการณ์และความผิดพลาดของเราหรือผู้ที่เคยทำมา จะทำให้ เราเป็นมืออาชีพเสมอ

Later, the position of the employee What kind of person should this person do? We should take care of how much attention is called management since the selection. Shooting business Customer service too Executives need to consider before investing in business from the heart, meaning good customer service is done out of the heart. Real attention to service Not to send Until those who come to receive services May not even want to get close When your business falls

ไม่อยากเจ๊ง ต้องรู้จักวางแผนล่วงหน้า

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

สิ่งที่ควรพึงระวังเมื่อทำ ธุรกิจ ใหม่ๆ

สิ่งที่ควรพึงระวังเมื่อทำ ธุรกิจ ใหม่ๆ

 1. ทำธุรกิจแบบไม่รู้ทิศทาง

ก่อนการทำ ธุรกิจ ใดๆ แม้ว่าเราจะมีพลังแห่งความอยาก คือ อยากที่จะประสบความสำเร็จมากแค่ไหน การที่จะใช้พละกำลังเป็น อย่างเดียวคงไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องมากนัก เพราะพละกำลังที่ปราศจาก ความรู้ ความเข้าใจ ที่มาจากการศึกษาให้ลึกซึ้งถึงธุรกิจนั้นๆ เป็น อย่างดีมักทำให้ผู้ประกอบการมือใหม่ถึงคราวเจ๊งได้ทุกราย

Doing business without direction
Before doing any business Even though we have the power of desire, we want to be successful. To use strength as The only thing that is not very accurate. Because of the strength without knowledge and understanding that comes from studying deeply in that particular business, it can cause every new entrepreneur to go bankrupt.

จงอย่าลืมว่า การวางแผนธุรกิจของเรา เช่น การศึกษาตลาด ว่าปัจจุบันและอนาคตจะมีแนวโน้มอย่างไร กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่ม เป้าหมายเรามีความต้องการตอบสนองต่อสินค้าและบริการของ เช่นไร คู่แข่งทางธุรกิจมีแผนการตลาดไปทิศทางไหน เราจะแข่งกับ เขาได้ไหม

การวางแผนมาดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง วางแผนดี ทิศทางใน การดำเนินกิจการของเราก็จะคืบหน้า มุ่งสู่ความสำเร็จชนิดไม่ต้อง หวั่นใครเลย อีกคำถามหนึ่งที่เจ้าของกิจการมือใหม่ต้องหาคำตอบให้ ได้ นั่นคือแล้วคุณจะทำเงินจากธุรกิจของคุณได้อย่างไร?

 1. อย่าหายของหรือตั้งราคาการบริการถูกกว่าต้นทุน

นี่คือความผิดในหลายๆ ความผิดที่พบเจอมาก เจ้าของ กิจการมือใหม่หลายรายมักคิดว่าหากพวกเขาขายสินค้าและการ บริการที่มีราคาถูก พวกเขาก็จะได้กำไรมาก มันก็จริงอยู่ที่คนส่วน ใหญ่มักสนใจสินค้าหรือบริการที่มีราคาถูกมากกว่าราคาแพง แต่บาง ครั้งคุณอาจลืมนึกถึงต้นทุนที่แท้จริง ว่าคุณต้องเสียค่าต้นทุนการ ผลิตมากเท่าใด คุ้มหรือไม่กับราคาที่คุณตั้งไว้

สิ่งที่อยากแนะนำก็คือก่อนที่จะตั้งราคาสินค้าหรือการ บริการใดๆ ควรจะลองคำนวณต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน สำรวจ ตลาด และตั้งราคาที่สมน้ำสมเนื้อต่อการแข่งขัน คือได้เปรียบต่อทั้ง ธุรกิจของตัวเอง และไม่เสียเปรียบต่อธุรกิจของคู่แข่ง พร้อมทั้ง สามารถปรับหรือพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดตามความต้องการของ คุณได้ด้วย

 1. อย่าทำธุรกิจเพราะแค่ความรู้สึกตื่นเต้น

ถ้าคุณคิดว่าอยากทำธุรกิจเพียงเพราะอยากพบเจอกับความ ตื่นเต้น มันไม่คุ้มหรอกที่คุณจะเสียงกับธุรกิจที่ต้องพบเจอปัญหาต่างๆ ที่ไม่ใช่แค่ปัญหาทางการเงิน การตลาดเท่านั้น แต่ผลเสียที่คุณต้อง เสียมากกว่านั้นคือเวลาและความรู้สึก

ในการทำธุรกิจอย่างจริงจัง อย่าคิดว่าแค่สนุกเท่านั้น ธุรกิจที่ อยากประสบความสำเร็จนานๆ มีอะไรให้คุณต้องทำการบ้าน มากกว่านั้นเยอะ อย่าเพียงแค่มองรายละเอียดผิวเผิน หรือรวบรวม รายละเอียดเพียงเล็กน้อย ให้คุณท่องภายในใจเสมอว่าอย่าทำธุรกิจ เพียงเพื่อพบว่าชีวิตแขวนบนเส้นด้าย

 1. อย่าลืมทำการตลาดก่อนขายของ

ผู้ประกอบการใหม่หลายคนมักคิดว่าการทำการตลาดคือ การทำให้คุณเสียเวลา เสียเงิน เสียกำไรจากการขายของของคุณ ทำให้พวกเขาไม่มีการกำหนดแผนการว่าการขายสินค้า บริการของ พวกเขาในวันพรุ่งนี้ เขาจะทำเช่นไร

อย่าสับสนระหว่างการขายกับการทำการตลาด เราต้อง แยกแยะให้ถูก การทำการตลาดก็คือการมากังวลว่าในวันพรุ่งนี้จะ ขายสินค้าหรือบริการที่มีอยู่อย่างไรให้มีกำไร ไม่ขาดทุน สามารถ ต่อยอดสินค้าที่เรามีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ส่วนการขายก็คือ การขายที่จะปิดในวันนี้จะทำให้พรุ่งนี้ อยู่รอด อย่าลืมว่าการจ้างในขั้นเริ่มแรก ควรเป็นการจ้างผู้เชี่ยวชาญ ในการคิดกลเม็ด เคล็ดลับ ไอเดียการโฆษณาก่อนที่จะไปหาทีมขาย นี่คือสิ่งสำคัญที่อยากให้ผู้อ่อนประสบการณ์ได้รู้

รอบเกิล์ฟแมน ผู้ก่อตั้งบริษัทสื่อสารการตลาดในเมือง ซานโฮเซ แคลิฟอร์เนียกล่าว “คุณไม่สามารถเริ่มจากการผลิตไปถึง การขายได้โดยข้ามการทำการตลาดไป”

 1. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน เพื่อน มากกว่าการเป็นเจ้านาย

ในการบริหารกิจการงานของคุณนั้น สิ่งสำคัญที่มักพบเจอ ของร้านที่มีปัญหาพนักงานชอบลาออก ลาป่วยเกินความจำเป็น จน บางครั้งก็ถึงขั้นฟ้องร้องว่าบริษัทของคุณขาดการบริหารงานแบบมี จริยธรรม นั่นอาจเป็นเพราะคุณไม่มีนโยบายด้านการสร้างผลงาน การจ้าง การยกเลิกสัญญา การเลื่อนตำแหน่ง การลาพักร้อน เงิน ชดเชย กล่าวง่ายๆ คือขาดแนวทางที่จะให้พนักงานของคุณได้ปฏิบัติ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

หากคุณมัวแต่ใช้งานพวกเขาให้ทำงานโดยไม่คิดถึงจิตใจของ พวกเขา ว่าสิ่งที่พวกเขาควรได้รับให้เท่ากับที่พวกเขาได้ทำงานมานั้น ควรมีอะไรบ้าง ไม่ช้าไม่นานคุณจะต้องเจอปัญหาพนักงานลาออก บ่อยๆ แน่นอน

 1. อย่าใช้เงินทุนสุรุ่ยสุร่ายมากเกินความจำเป็น

หมายถึงอย่าประมาณความต้องการทางการเงินให้กว้างมาก เกินไป อย่าลืมว่าในขั้นเริ่มแรกของการทำธุรกิจมักมีไม่กี่รายที่พร้อม จะจ่ายเงินในทันที แม้ว่าจะขายได้แต่บางครั้งก็ต้องรอ ดังนั้นอย่ารีบ ร้อนกับการใช้เงินเกินตัว เกินกิจการ

 1. ธุรกิจควรได้รับความร่วมมือจากครอบครัวของคุณ

การเริ่มธุรกิจนั้นต้องใช้เวลามากกว่า 80-100 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ ดังนั้นหากคุณไม่ได้รับความร่วมมือจากครอบครัวของคุณ ในอนาคตคุณอาจต้องประสบพบเจอกับปัญหาครอบครัวได้

การทำธุรกิจที่ดีต้องได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว บวก กับเวลาและเงินทุนอย่างเพียงพอ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความสัมพันธ์ที่ ต่อเนื่องกัน จงเลือกธุรกิจที่จะไม่ทำให้คุณรู้สึกเสียใจไปตลอดชีวิต คุณมีความสุข ครอบครัวคุณก็ควรมีความสุขด้วย

บทเรียนจากความผิดพลาดมักทำให้คุณได้เรียนรู้ ฉะนั้นจง ก้าวผ่านมันไปด้วยสติ ด้วยปัญญาที่บ่มเพาะมาจากการเรียนรู้ความ ผิดพลาดของคุณเอง แล้วคุณจะรู้ว่าปัญหาที่คุณจะได้พบเจออีกใน อนาคตนั้นไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

สิ่งที่ควรพึงระวังเมื่อทำ ธุรกิจ ใหม่ๆ

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

 

บทเรียน สำหรับ เจ้าของกิจการมือใหม่

บทเรียน สำหรับ เจ้าของกิจการมือใหม่

ก่อนจะรู้ถึงหลักการแก้ปัญหาของ เจ้าของกิจการมือใหม่นั้น ผู้เขียนขอยก ปัญหาที่เจ้าของกิจการร้านอาหาร ผู้ที่ทำ ธุรกิจร้านอาหารมาแล้วต้องประสบสัก หน่อย ยกมาให้พอรู้ว่าการทำธุรกิจร้าน อาหารนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งผู้ที่เป็นมือใหม่ ใจร้อน คิดทำอะไรก็ทำเลยโดยไม่ทันได้ ไตร่ตรองก่อน ก็ขอเตือนไว้ก่อนว่าอย่า! เพราะอะไร เราไปศึกษาพร้อมๆ กัน Before knowing the principles of solving problems The new business owner, the author, would like to raise the problem that the restaurant owner, who has done a restaurant business, has to suffer a bit. Food is not easy. Even the impatient newcomer thinks what he is doing without first pondering. Be warned before! Why do we study at the same time?

ภัตตาคารดังเปิดใจทุกปัญหาที่นำไปสู่การปิดกิจการ

ดังตัวอย่างคุณสุนทร สุรี อดีตเจ้าของภัตตาคารจีนชื่อดัง ย่านสุขุมวิท 20 ได้เปิดใจถึงความล้มเหลวในการทำธุรกิจภัตตาคาร จีนที่ชื่อว่า รีเจนท์ ว่าทั้งหมดไม่ได้เกิดจากปัญหาที่เราทำอาหารไม่ อร่อยและไม่มีลูกค้า หรือโลเกชั่นที่ไม่ดี แต่มันเกิดจากการบริหาร จัดการภายใน ที่ยังขาดประสบการณ์ด้านร้านอาหาร

เพราะขณะที่ปิดร้านลงนั้น ลูกค้าของเราก็ยังมีเข้ามาอยู่เป็น จำนวนมาก สาเหตุที่ต้องปิดกิจการมีอยู่ด้วยกันหลายข้อ เริ่มจาก พ่อครัวที่เราได้คัดสรรมาอย่างดี ซึ่งจะเข้ามาทำงานกันเป็นทีม โดย แบ่งเป็นสองทีมคือ ทีมครัวร้อน และทีมครัวติ่มซำ

ซึ่งการเข้ามาเป็นทีมตรงนี้เป็นจุดพลิกผันสำคัญที่ทำให้เรา ต้องปิดกิจการ เพราะด้วยฝีมือการทำติ่มซำที่ถือว่าเป็นสุดยอด เรา จึงใช้ตรงจุดนี้มาเพิ่มยอดขาย ด้วยการนำติ่มซำของเราไปเสนอขาย ให้กับโรงแรมและภัตตาคารชั้นนำหลายแห่งที่ให้ความสนใจ และ ซื้อติ่มซำจากเรา โดยมีรถจักรยานยนต์ที่ใช้จัดส่งช่วงนั้นถึง 7 คัน

ด้วยเหตุนี้เองทำให้มีภัตตาคารบางแห่งต้องการตัวพ่อครัว ติ่มซำของเรา ด้วยการเสนอค่าตัวที่แพงกว่า ทำให้เราต้องเสียครัว ติ่มซำชุดนี้ไปทั้งทีม จึงตัดสินใจเลิกทำติ่มซำ จะทำขายเฉพาะในภัตตาคารเท่านั้น

หลังจากนั้นก็พบกับปัญหาการบริหารจัดการภายใน ซึ่งมี การโกงกินกันภายในระหว่างกัปตัน คนเขียนบิล และในครัว เพราะ ภัตตาคารจีนจะมีวัตถุดิบหลายตัวที่มีราคาสูง อย่างอาหารเมนูพระ กระโดดกำแพง เมื่อมีลูกค้าสั่งหม้อ 2,000 บาท ทำหม้อละ 5,000 บาท มาให้โดยลูกค้าจ่ายส่วนต่าง 3,000 บาท ให้กับกัปตัน ก็จะนำ ไปแบ่งให้คนเขียนบิล และในครัว ซึ่งถ้าเจ้าของไม่ตรวจเช็กให้ดี ก็จะ ไม่รู้ว่าตัววัตถุดิบตัวนี้มันหายไป

หรือแม้แต่แก๊สที่ใช้หุงต้มก็มีวิธีการโกงโดยติดต่อกับทางร้าน แก๊ส เมื่อแก๊สใช้ไปครึ่งถังก็จะสั่งใหม่แล้วเก็บถังเก่า และทางร้าน แก๊สจะจ่ายเงินคืนแก๊สส่วนที่เหลือให้ ซึ่งสั่งครั้งหนึ่งประมาณ 6 ถัง รู้สึกผิดสังเกตว่ามีการสั่งแก๊สบ่อยมาก ซื้อเครื่องวัดมาจึงรู้ว่าถังนั้น ยังมีแก๊สเหลืออยู่

ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของการทำร้านอาหารที่ทุกร้านต้อง เผชิญคือการขโมยอุปกรณ์ ช้อน ส้อม มีด จาน ชาม รวมถึง เครื่องปรุงต่างๆ ก็จะยัดใส่ถุงดำเหมือนเป็นขยะและให้รถมารอรับไป

แต่ปัญหาสุดท้ายที่ทำให้ต้องปิดกิจการและไม่ตัดสินใจทำต่อ เจ เมื่อทีมพ่อครัวร้อนยกทีมลาออก เพราะพ่อครัวขาดความรับผิดชอบ กินเหล้า ไม่มาทำงาน ทำให้ไม่สามารถทำงานต่อไป จึงตัดสินใจไม่ พ่อครัวใหญ่ออก เมื่อเขาออกไปอยู่ที่อื่นก็ดึงทีมงานเขาออกไป จึงลาออกกันหมด

การที่เราไม่หาพ่อครัวใหม่ และตัดสินใจเลิกกิจการทั้งที่ ลูกค้าก็ยังมี เหตุผลสำคัญมาจากปัญหาครอบครัว เพราะการเปิด ร้านอาหารต้องดูแลใกล้ชิดไม่มีวันหยุด ทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับ ครอบครัว

ภรรยาซึ่งเข้ามาช่วยงานที่ร้านไม่มีเวลาดูแลลูก และภรรยา เครียดเรื่องเงินที่ต้องจมไปกับการลงทุนที่เกิดจากปัญหาต่างๆ ที่ กล่าวมาจนภรรยาต้องเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นเหตุผลว่าทำไม เราจึงไม่ทำต่อ และเซ้งกิจการให้คนอื่นไป

โดยบทเรียนครั้งนี้ทำให้เราต้องเสียบ้านไป 1 หลัง และที่ดิน 1 แปลงกว่า 20 ล้านบาท บทเรียนที่สำคัญคือ “ก่อนตัดสินใจก้าวสู่ ธุรกิจนี้ ควรที่จะได้ศึกษาก่อนลงมือทำ”

ฉะนั้นผู้ลงทุนต้องใจเย็นๆ และศึกษาให้ละเอียดก่อนว่าสิ่งที่ คุณควรรู้ก่อนเตรียมตัวเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นมีอะไรบ้าง

เพราะด้วยสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทจำนวนนับพันนับหมื่นต้องล้มละลาย หายลงไปกับมรสุมที่ถาโถมเข้ามา แต่นั่นไม่ใช่สิ่งเลวร้ายที่สุดในชีวิต แม้ว่าคุณอาจจะเป็นพนักงานคนหนึ่งที่เคยร่วมหัวจมท้ายกับธุรกิจ เหล่านั้นมาก่อน และกำลังมองหาทางออกที่สวยงามให้กับชีวิตอยู่ จนถึงวันนี้ก็ตาม อย่าเพิ่งท้อถอยเพราะยังมีโอกาสเสมอสำหรับคนที่ ต่อสู้ด้วยความตั้งใจ

ทางออกอย่างหนึ่งของใครหลายๆ คน ก็คงจะเป็นการหันมา ทำธุรกิจส่วนตัว หรือที่เขาเรียกกันซะหรูเลิศว่า การทำธุรกิจประเภท SME นั่นเอง เช่น การเป็นเถ้าแก่ เป็นเจ้าของร้าน ไม่ว่าจะเป็นร้าน อาหาร ร้านออกแบบทรงผม หรือธุรกิจใดๆ ก็ตาม ที่แวบเข้ามาในหัว

ดังนั้นอย่ามัวรอช้า ให้รีบนำเอาไอเดียดีๆ ที่จะสร้างความ แปลกใหม่นั้นออกมา จัดการมันให้เป็นรูปเป็นร่าง ดีกว่าคิดฝันไป เรื่อยเปื่อย คืออย่าไปกลัวนั่น โน่น นี่ ลงมือทำเลย เพราะสังคมนี้ ไม่ ว่าเศรษฐกิจจะทรงหรือทรุดก็ไม่เคยหยุดการเคลื่อนไหว เพียงแต่จะ เคลื่อนไหวช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง

โดยปกติการทำธุรกิจในปีแรกนั้นจะเป็นปีแห่งการเรียนรู้ที่ เนินนาน ไม่ว่าคุณจะพยายามระวัง หรือมีความรู้มากแค่ไหนก็ตาม แต่ความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับทุกคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจ ที่ต้องกล่าวเรื่องนี้ก็เพราะต้องการเตือนให้ผู้ ที่ต้องการเริ่มต้นนั้นลองทำความคุ้นเคยกับแนวความคิดเหล่านี้ หากลองเปิดใจรับฟังจากผู้มีประสบการณ์อย่างตรึกตรอง คุณก็จะสามารถข้ามผ่านข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นไปได้ แล้วผู้เขียนก็ไม่ รวบรวมความผิด 7 ประการ ของธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด พร้อม คำแนะนำในการหลีกเลี่ยงให้กับคุณไว้แล้ว

บทเรียน สำหรับ เจ้าของกิจการมือใหม่ Lessons for new business owners

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com