วิธีต้อนรับลูกค้า

วิธีต้อนรับลูกค้า

วิธีต้อนรับลูกค้า
วิธีต้อนรับลูกค้า

ตั้งแต่หน้าร้านต้องจริงใจสุภาพสดใสยิ้มแย้มอยู่เสมอ

การต้อนรับลูกค้านั้นเริ่มจากหน้าร้านถ้าจะให้ดีที่สุดร้านอาหารทุกร้านควรมีพนักงานต้อนรับตั้งแต่หน้าประตู ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับคือทำให้ลูกค้ารู้สึกดีที่มีพนักงานมาต้อนรับตั้งแต่แรก รู้สึกเป็นสิ่งสำคัญที่ได้รับการต้อนรับและดูแล

พร้อมกันนี้ยังสามารถช่วยเชียร์และเชิญชวนลูกค้าที่เดินผ่านไปมาในร้าน ซึ่งสามารถแนะนำเมนูตอบคำถามสำหรับลูกค้าใหม่ที่สนใจเพื่อให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น. มีความสำคัญทั้งในแง่ของการดูแลลูกค้าเก่าและการสร้างฐานลูกค้าใหม่ในเวลาเดียวกัน

แผนกต้อนรับส่วนหน้าร้านที่ควรปฏิบัติ: พนักงานต้อนรับควรยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ และอยู่หน้าร้านเสมอทักทายลูกค้าด้วยความยินดี เสียงฟังชัดด้วยประโยคง่ายๆว่า “ร้าน 555 สวัสดีค่ะ/ครับ ” แวะดูเมนูกันก่อนได้นะคะ “

Since the front of the store must be honest, polite, bright, always smiling

The reception of customers starts from the front of the store. Ideally, every restaurant should have a receptionist from the doorstep. The benefit that will be given is to make customers feel good to have staff come to welcome them in the first place. It feels important to be welcomed and taken care of.

It can also help cheer and invite customers who pass by in the shop. Which can recommend a menu to answer questions for interested new customers to make easier decisions. It is important both in terms of nurturing existing customers and building a new customer base at the same time.

In-store front desk to practice: The front desk staff should always be smiling. And always in front of the store, greeting customers with great pleasure The voice sounded very clear with a simple phrase “Shop 555, hello / yes.”

Food must be tight What questions must be answered accurately

When inviting customers to the storefront takes place Of course, if the customer is interested There are certainly questions that follow, so for the receptionist. It needs to be as accurate as possible in the field of information.

วิธีต้อนรับลูกค้า

สนับสนุนโดย  macau8889

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

จดทะเบียนใบอนุญาตให้ถูกต้อง

จดทะเบียนใบอนุญาตให้ถูกต้อง

สิ่งสำคัญที่หลายคนมองข้ามคือการ จดทะเบียนใบอนุญาตให้ถูกต้อง ต่าง ๆ เพื่อเปิดร้านอาหารอย่างถูกต้อง มีใบอนุญาตในการขอดังนี้

ทะเบียนการค้า

ธุรกิจร้านอาหารจะต้องส่งใบทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับจากวันเริ่มต้นธุรกิจ สำหรับในกรุงเทพสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตที่ตั้งร้านค้าจังหวัดที่จดทะเบียนในเขตเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่ร้านค้าตั้งอยู่ ด้วยค่าบริการ 50 บาท

หลักฐานที่จะใช้ที่ต้องใช้ (สำหรับบุคคล)

 • ประเภทพื้นที่
 • สำเนานามบัตร
 • ในกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นเจ้าบ้านเพื่อแสดงทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน แต่หากไม่ได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
  หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่สำเนาสัญญาเช่าสำนักงานใหญ่
 • แผนที่แสดงที่ตั้งธุรกิจและสถานที่สำคัญใกล้เคียง
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ใบอนุญาตเก็บอาหารและอาหารและการเก็บรวบรวม

ในกรณีที่ร้านมีขนาดเกิน 200 ตารางเมตรขึ้นไปจะต้องได้รับใบอนุญาตในการขายและเก็บอาหารที่สำนักงานเทศบาลหรือเทศบาลตำบลอบต. ที่มีร้านอาหารตั้งอยู่โดยมีค่าธรรมเนียม 2,000 – 3,000 บาท / ปี

หลักฐานที่จำเป็น

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต
 • สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้ง
 • หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสำเนาสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของทนายความและทนายความ (ในกรณีที่คุณไม่สามารถยื่นคำร้องด้วยตัวเอง)
 • ผลการตรวจสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ของเจ้าหน้าที่ติดต่ออาหาร
 • สำเนาใบรับรองโครงการสุขาภิบาลอาหารกรุงเทพ (ถ้ามี)
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
 • ใบอนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

จดทะเบียนใบอนุญาตให้ถูกต้อง

จดทะเบียนใบอนุญาตให้ถูกต้อง

Register the license correctly

The important thing that many people overlook is that Register various valid licenses to open restaurants correctly Have a license to request as follows

Business registration

Restaurant businesses must submit a Commercial Registration within 30 days of the business start. In Bangkok, registration can be made at the provincial store location office that is registered in the municipality or the sub-district administrative organization where the shop is located. With a service fee of 50 baht

Evidence to be used that must be used (For individuals)

 • Area type
 • Copy of business card
 • In the event that the entrepreneur is the host to show the house registration to the registrar But if not being a host, have to attach additional documents, including
 • Letter of consent for use of the head office location, copy of the head office rental agreement
 • Map showing business locations and nearby landmarks
 • Power of attorney (if any)

Food and food storage and storage licenses

In the case that the size of the shop exceeds 200 square meters or more, must obtain a license to sell and store food at the municipal office or sub-district administrative organization. Which has a restaurant located, with a fee of 2,000 – 3,000 baht / year

Necessary evidence

 • Copy of ID card and copy of house registration of the licensee
 • Copy of house registration of the house that is used as the location
 • Letter of consent to use the building or a copy of the lease from the building owner
 • Power of attorney together with a copy of the identification card of the lawyer and lawyer (In the event that you are unable to file a request by yourself)
 • Health examination results or medical certificates of food contact staff
 • Copy of Bangkok Food Sanitation Project certificate (if any)
 • Map showing the location of the establishment.
 • License from other relevant government agencies (if any)

  ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

กิจการเจ้าของคนเดียว

กิจการเจ้าของคนเดียว

กิจการเจ้าของคนเดียว หมายถึงธุรกิจที่ดำเนินงานโดยบุคคลเดียวในฐานะเจ้าของธุรกิจ มีวิธีใช้งานที่ง่ายและสะดวก การลงทุนมาจากการออม

การตัดสินใจที่รวดเร็วรับผิดชอบต่อสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากการจัดการธุรกิจมีความยืดหยุ่น เมื่อธุรกิจประสบความสำเร็จเจ้าของธุรกิจจะได้รับผลประโยชน์พิเศษ ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปเช่นร้านอาหารร้านขายของชำร้านเสริมสวยร้านถ่ายรูปร้านเสื้อผ้า ฯลฯ

ข้อดีของการเป็นเจ้าของธุรกิจเดี่ยว
 1.  ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นได้อย่างง่ายดายเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพียงการลงทะเบียนเชิงพาณิชย์และการลงทะเบียน
 2. มีอิสระและความยืดหยุ่นในการตัดสินใจทำงานคนเดียวดังนั้นสามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่นตามความคิดของตนเอง
 3. ผลกำไรทั้งหมดเจ้าของธุรกิจได้รับ แต่เพียงผู้เดียว
 4. ความรับผิดชอบเจ้าของธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ
 5. มีกฎหมายและข้อบังคับน้อยกว่าธุรกิจประเภทอื่น
 6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่ำ
 7. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน เพราะมันเป็นธุรกิจของฉันเอง
 8. ผู้ประกอบการที่เลิกกิจการได้อย่างง่ายดายสามารถออกจากธุรกิจได้ทันทีตามต้องการ
ข้อเสียของธุรกิจเจ้าของเดียว
 1. ความรับผิดไม่ จำกัด
 2. อัตราความล้มเหลวสูงเกิดจากการจัดการคุณภาพไม่ดีขาดความรู้และประสบการณ์
 3. เงินทุนถูก จำกัด ให้กับธุรกิจที่เป็นเจ้าของคนเดียวอาจต้องยืมเมื่อขยายธุรกิจ
 4. การตัดสินใจขึ้นอยู่กับคนคนหนึ่งความสามารถในการบริหารกำลังขาดหลักการจัดการที่ดี
 5. อายุการใช้งานที่ จำกัด การดำเนินธุรกิจของเจ้าของเดียวอาจไม่ยาวนานและต่อเนื่อง
 6. การขาดบุคลากรที่มีความสามารถ

กิจการเจ้าของคนเดียว

Sole proprietorship

Sole proprietorship Means a business operated by a single person as a business owner There are simple and easy ways to use it. Investment comes from savings.

Fast decisions, responsible for assets and liabilities resulting from flexible business management When businesses are successful, business owners will receive special benefits. Which are commonly seen such as restaurants, grocery stores, beauty salons, photo shops, clothing stores, etc.

Benefits of owning a single business
 1. A business easily established, suitable for small businesses, just for commercial registration and registration.
 2. There is freedom and flexibility in deciding to work alone, so you can work flexibly according to your own ideas.
 3. All profits business owners receive Sole
 4. Responsibility Business owners are responsible for business performance.
  There are fewer laws and regulations than other businesses.
 5. Low administrative costs
  With enthusiasm for work Because it’s my own business
 6. Entrepreneurs who can easily go out of business can leave the business immediately as needed.
 7. Disadvantages of a single owner business
Unlimited liability
 1. High failure rates caused by poor quality management, lack of knowledge and experience
 2. Funding is limited to a single-owned business, may need to borrow when expanding a business.
 3. Decisions depend on one person. The ability to manage is lacking good management principles.
 4. The limited service life of the business of a single owner may not be long and continuous.
 5. Lack of talented personnel

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

เลือกคอนเซ็ปต์ร้านให้ชัด

เลือกคอนเซ็ปต์ร้านให้ชัด

เราควร เลือกคอนเซ็ปต์ร้านให้ชัด และทำเล สองเรื่องนี้เป็นเหมือนไก่และไข่ ที่มันไม่มีสูตรตายตัวว่าอะไรมาก่อนมาหลัง บางท่านอาจมีทำเลดีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยหรือตึกแถวของตัวเอง แล้วค่อยมาคิดที่หลังว่าเราควรจะขายอะไรดี หรือบางท่านอาจจะรู้อยู่แล้วว่าอยากทำอะไรทำหน้าตาร้านแบบไหน แล้วค่อยมาหาพื้นที่เช้าที่หลัง แต่สิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้คือ ขายอะไร ขายให้ใคร และลูกค้าเราชอบอะไร

คอนเซ็ปต์ร้านที่ดี ต้องมาจากการสำรวจความต้องการตลาดที่ถูกต้อง จำไว้เสมอว่า ” รสชาติอาหาร ” ไม่ใช่จุดขายเสมอไป เพราะไม่มีร้านอาหารไหนบอกว่าอาหารของตัวเองไม่อร่อยแน่นอนในเมื่อจุดขายของร้านเรา ไม่ใช่รสชาติอาหาร เราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า ลูกค้าต้องมาร้านเราเพราะอะไร

ทุกวันนี้ัลูกค้าบางคนไม่ได้ที่จะไปร้านอาหารแค่เพียงเพราะรสชาติอาหารที่อร่อยถูกใจเพียงอย่างเดียว แต่ลูกค้าบางท่านนั้นเลือกร้านนั้นเพราะบรรยากาศดี ร้านแต่งสวย บางท่านถึงกับชื่นชอบการไปถ่ายภาพในร้าน และโปรโมชั่นของร้านนั้นๆ

เช่น ร้าน Rocket Coffeebar ซึ่งนำเสนอเมนูที่เป็น all day breakfast โดยเมนูนั้นจะเปลี่ยนไปทุกเดือน ทำให้ลูกค้าหลายๆ เลือกคอนเซ็ปต์ร้านให้ชัด ท่านรู้สึกแปลกใหม่ตลอดเวลาทำให้เขาอยากที่จะมาสัมผัสร้านเราเพราะแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วต้องมีจุดเด่นเป็นของร้านเราเองเพียงเพราะมันหาที่อื่นไม่ได้แล้วนั้นเอง

ทุกคนที่นี่ไม่จำเป็นต้องหาร้านอาหาร แต่ต้องเลือกร้านที่มีตัวเลือกมากมาย แต่มีหลายเมนูให้เลือกและโปรโมชั่นของร้านนั้น

เลือกคอนเซ็ปต์ร้านให้ชัด

Choose the store concept clearly.

Choose a condo and restaurant so clearly that they are like chicken and eggs that have not been cooked. No matter what happens, then there will be their own residence, dwelling place, or commercial building. And then come to think about what we should sell or some people may already know what we are curious. What to sell, who to sell and what our customers like

A good shop concept must come from a market survey that “Food taste”, regardless of where the food is sold, says that their food is definitely not tasty at the point of sale Our shop is not a restaurant taste, we have to accept ourselves why customers come to our shop.

Everyone here doesn’t have to find a restaurant. But must choose a shop with many choices But there are many menus to choose from And promotions of that store the food is sold, says that their food is definitely not tasty at the point of sale Our shop

For example, Rocket Coffeebar offers daily breakfast menus by selecting a variety of menus to allow customers to experience the true feeling. This cannot be found anywhere else, and must have a distinctive feature of our store, simply because it cannot be found elsewhere.

Good shop concept Must come from the correct market demand survey. Remember that “food flavors” aren’t always the selling point. Because no restaurant says that their food is definitely not delicious when the selling point of our shop Not food flavor We must answer ourselves that Why do customers have to come to our shop?

เลือกคอนเซ็ปต์ร้านให้ชัด

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

ค้นหาตัวตนอื่นที่แตกต่างสำหรับร้าน

ค้นหาตัวตนอื่นที่แตกต่างสำหรับร้าน

การเปิดร้านอาหารก็เหมือนอยู่ในสนามที่มีการแข่งขันสูงเราจะต้องตระหนักถึงสิ่งที่เรากำลังขายและรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นอย่างไร นอกเหนือจากการรักษามาตรฐานของอาหารให้อร่อยและสดใหม่การสร้างสถานที่ที่โดดเด่นสำหรับร้านของเราก็เหมือนกับการสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเอง

กลยุทธ์ร้านอาหารสำหรับการเริ่มต้น
ควรสังเกตุพฤติกรรมของผู้บริโภคไม่เพียง แค่ความอร่อย ยังต้องมีจุดขายอื่น ๆ ที่ดึงดูดผู้คนที่สนใจในร้านอาหารของเราทั้งการออกแบบเมนูให้มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครสามารถรับประทานได้ที่ร้านของเราหรือตกแต่งร้านให้เป็นเอกลักษณ์กลายเป็นจุดถ่ายรูปที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในโลกแห่งสังคมถือเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ ร้านอาหารสำหรับลูกค้าและสร้างเอกลักษณ์ให้กับลูกค้าเพื่อให้เราจดจำเช่นกัน

หรือการเลือกทำเลดีๆก็ทำให้เราขายได้ตลอด เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยเลือกที่มีคนพลุกพล่านคนผ่านไปผ่านมาจะได้สดุดตาร้านอาหารของเรารวมไปถึงการโปรโหมดร้านก็สำคัญไม่แพ้กัน ยิ่งร้านน่านั่งบรรยากาศดทุกอย่างก็จะดีตามไปด้วย รับรองค่ะว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่า

Or choosing a good location allows us to sell throughout It’s important, not least, to choose the crowded people who pass by to get in touch with our restaurant, including the promotion of the shop mode, equally important. The more the shop is more comfortable, the atmosphere will be better as well. Certify that selling like hot cakes

Search for different identities for the store.

Opening a restaurant is like being in a highly competitive field. We need to be aware of what we’re selling and know what our target audience is. Aside from keeping the standards of the food tasty and fresh, creating a distinctive place for our shop is like creating an advantage for yourself.

Restaurant strategies for starters
Should notice the behavior of consumers, not only delicious, but also have other selling points that attract people interested in our restaurant, the menu design is unique and can be eaten at our store or decorated The shop is unique, becoming a photo spot that everyone must participate in the social world, creating a new experience. Restaurant for customers and create identity for customers for us to remember as well.

ค้นหาตัวตนอื่นที่แตกต่างสำหรับร้าน

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

พิธีเปิดสาขาใหม่ / การเปิดสำนักงานใหม่

พิธีเปิดสาขาใหม่ / การเปิดสำนักงานใหม่

เปิดร้านค้าสำนักงานแห่งใหม่
ก่อนเปิดร้านใหม่
พื้นที่ที่จะสร้างร้านค้าอาคารสำนักงานแห่งใหม่
หากมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้เคียง
ควรเคารพและขอสิ่งดีๆให้คุณคุ้มครองและดูแลให้มีความสุขและเจริญรุ่งเรือง

และทำบุญอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของครอบครัวคุณนั่นเอง
และวิญญาณที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้น

ในกรณีที่สถานที่นั้นไม่เคยมีคนอาศัยอยู่เลย
ก่อนที่จะย้ายเข้าเราสามารถปรับกระแสภายในร้าน ให้ปราศจากสิ่งเลวร้ายทั้งหลาย
โดยดำเนินการพิธีล้างปรับสภาพ

การเปิดสาขาใหม่นั้นต้องใช้เวลาที่เป็นมงคลซึ่งถูกต้องตามหลักวิชาการ
ดังนั้นจะล่วงหน้า
ลองหาซินแสหรือเว็บต่างๆดูในการหากฤษหรือสิ่งที่เสริมมงคล

ก่อนเปิดร้านใหม่
ให้ดับไฟในร้าน

ให้ทุกคนออกไปจากร้านอยู่รวมกันหน้าร้าน/สำนักงาน

เมื่อถึงเวลาที่เป็นมงคลเปิดสำนักงาน

เดินเข้าไปในอาคารใหม่ จัดตั้งเจ้าที่ ตี่จู้ องค์พระ วัตถุศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ
เพื่อให้ช่วยปกป้องและรักษาความก้าวหน้าทางธุรกิจไว้ได้

ในทางปฏิบัติเราควรกำหนดที่ตั้ง และเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกของพิธีเปิดร้านใหม่
และจะกำหนดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แล้วเสร็จในเวลามงคลเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่

*** ไม่แนะนำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีลักษณะน่ากลัวมาก
เช่นองค์กวนอูขี่ม้าศึกถือง้าวเป็นต้นยกเว้นทางสามแพร่ง

New branch opening ceremony / new office opening

Opening a new office store
Before opening a new store
The area to build a shop and a new office building
If there is a sacred place or there is a sacred place nearby
Should respect and ask for good things to protect and ensure happiness and prosperity

And make merit dedicated to the superior of your family
And the spirits that live in that place

In the event that the place has never been inhabited
Before moving in, we can adjust the flow within the store. To free from all bad things
By conducting the wash washing ceremony

Opening a new branch requires auspicious time which is technically correct.
So will advance
Try searching for a synergy or various websites to see if Krit or something is auspicious.

Before opening a new store
Put out the fire in the shop

Let everyone go out of the shop together in front of the store / office.

When it was auspicious time to open the office

Walk into the new building Establishing you at Ti Zhu, other holy objects
In order to help protect and maintain business progress

In practice, we should determine the location. And prepare the necessary equipment in advance
For the convenience of the store opening ceremony
And will determine the sacred to be completed in the auspicious time to build a new house

*** Not recommended. It is a sacred thing that looks very scary.
Such as Ong Kuan, riding a war horse carrying halberd, for example, except for the Three Crossroads

พิธีเปิดสาขาใหม่ / การเปิดสำนักงานใหม่

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

คุณสามารถทำได้ !

คุณสามารถทำได้

หากต้องการเข้าไปในที่ทำเลที่ดีเพื่อสร้างชื่อและยอดขาย แต่การใช้วิธีออกงานแฟร์ทำให้ได้สัมผัสกับลูกค้าที่หลากหลายกว่า และไม่ต้องใช้เงินทุนสูงด้วย

นี่เป็นเพียงแค่บางตัวอย่างของธุรกิจร้านอาหารที่ทำแล้วได้รับผลตอบรับดีจนประสบความสำเร็จ จะว่าก็ได้ว่าการสร้างธุรกิจให้เป็นที่จดจำในยุคสมัยที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ ต้องมีไอเดียบวกกับความรู้ในธุรกิจนั้นๆ มาจนเข้าใจ และมีความพร้อมที่จะลองทำดู

สิ่งสำคัญก็คือความเชื่อมั่น อย่ากลัวการศึกษาไอเดียคนอื่นๆ มาปรับใช้ก็ทำได้ อย่างที่ท่านทั้งสองได้ลองทำดู นั่นคือการลองคิด และวางแผนจนสร้างแบรนด์ตัวเองได้สำเร็จ

แต่ไม่ว่าจะอย่างไรการเพิ่มเคล็ดลับในการเริ่มธุรกิจของตัว เองก็จะเป็นอะไรที่ดีมาก เพราะนี่คือหมัดเด็ดพิชิตใจลูกค้าและ สถานการณ์ต่างๆได้ ที่จะบอกก็คือคุณต้องมีเคล็ดลับในการเริ่มต้น ทำธุรกิจด้วยเคล็ดลับที่ว่าก็คือกุญแจไขความสำเร็จของคุณเอง

ความสำเร็จของธุรกิจคุณ ก็ขึ้นอยู่กับจิตใจอันเข้มแข็งของคุณ การมีความคิดแง่บวกอย่างที่ท่านทั้งสองที่กล่าวมาแล้วมีเป็นสิ่ง ที่จะทำให้ได้เห็นว่า เป้าหมายที่คุณกำหนดนั้นสามารถสำเร็จได้ และทำให้คุณค้นพบโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็น เหมือนการเตรียมตัว สำหรับการวิ่งมาราธอน คุณจำเป็นต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น คุณจึงจะสามารถเพิ่มกำลังใจในการที่จะประสบความสำเร็จได้

If you want to go to a good location to create a name and sales But using a fairer way to experience more diverse customers And does not require high capital

This is just some examples of the restaurant business that has already received good feedback until successful. Would say that creating a business to be remembered in this highly competitive era Must have ideas plus knowledge in that business until they understand and are ready to try.

The important thing is confidence. Don’t be afraid of studying other ideas. Can apply As you both have tried That is a thought. And plan to successfully build the brand itself

But no matter how, adding tips for starting your own business It would be very good. Because this is a finisher to win the hearts of customers and Various situations To say is that you need to have some tips for getting started. Doing business with the secret that is the key to your own success.

The success of your business Depends on your strong heart There are positive thoughts that both of you have mentioned. To see that The goals that you define can be achieved. And make you discover opportunities that others can’t see Like preparing For the marathon You need to practice regularly, so you will be able to increase your spirit of success.

คุณสามารถทำได้

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

การสร้างแบรนด์สินค้า

การสร้างแบรนด์สินค้า

แม้ว่า “One More” เพิ่งจะเริ่มสร้างแบรนด์เมื่อเร็วๆ นี้ แต่ด้วยชื่อที่เรียกง่าย จำง่าย และมีความหมาย รวมทั้งสโลแกน “one never enough” หรือหนึ่งเดียวไม่เคยพอ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากที่เคยใช้ชื่อ “Cheery” ซึ่งแปลว่าร่าเริง แต่เมื่อใช้จริงกลับยากที่จะจำ และเมื่อเขียนออกมารู้สึกกวนสายตา คนทั่วไปมักจะอ่านว่าเชอรี่ เพราะคุ้นกว่า ไม่ค่อยมีใครอ่านว่าเชียร์

หลังจากใช้มา 2 ปี ลูกค้ายังจำชื่อไม่ค่อยได้จึงเริ่มคิดเปลี่ยน และเมื่อไปปรึกษาที่บริษัทอุตสาหกรรมขนมไทย ทำให้ได้รับคำแนะนำที่ชัดเจน จึงตัดสินใจเปลี่ยนและช่วยกันคิดจนได้ชื่อใหม่

ในส่วนโลโก้ของ One More ยังมีความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรกความหมายว่าที่หนึ่ง และการใช้เลขหนึ่งไทยเพื่อแสดงความเป็นไทย อย่างที่สองเป็นสัญลักษณ์ให้นึกถึง scoop กลมๆ ที่ตัดไอศกรีม และอย่างที่สามมองได้เหมือนกับมือของนางกวัก และสี ที่ใช้ตั้งใจจะเปลี่ยนไปตามความคิดสร้างสรรค์ แต่สีหลักที่ใช้ในตอนนี้ คือสีเหลืองทอง เพื่อสื่อความเป็นสิริมงคลทำให้รู้สึกน่ากิน และนำไป ใช้กับสีอื่นๆ ได้ง่าย

ขายได้แล้ว อย่าลืมเพิ่มช่องทางการตลาด

เมื่อสรุปเรื่องชื่อใหม่ได้ลงตัว ประกอบกับโอกาสในการสร้าง พันธมิตรใหม่ที่เริ่มมีเข้ามามากขึ้น ทำให้ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาสามารถขยายช่องทางจำหน่ายได้รวดเร็วขึ้นจากฐานเดิมซึ่งเน้นร้านอาหาร และฟิตเนส และยังจะเพิ่มไปในแหล่งท่องเที่ยว เพราะเป็นช่องทางที่เหมาะสมและมีแนวโน้มดี เนื่องจากนักท่องเที่ยวพร้อมจะจับจ่าย และทดลองของใหม่ๆ โดยปัจจุบันสามารถวางจำหน่ายไปได้ 10 กว่าแห่ง และมีแนวโน้มดีขึ้นจากที่ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ และงาน แสดงสินค้าใหม่ๆ

นอกจากการขยายไปในช่องทางใหม่ เช่น ร้านกำปั่น อยู่ที่ ตลาดน้ำอัมพวา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมมาก การที่พนักงานขายช่วยโปรโมตสินค้าทำให้สินค้าได้รับความสนใจมากขึ้นและได้ลูกค้าเพิ่ม

Although “One More” has just started building a brand recently, but with a name that is easy to remember, easy to remember and meaningful. Including the slogan “one never enough” or one, never enough Which changed from the name “Cheery” which means cheerful But when actually used, it is difficult to remember And when writing out, feeling agitated People tend to read that cherries. Because it’s more familiar Not many people read that cheer.

After using for 2 years, the customer still can’t remember the name, so he started to change.

And when consulting at the Thai confectionery industry Making clear recommendations Therefore decided to change and help each other until he got a new name

The One More logo also has many meanings. First, the first meaning And the use of one Thai number to represent Thai The second is a symbol to think about the scoop around the ice cream cutter.

การสร้างแบรนด์สินค้า

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

การตั้งราคา และ การคำนวณต้นทุน

การตั้งราคา และ การคำนวณต้นทุน

ด้วยการสำรวจจากลูกค้าโดยตรงทำให้รู้ความต้องการได้อย่างชัดเจน และลูกค้าส่วนใหญ่มักจะเป็นลูกค้าประจำ จึงช่วยประเมินความต้องการของตลาด และการตัดสินใจเลือกผลิตได้อย่างดี ซึ่งการวางตำแหน่งสินค้าไว้ที่ระดับพรีเมียม มุ่งกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบน

เพราะต้นทุนสูงโดยเฉพาะวัตถุดิบที่ใช้อย่างเข้มข้น แต่ราคาที่ตั้งไว้ระดับ 30-35 บาทต่อถ้วย ซึ่งไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพและความแปลกใหม่ที่นำเสนอ เพื่อต้องการให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่า

With direct customer surveys, clearly knowing the needs And most customers are regular customers Thus helping to assess market demand And the decision to choose to produce well Which positioning the product at a premium level Focusing on middle-to-top customers Because of the high cost, especially the raw materials used intensively But the price is set at 30-35 baht per cup, which is not high compared to the quality and novelty offered. In order to make customers feel worthwhile

แม้ว่าในปัจจุบันต้นทุนต่างๆ จะเพิ่มขึ้น แต่ไม่คิดจะปรับราคาขึ้น เพื่อต้องการสร้างตลาดให้เติบโตในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ แต่ ปรับตัวด้วยการปรับขนาดและรูปแบบเป็น “mini waffle” เพื่อขายในราคา 20 บาท ทำให้เกิดการทดลองและตัดสินใจจ่ายง่ายขึ้น ซึ่งในที่สุดลูกค้ามักจะกลับมาซื้อครั้งต่อไปในขนาดปกติเพราะติดใจในรสชาติ

Although the current costs will increase, but do not think the price will increase In order to create a market to grow at the beginning of the business, but adjusting by adjusting the size and style to “mini waffle”

ปัจจุบันไอศกรีมวันมอร์มีรสชาติที่ขายได้เตรียมไว้ 50 รสชาติ โดยมีรสชาติที่ขายดีกว่า 30 รสชาติ และมุ่งเน้นการสร้างสรรค์รสชาติ และการนำเสนอแบบใหม่ๆ เป็นจุดขายที่โดดเด่น และแตกต่างอยู่ตลอด เช่น ล่าสุดกำลังทดลองสินค้ากลุ่มขนมไทย เช่น ไอศกรีมกล้วยบวชชี และจะใช้ใบตองเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อฉีกแนวจากเดิมและสร้างความสนุกให้ผู้บริโภค

At present, Daymor ice cream has 50 flavors that are sold, with over 30 flavors that are sold well and focus on creating flavors.

การตั้งราคา และ การคำนวณต้นทุน

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่า

สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่า

การสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ด้วยการต่อยอดจากของเดิม คือ การนำหม้อดินแบบโบราณมาใส่ท็อปปิ้ง และเพิ่มความหลากหลาย ด้วยฝรั่งโรยบ๊วยและมะม่วงน้ำปลาหวาน จากเดิมที่มีแค่มะยมพริกเกลือ ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงของการนำหม้อดินโบราณมาจัดวางคู่กับ ตู้ไอศกรีมสมัยใหม่ ซึ่งเป็นภาพที่ขัดกัน

และใช้กับการออกงานแฟร์ เพราะเป็นความพยายามเสนอให้เห็นว่าเป็นไอศกรีมของคนไทย และต้องการให้เกิดความสงสัย จะได้มีโอกาสพูดคุยและนำไปสู่การทดลอง

Creating new ideas With the extension from the original, to bring the traditional clay pot to topping And increase variety With guava, plum and mango, sweet fish sauce From the original that had just a gooseberry, pepper, salt Which the real goal of bringing the ancient clay pot to be placed together with Modern ice cream cabinet Which is a contrary image

ทำให้ลูกค้าเดินเข้ามาหาโดยไม่ต้องร้องเรียกให้เหนื่อยทั้งวัน แม้ว่าท้ายที่สุดจะไม่ชอบในรสชาติหรือท็อปปิ้งที่ใส่ก็ตามแต่ทำให้เกิดการจดจำ

Causing customers to come in without having to call up for a full day Although ultimately dislikes the taste or toppings that are put on, but it causes recognition.

กลยุทธ์ทางการตลาด  Marketing strategy

มีไปออกงานหลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการตอบรับดีโดย เฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น รวมถึงผู้ใหญ่ เพราะเป็นความแปลกแบบไทยที่คนไทยคุ้นเคย วิธีการแบบนี้เหมือนยกห้องแล็บไปหาลูกค้า และบางครั้งเป็นการนำสูตรหรือไอเดียจากลูกค้ามาเข้าห้องแล็บจริงๆ เพราะเมื่ออยู่กับลูกค้าจะเปิดรับอย่างมากทำให้ได้ข้อมูลดีๆเสมอ

There are many events Which most have been well received by Only in adolescents Including adults Because it is a strange Thai style that Thai people are familiar with This method is like raising a lab to find customers.

And sometimes the formulas or ideas from customers come to the lab Because when staying with customers, it is very open to receive good information always

มีไปออกงานหลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการตอบรับดีโดย เฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น รวมถึงผู้ใหญ่ เพราะเป็นความแปลกแบบไทยที่คนไทยคุ้นเคย วิธีการแบบนี้เหมือนยกห้องแล็บไปหาลูกค้า และบางครั้งเป็นการนำสูตรหรือไอเดียจากลูกค้ามาเข้าห้องแล็บจริงๆ เพราะเมื่ออยู่กับลูกค้าจะเปิดรับอย่างมากทำให้ได้ข้อมูลดีๆเสมอ

สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่า

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com