เริ่มต้น กำหนดกลยุทธ์

เริ่มต้น กำหนดกลยุทธ์ ในการเลือกใช้สื่อโฆษณาอย่าง มีกึ๋น โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางการตลาดใน แคมเปญนั้นๆ หรือตามแผนงานของปีนั้นๆ เช่น ถ้าวัตถุประสงค์ หลักคือต้องการสร้างการรับรู้ในตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์ใหม่ ในที่นี้ หมายถึงร้านอาหารของเรา ให้ชื่อร้านอาหารมีการติดตาตรึงใจลูกค้า หวังผลเพื่อให้ร้านเรากลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง การกำหนด วัตถุประสงค์ก็จะนำไปสู่การเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครั้งละ มากๆ อย่างโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ ในรายการที่มีกลุ่มเป้าหมาย รับชมหรืออ่านอยู่จำนวนมาก

ถ้าวัตถุประสงค์อยู่ที่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตรายี่ห้อ ก็ต้องเลือกสื่อที่มีภาพลักษณ์ดี เช่น นิตยสารชั้นนำ หา โทรทัศน์ที่มีภาพพจน์ดี มากกว่าการลงสื่อในรายการ เป็นต้น

 1. การกำหนดความต้องการหรือปัจจัยในการเลือกสื่อใน เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายทั้งหลักและรองที่ ต้องการสื่อสารด้วย จะได้เลือกที่มีผู้อ่าน/ผู้ชม/ผู้ฟัง ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ และการกำหนดช่วงระยะเวลาที่ต้องการ เผยแพร่ เช่น ต้องการสื่อออกไปภายใน 30 วัน อย่างนี้สื่อประเภท หนังสือพิมพ์ดูจะเป็นสื่อที่จะตอบสนองเงื่อนไขด้านเวลาได้

แต่สื่อประเภทนิตยสารรายเดือนที่ปกติเราต้องส่ง Art Work โฆษณาให้เขาล่วงหน้า 30-45 วัน ก่อนตีพิมพ์ หรือสื่อโทรทัศน์ที่มี ขั้นตอนในการผลิต และส่งให้คณะกรรมการของทางสถานีตรวจสอบ ก่อนเผยแพร่ ย่อมไม่สามารถตอบสนองเงื่อนไขเวลาที่เร่งรัดตามที่ นักการตลาดต้องการได้ สื่อเหล่านั้นก็ต้องตัดออกไป

 1. การกำหนดข้อความที่ต้องการสื่อ รวมถึงภาพหรือ องค์ประกอบต่างๆ ที่ต้องการใช้ในการสื่อสารไม่ว่าทางตรงหรือทาง อ้อมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ถ้าสิ่งที่ต้องการสื่อมีเพียง 1-2 ประเด็น และไม่ซับซ้อน เช่น ต้องการบอกลูกค้าว่าตอนนี้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ออกรสใหม่แล้ว หรือตอนนี้ทางร้านออกโปรโมชั่นสุดคุ้ม อย่างนี้ก็เหมาะที่จะโฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ
 2. กำหนดความถี่ที่ต้องการเผยแพร่ เช่น ถ้าต้องการให้ ได้ความถี่ 100 ครั้งต่อเดือน การใช้สื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสารไม่หน้าจะเพียงพอ การจะได้ความถี่มากๆ ถ้ามีงบประมาณก็ใช้สื่อโทรทัศน์เป็นหลัก แต่ถ้างบประมาณน้อยก็ต้องหันมาใช้สื่อวิทยุ และ outdoor ซึ่งจะได้ความถี่สูงในงบประมาณต่ำ

Determine the purpose of marketing communication in that campaign or according to the plan of that year. The principle is to create awareness in the brand of new products here, meaning our restaurant. The name of the restaurant has caught the mind of customers. Hopefully, in order for our shop to become the number one choice, setting objectives will lead to the selection of media that can reach a large number of target groups, such as television or newspapers. In the list with the target group Watch or read a lot.

Determining the needs or factors in strategic media selection, ie targeting the primary and secondary target groups at Want to communicate with Will be selected with readers / viewers / listeners Match the target group we want And determining the period of time that you want to publish, for example, want to media out within 30 days. The newspaper looks to be a medium that will meet the time conditions.

But regular monthly magazine media, we have to send Art Work advertising to him 30-45 days in advance before publication or television media with Production steps And sent to the committee of the pre-release inspection station, cannot meet the precondition conditions as Marketers want Those media must be cut off.

เริ่มต้น กำหนดกลยุทธ์ ในการเลือกใช้สื่อโฆษณาอย่าง มีกึ๋น

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

ข้อมูล ที่จำเป็นต้องใช้นั้นมีอยู่ 4 ด้านดังนี้

ข้อมูล ที่จำเป็นต้องใช้นั้นมีอยู่ 4 ด้านดังนี้

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะโฆษณา เช่น จุดขายสำคัญที่เรามีและต้องการนำเสนอต่อลูกค้าคืออะไร คุณสมบัติ เด่นของสินค้าและจุดด้อยอะไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

Information about the products that we will advertise, such as the key selling points that we have and what we want to offer to our customers, what are the features of the product and what are the disadvantages compared to competitors.

2. ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราต้องการ สื่อสารด้วยเป็นใคร เขามีพฤติกรรมการรับสื่ออย่างไร ใครมีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการประเภทที่เราขายบ้าง เขามีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตอย่างไร มีทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมในการใช้ชีวิตอย่างไร

Information about customers Target customers we want Who is communicating? How does he have the behavior of receiving media? Who influences the decision to buy products and services that we sell? How is his behavior in life, how he has attitudes, beliefs and values in living?

3. ข้อมูลคู่แข่ง เช่น ดูถึงงบประมาณที่คู่แข่งใช้ สื่อโฆษณาที่ คู่แข่งใช้ แนวทางการนำเสนอ และเทคนิควิธีการนำเสนอ เป็นต้น เพราะถ้าสื่อโฆษณาที่เราใช้เหมือนกับคู่แข่ง มีวิธีการนำเสนอคล้ายๆ กัน แต่เรามีงบประมาณต่ำกว่าคู่แข่งมาก โฆษณาของเราก็อาจจมลง ไปจนลูกค้าแทบจำไม่ได้ หรือนึกว่าโฆษณาของเราเป็นของคู่แข่งที่มี ใบมากกว่า ทำให้ไม่เกิดผลคุ้มค่า เราอาจต้องเปลี่ยนไปใช้สื่ออื่นที่ คู่แข่งไม่ได้ใช้ เป็นต้น

Competitor information, such as looking at the budget that competitors use advertising media that competitors use to propose And techniques for presentation methods, etc., because if the advertising media that we use is the same as our competitors There is a similar presentation method, but we have a lower budget than many competitors.

Our ads may sink. Until the customer could not remember Or think that our advertising is a competitor that has more leaves, making it not worthwhile We may have to switch to other media that Unused competitors etc.

ในอีกมุมหนึ่งถ้าเรามีงบประมาณที่พอจะแข่งกับคู่แข่งได้ เราอาจทำการวางแผนสื่อเพื่อสกัดคู่แข่งไว้ก่อน เช่น หากรู้ว่าคู่แข่งจะลงโฆษณาในนิตยสารแนะนำร้าน แนะนำเมนูอาหาร โปรโมชั่นต่างๆเล่มเดียวกับเรา เราอาจจองหน้าที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าคู่แข่ง หรือ จองป้ายโฆษณาตัดหน้าคู่แข่งได้ นี้ถือเป็นเรื่องของความเร็ว แม่น และกล้าตัดสินใจด้วย

 1. เข้าใจความต้องการและข้อจำกัดของบริษัทตัวเอง ใน วางแผนสื่อ นักการตลาดต้องรู้งบประมาณที่ชัดเจน ระยะ ชัดเจน วัตถุประสงค์ในการทำการโฆษณา รวมทั้งเข้าใจข้อจำกัด ภายในบริษัทตนเอง และข้อจำกัดด้านกฎหมายด้วย

ข้อมูล ที่จำเป็นต้องใช้นั้นมีอยู่ 4 ด้านดังนี้

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

ใช้ “สื่อ” โฆษณา อย่างมีกึ๋น

ใช้ “สื่อ” โฆษณา อย่างมีกึ๋น

คุณคงเคยคิดถึงคำถามที่ว่า “ทำอย่างไรถึงจะมั่นใจว่าเงินทุก บาททุกสตางค์ที่ลงไปเพื่อการโฆษณานั้น จะได้ผลสำเร็จคุ้มค่าตามที่คาดหวังไว้จริงๆ”

ปัจจุบันโฆษณามีอิทธิพลมาก จะรับสื่อหรือรู้จักอะไรก็ผ่าน โฆษณาด้วยกันทั้งนั้น เป็นการกระตุ้นความอยากได้ของผู้บริโภค เป็นอย่างดี เช่น อยากรู้ว่าที่โฆษณานะมันดีจริงไหม ใช้ได้ดีหรือเปล่า โฆษณาในยุคนี้จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสินค้าไป

สังเกตจากร้านอาหารบางร้าน เดิมก็ไม่ค่อยมีคนเข้า พอไป โฆษณาในทีวีหรือวิทยุ ก็จะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น เพราะลูกค้าได้ยินได้เห็น มาจากโฆษณา แสดงว่าโฆษณามีอิทธิพลกับผู้บริโภคมากๆ ในยุคนี้ จึงกล่าวได้ว่าถ้าไม่มีการโฆษณามาช่วยในการขาย สินค้าก็กระจายได้ ไม่กว้างและไม่รวดเร็วเพราะไม่เป็นที่รู้จัก

โฆษณาคือการประกาศสินค้าหรือบริการให้ประชาชนโดย ทั่วไปได้รับทราบ และเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด เพื่อบอกกล่าวให้ผู้บริโภครู้สึกถึงคุณค่าและความแตกต่าง รู้จักและก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้น

ในอดีตการเริ่มต้นของการโฆษณาจะเป็นลักษณะ ร้องป่าวประกาศเชิญชวน ปัจจุบันการโฆษณาทำได้ตาม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ เป็นต้น โดยเจ้าของ ว่าจ้างบริษัทรับทำโฆษณา เพื่อทำการโฆษณาสินค้าและบริการ ต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณากลางแจ้งตามถนนสายหลัก ซึ่งเป็นสื่อที่ ประหยัดงบประมาณ และสามารถตอกย้ำตราสินค้าได้

การโฆษณานั้นจึงมีอยู่หลายประเภท แตกต่างกันไปตามความต้องการ สภาพแวดล้อม ความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภค ว่าพวกเขาสามารถรับสื่อประเภทไหนได้และดีที่สุด

การวางแผนโฆษณาและใช้แผนการที่เราวางไว้จึงเป็นกลยุทธ์ สำคัญในการผูกมัดใจลูกค้า อาจเรียกว่าต้องใช้สื่อที่มีในมืออย่างมีกัน จึงจะเอาชนะคู่แข่งทางการตลาดได้

ฉะนั้นก่อนจะเลือกสื่อโฆษณา นักการตลาดต้องทำการบ้าน ด้วยการหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจก่อน

You’ve probably thought of the question: “How to be confident that every penny Every cent that goes down for that advertisement Will be really successful, worth as expected. ”

At present, advertising has great influence. Will receive media or know anything through Advertising together It stimulates the desire of consumers as well, such as wanting to know where the advertisement is. Is it really good? Is it good? Advertising in this era has become a necessity for products.

Observed from some restaurants Originally, there were not enough people to advertise on TV or radio. Will get more customers Because the customers heard from the advertisements show that the ads have a lot of influence on consumers in this era. Products can be distributed. Not wide and not fast because it is not known

Advertising is the announcement of products or services to the public by General acknowledgment And as a marketing communication tool To inform consumers about the value and differences Know and cause the behavior of buying products or using that service

In the past, the beginning of advertising would be characteristic. Invite to invite At present, advertising can be done, such as print media, television media, radio, etc.By the owner hiring an advertising agency To advertise products and services such as outdoor advertising signs along the main road Which is the media Save budget And can reinforce the brand

ใช้ “สื่อ” โฆษณา อย่างมีกึ๋น

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

“ การบริหารครัว ” เพื่อความอยู่รอดในธุรกิจ

“ การบริหารครัว ” เพื่อความอยู่รอดในธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม การที่ต้องให้ความสำคัญกับเมนู นั่นเพราะ รายการอาหารในเมนูส่งผลสะท้อนไปยังต้นทุน รวมถึงการจัดซื้อ จัด เก็บ และการปรุง ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของบริหารจัดการ ภายในครัว ที่ผู้ประกอบการควรนำระบบต่างๆ เข้ามาควบคุมการ ทำงานอีกขั้น เช่น นำหลักการ First in First out ที่หมายถึงอะไรซื้อ มาก่อนก็ต้องใช้ก่อน วัตถุดิบที่ใช้จะได้สดใหม่อยู่เสมอ

ส่วนการปรุงก็ต้องมีสูตรมาตรฐานไว้คอยกำหนดสัดส่วน เครื่องปรุงที่ชัดเจน ซึ่งจะทำให้อาหารมีรสชาติคงที่ ที่สำคัญยัง สามารถนำมาคำนวณย้อนกลับ เพื่อให้ทราบต้นทุนที่แท้จริงของ อาหารแต่ละจานได้อีกด้วย

แต่ในทางปฏิบัติเจ้าของร้านอาหารไม่ค่อยรู้ว่าต้นทุนอาหาร

ส่วนใหญ่ดูแค่ว่าวันนี้มีเงินสดเข้ามาเท่าไร ซึ่งตรงนี้เป็นจุดอ่อน สำหรับกิจการร้านอาหารในเมืองไทย ที่สำคัญยังไม่มีใครให้ความสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจัง

นอกจากนี้การที่ธุรกิจร้านอาหารในบ้านเราเติบโตเร็ว พอใครจะเปิดร้านก็ไปควานหาถูก ควานหาพ่อครัว หรือไม่ก็ได้ มาจากร้านดังๆ แต่ไม่เคยรู้ว่าคนที่หามาจะบริหารครัวได้หรือ มีความรู้ด้านการจัดการมากน้อยแค่ไหน ซึ่งนี้ก็เป็นปัจจัยอีกอย่า ทำให้ธุรกิจร้านอาหารอยู่รอดลำบาก

การหาจุดขายให้เจอเป็นสิ่งที่ผู้เริ่มต้นกิจการร้านอาหารควร กระทำเป็นอันดับแรก ต่อมาก็คือการคิดค้นเมนูรสเด็ด แปลกตา และน่าลิ้มลอง 3 อย่าง ที่สามารถช่วยชูจุดขายร้านอาหารของคุณให้ เป็นที่รู้จักมากขึ้นได้

ลองคิดดูสิว่าถ้าเมนูของคุณกลายเป็นที่จดจำ บอกบาก ต่อปากให้คนอยากมาลิ้มลองไม่ขาดสายแล้วล่ะก็ ธุรกิจร้านอาหาร ของคุณจะเจ๊งง่ายๆ ได้อย่างไร

“Kitchen management” for survival in business

However, having to focus on the menu because the menu items in the menu reflect the cost. Including purchasing, storage and cooking. These steps are part of the kitchen management that operators should adopt. Came to take control of another step, such as bringing the First in First out principle which means what to buy First, it must be used first. The ingredients used are always fresh.

For cooking, there must be a standard formula to determine the proportion. Clear ingredients Which will make the food have a constant, important flavor, can also be used to calculate back To know the true cost of Each dish is also available.

But in practice, restaurant owners don’t know how much food costs

Most of them just see how much cash they have today. Which is a weakness For restaurants in Thailand Importantly, no one is seriously interested in this matter.

In addition, the restaurant business in our home grows faster. When anyone opened the shop, it went right. Tardis the chef or not from the famous shop But never knew that the person seeking to manage the kitchen? How much management knowledge? This is another factor. Causing the restaurant business to survive difficult

Finding a selling point is something that a restaurant startup should Act first Next is the creation of 3 unique and delicious flavors that can help lift your restaurant’s selling point. More known

“ การบริหารครัว ” เพื่อความอยู่รอดในธุรกิจ

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

 

เมนูอาหาร สําคัญขนาดไหน

เมนูอาหาร สําคัญขนาดไหน

แนะนำวิธีการดึงดูดลูกค้าด้วยเมนูแบบ Blue Oceanสำหรับมือใหม่

นี่คือความเห็นของ คุณกมล รัตนวิระกุล นายกสมาคมการ คารโรงแรมไทย และที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม ที่มีต่อภาวการณ์แข่งขันของธุรกิจร้านอาหาร

“ธุรกิจร้านอาหารเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูง แต่กลับมีอัตรา เติบโตเพียงแค่ 69% เท่านั้น นั่นเพราะเป็นธุรกิจที่มี Life cycle (วงจรธุรกิจ) ค่อนข้างสั้น เข้าง่าย ออกเร็ว คนเจ๊งมาก คนเข้าใหม่มา ก็มาก”

เนื่องจากร้านอาหารเป็นธุรกิจในฝันของคนในยุคนี้ แต่การ ทำร้านที่คิดไว้ให้อยู่รอดปลอดภัยในวังวนการแข่งขันได้นั้น ลำดับ แรกคุณกมลแนะนำว่า ควรศึกษาก่อนว่าจะขายอะไร หรือที่เรียกว่า Type of Restaurant (ประเภทของร้านอาหาร)

เนื่องจากหลักการของ Blue Ocean ได้บอกไว้ว่า ต้องขาย ในสิ่งที่มีคู่แข่งไม่มาก หรือมีน้อย หรือไม่มี หรือเป็นคนละตลาดโดยไม่จำเป็นต้องขายถูก เพราะการขายถูกไม่ได้ตอบโจทย์ในแง่ของต้นทุน

“คนทำร้านอาหารสมัยใหม่ต้องศึกษาว่าอาหาร ที่คนนิยม ซึ่งในปัจจุบันจากการสำรวจพบว่าอาหารญี่ปุ่นเป็นอาหาร ยอดนิยมอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นพวกสเต๊ก และอาหาร จำพวกพิซซ่า พาสต้า เพราะถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าพฤติกรรม บริโภคของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไป โดยจะนิยมรับประทานอะไร จานเดียวแล้วอิ่ม”

เมื่อกำหนดได้แล้วว่าร้านอาหารที่จะเปิดเป็นประเภทใด ขั้น ต่อไปจึงมากำหนด Location (สถานที่) และสุดท้ายต้องรู้ว่าจะขาย ใคร กลุ่มลูกค้าคือคนอายุน้อยหรือมาก หรือจะเป็นกลุ่มครอบครัว สำหรับการพิจารณาทั้ง 3 ส่วนนี้จะต้องสอดคล้องตอบโจทย์ซึ่งกัน และกัน ร้านที่เปิดถึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จ

มีเมนูแล้วต่อไปจะทำอย่างไรให้ร้านสะดุดตา

ขอยกตัวอย่างร้านสเต็กที่เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการร้านสเต็กแต่ละรายพยายามหากลวิธีต่างๆ ในการ สร้างความแปลก โดดเด่น และสะดุดตาแก่ลูกค้ามากที่สุด

คุณสมฤทัย นรมัตถ์ เจ้าของร้านสเต๊กฮัท ซึ่งเป็นร้านขาย สเต็กเนื้อนกกระจอกเทศ กล่าวถึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้ร้านประสบความ สำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ว่า แต่เดิมร้านของเธอจะขายแค่สเต็กเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ ฯลฯ เป็นหลัก จึงทำให้เธอเกิดความคิดที่จะปรับปรุงเมนูของร้านให้มีความหลากหลายแปลกใหม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะ เนื้อนกกระจอกเทศสูตรน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของร้านที่เธอปรุงแต่งขึ้นเอง

นอกจากนี้เธอยังได้ทำป้ายชื่อร้านและสัญลักษณ์ร้านเป็นรูป เป็นนกกระจอกเทศยืนอยู่หน้าร้าน ซึ่งสร้างความโดดเด่นให้กับร้าน ได้มาก เพราะไอเดียที่เป็นเลิศและไม่ซ้ำใครแบบนี้เอง จึงทำให้ร้าน สเต็กฮัทของเธอประสบความสำเร็จมาได้จนถึงทุกวันนี้

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ หัวใจสำคัญที่จะช่วยเสริมธุรกิจให้ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปวิธีการหนึ่งก็คือ การรู้จักคิดค้นดัดแปลงเมนู อาหารให้มีความแปลกใหม่ ทำให้คนที่รับประทานอาหารอยากลิ้ม ลองเมนูนั้นๆ หรือจะเป็นการทำสัญลักษณ์ร้านตั้งตระหง่านอยู่หน้าร้านก็ย่อมได้ เพราะวิธีดังกล่าวจะทำให้ร้านเป็นที่สะดุดตาของ ผู้สัญจรไปมา

ส่วนในกลุ่มของผู้ประกอบการที่เปิดร้านอยู่แล้ว กลยุทธ์ Blue Ocean บอกแล้วว่าต้องประเมิน และเก็บสถิติว่ารายการ

รายได้หรือขายไม่ได้ โดยนำรายการอาหารที่มีอยู่ในเมนู ทั้งหมดมาประเมินการขาย ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

 • อะไรที่ขายดี 70% ให้จัดอยู่ในกลุ่มดาวรุ่ง
 • ขายดี 50% เป็นพระรองเบอร์ 2
 • นานๆ ขายที่ 30%
 • ขายไม่ได้เลย

หลักของ Blue Ocean บอกว่าอะไรที่ขายไม่ดีก็ให้เลิก ลดเมนูที่นานๆ ขายทีลง หรือนำเมนูที่ไม่เป็นที่นิยมออกไป หรือหาก รายการมีมากเกินไปก็ให้ลดจำนวนลงส่วนกลุ่มที่เป็นพระรองก็มาดูว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร เช่น เอามาจัดเซ็ตหรือเปลี่ยนวิธีการนำเสนอให้ดูน่ารับประทาน ส่วน กลุ่มดาวรุ่งที่ขายดีอยู่แล้วก็ลองสร้างรายการอาหารใหม่ๆ

“สมัยนี้การทำธุรกิจต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องการ เก็บสถิติ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ควบคุมต้นทุนและบริหารคร เพราะบางครั้งการที่เรารู้สึกว่าขายดีแล้วต้องมีกำไร ตรงนี้เป็นเรื่อง กำไรก็ได้ ของความรู้สึก ไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ การขายดีบางครั้งอาจไม่มีกำไรได้”

How important is the food menu

Suggest ways to attract customers with the Blue Ocean menu for newbies.

This is the opinion of Mr. Kamon Ratanawirakun, President of the Thai Hotel Association and senior adviser of the Institute of Small Enterprise Development. Medium and small With the competitive situation of the restaurant business

“The restaurant business is a high value market. But has a rate Grew only 69%. That is because the business has a life cycle (business cycle) is quite short, easy to access, fast, very ruined, new entrants too. ”

Since the restaurant is a dream business for people in this era, but making a shop that thinks to survive in the competition is first. Should study first what to sell Also known as Type of Restaurant (type of restaurant)

เมนูอาหาร สําคัญขนาดไหน

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

 

การจัดแต่งร้าน

การจัดแต่งร้าน

การกำหนดรูปแบบของร้านค้าและร้านอาหารนั้น สิ่งสำคัญ

ตกแต่งร้านที่ดีก็คือการสามารถดึงดูดลูกค้าเข้าร้านได้ (แสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปด้วยดีได้)

ร้านค้าที่จะดึงลูกค้าเข้าร้านได้ดีเช่นนี้ สิ่งสำคัญประการแรก คือ จะต้องมีการออกแบบภายในให้มีลักษณะเชิญชวน ดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร้าน

การจัดเรียงสินค้าภายในจะต้องกำหนดให้ตัวพนักงานขาย ที่ เป็นคนต้อนรับลูกค้าหันหน้าเข้าหาประตู สินค้าจะต้องจัดเรียงใน ลักษณะเชื้อเชิญให้ลูกค้ามองเห็นได้ถนัดตา ภายในร้านควรติดไฟให้ สว่างไสวเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าที่ผ่านไปมาไหลเวียนเข้าร้านได้ดี

การติดกระจกมากๆ ก็นับว่าเป็นเรื่องดี เพราะเป็นสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงสินค้า และการอำนวยความสะดวกที่ “เพิ่มมากขึ้นเป็น สองเท่า” อันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ความโอ่โถง และความรุ่งเรือง

ปัจจุบันนี้เจ้าของร้านค้ารายย่อยหลายท่านพบว่า การตั้งตู้ ปลาหรือน้ำพุเล็กๆ เอาไว้ ก็จะช่วยให้การค้าขายดีขึ้น เจ้าของร้าน เฉพาะร้านที่มีอ่างปลาคาร์ฟราคาแพงหรือ “ปลาสวยงาม” อื่นๆ

มักจะดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น

ทั้งนี้เพราะเหตุผลสองประการ ประการแรกคือความเป็น มงคลทางฮวงจุ้ย เพราะมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง ประการที่สองคือ เป็นการแสดงถึง “ความสด” ของร้านขายอาหารทะเล

จะเห็นว่าร้านอาหารจีนสมัยใหม่ จะไม่ใช้สีแดงและสีทอง ช่วยในการตกแต่งอีกต่อไปแล้ว และอีกหลายร้านก็ไม่ใช้รูปมังกร เกี่ยวกระหวัดเช่นที่เคยเห็นตามร้านอาหารจีนแบบเก่า แต่ร้าน อาหารเหล่านี้จะเปลี่ยนมาใช้สีทาภายในสีอ่อนๆ ร้านรูปสี่เหลี่ยม โต๊ะทานอาหารทรงกลม และจัดเรียงโต๊ะไม่ให้แน่นเกินไป เพื่อให้เกิด ความสบายตาและให้ลูกค้ารู้สึกดี

สังเกตได้จากนิสัยคนไทยด้วยกันที่ไม่ชอบอะไรอึดอัดจนเกิน ไป อีกทั้งก็ให้พนักงานภายในร้านสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวก

เฟอร์นิเจอร์ชิ้นสำคัญที่สุดในร้านหรือร้านอาหารก็คือเครื่อง คิดเงินนั่นเอง การจัดวางตำแหน่งเครื่องคิดเงินสามารถบันดาลให้ เกิดโชคลาภอย่างมหัศจรรย์ หรือทำให้เกิดความหายนะได้

ดังนั้นการจัดวางเครื่องคิดเงินจะต้องกระทำด้วย ระมัดระวังมากที่สุด ทั้งนี้เพราะเครื่องคิดเงินเป็นอาณาบริเวณ “เงินทอง” หลังไหลเข้ามายังเจ้าของกิจการ ยิ่งตั้งอยู่ในที่ ที่เป็นมงคล” มากเท่าใด ก็จะยิ่งทำให้เงินทองหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นเท่านั้น

Shop decoration

Determining the style of shops and restaurants is important.

A good shop decoration is able to attract customers to the store. (Demonstrating good business practices)

Stores that will pull customers into the store as well The first important thing is that the interior design must be inviting. Attracting target groups to shop

Arrangement of products inside must be assigned to the sales person who is the receptionist facing the door. Products must be arranged in An invitation to see the customer Inside the shop should be flammable. Bright to attract customers who have passed through the shop well.

Sticking the mirror very much It is considered good. Because it is a symbol That represents the product And the convenience that “Doubling up” means richness, spaciousness and glory.

Today, many small shop owners find that setting up a small aquarium or fountain will help trade better. The shop owner only has an expensive carp or other beautiful fish.

Always run the business smoothly

This is because of two reasons. First, it is Auspicious way of Feng Shui Because there is water involved The second is Represents the “freshness” of seafood stores

การจัดแต่งร้าน

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

การจัดพื้นที่หน้าร้าน

การจัดพื้นที่หน้าร้าน

หลักการข้อแรกคือ หากขายอะไรต้องโชว์สิ่งนั้น เช่น ขาย ข้าวหน้าเป็ดต้องโชว์เป็ดย่างหน้าร้าน เป็นต้น ถัดมาคือเรื่องของการ จัดวางโต๊ะแคชเชียร์ ผู้เชี่ยวชาญการวางทําเลที่ตั้งร้านแนะนำว่าให้ลองหันหน้าออกไปทางหน้าร้าน ตำแหน่งด้านซ้ายคือมังกร ด้านขวาคือเสือขาว ในทางฮวงจุ้ยด้านซ้ายต้องนิ่ง และขวาควรเคลื่อนไหว ดังนั้นตำแหน่งโต๊ะแคชเชียร์จึงควรตั้งด้านขวาทำมุมกับประตูเพื่อดักเงินทอง

The first principle is If selling anything, must show that, such as selling rice, duck face, having to show roast duck in front of the shop, etc. Next is the matter of Place the cashier table The experts at the shop location suggest that you try to turn your face out to the store.

The left position is the dragon. On the right is the white tiger In the feng shui, the left side must be still. And the right should move Therefore, the position of the cashier’s desk should be set to the right, angled to the door to trap the money.

การตั้งป้าย

การตั้งป้ายนั้นควรตั้งในลักษณะที่เรียกว่า “ตั้งป้ายให้ตัด มังกร” ซึ่งหมายถึงการตั้งป้ายให้เตะตา กระตุ้นความสนใจของคนที่ เดินผ่านไปผ่านมา การตั้งป้ายที่ดีจึงไม่ใช่คำนึงแค่เรื่องของขนาด เท่านั้น แต่ต้องมีความเหมาะสมกับพื้นที่ และสอดคล้องกับทิศทาง การเดินของคน หรือทิศตัดมังกรด้วย

The label should be set in a manner called “Set a sign to cut the dragon” which means to set a sign to make an eye. Stimulate the interest of the people Passed by Setting a good label is not just about size but must be appropriate for the area. And in accordance with the direction of walking of people or the direction of the dragon as well

อาวุธสำคัญของร้านอาหาร

ในธุรกิจร้านอาหาร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทําเลที่ตั้งได้แนะนำว่า ไม่เพียงแค่รสชาติเท่านั้นที่เป็นตัวดึงดูดลูกค้า รูปแบบการจัดแต่งร้านก็ถือเป็นส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกัน ซึ่งตามเคย ร้านอาหารที่จะประสบความสำเร็จจะต้องมีองค์ประกอบที่ถือเป็นอาวุธสำคัญ 5 อย่าง ดังนี้

In the restaurant business Location experts have suggested that Not only the taste that attracts customers The style of the store is considered an important part to consider as well, which, as always, a restaurant that will succeed must have 5 elements that are considered as important weapons

 1. รูป ในที่นี้คือเอกลักษณ์ของร้าน การจัดครัวหน้าร้านเพื่อ ให้คนได้เห็นการทำอาหารที่เต็มไปด้วยศิลปะและความสนุกสนาน เป็นแนวทางหนึ่ง หรืออาจนำภาพอาหารที่ให้บริการในร้านมา ประดับตามผนัง สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการดึงดูดใจลูกค้าทั้งสิ้น
 2. รส ในธุรกิจร้านอาหาร รสชาติคือส่วนสำคัญ อาหาร อร่อยไม่ว่าจะไปแอบซ่อนอยู่ที่ไหนก็ยังมีคนตามเข้าไปกิน
 3. กลิ่น คือจุดเด่น คือเป็นอาวุธระยะไกล ตัวอย่างที่เห็นอยู่ ในปัจจุบันก็คือ สตาบัคส์ มิสเตอร์บัน ร้านขนมปัง กาแฟยอดนิยมที่ ใช้กลิ่นเป็นอาวุธนั่นเอง
 4. เสียง ได้แก่ การใช้ดนตรีสร้างบรรยากาศภายในร้าน บาง ครั้งรสชาติอาหารอาจเป็นเรื่องรอง หากลูกค้าต้องการมารับ บรรยากาศในร้านมากกว่าการมารับประทาน
 5. สัมผัส ข้อนี้มีความหมายเช่นเดียวกับบรรยากาศ 8 เรื่องของการดีไซน์ตกแต่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างบรรยากาศ ความรู้สึกผ่านทางสายตา และเมื่อลูกค้าก้าวเข้ามาในร้าน กิจ ได้ถึงสิ่งที่เจ้าของร้านต้องการสื่อผ่านเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งต่างๆ

การจัดพื้นที่หน้าร้าน

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

เคล็ดลับ เลือกพื้นที่และทําเลที่ตั้ง

เคล็ดลับ เลือกพื้นที่และทําเลที่ตั้ง

เคล็ดลับของร้านอาหารนั้นสิ่งสำคัญอยู่ที่ “การเลือกทําเล” รองลงมาคือการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับประเภทของร้านอาหาร นั้นๆ ใครที่คิดจะเปิดร้านอาหารจึงควรหาทําเลให้ได้ก่อนแล้วค่อย คิดหาประเภทของอาหารที่จะขายให้เหมาะสมกับทําเลนั้นๆ เพราะ ทำเลแต่ละแห่งก็เหมาะกับการขายอาหารที่ต่างกัน

The secret of the restaurant is that “Selecting a place”, followed by arranging the space to suit the type of the restaurant Think of the type of food that will be sold to suit each other because each location is suitable for selling different foods.

ในการเลือกที่ตั้งทําเล ได้แบ่งทําเลที่น่าสนใจสำหรับร้าน อาหารไว้สองประเภท คือร้านที่ต้องการคนที่สัญจรผ่านไปมามากๆ ได้แก่ ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านอาหารตามสั่งทั่วไป ฟาสต์ฟูด และร้าน อาหารที่ต้องการบรรยากาศ แม้จะมีคนไม่พลุกพล่านมากนักแต่มีที่ ตั้งที่เปิดโล่ง และบรรยากาศสวยงาม

To select a location Has divided interesting places for the shop Two types of food Is a shop that needs people who pass by a lot, including noodle shops General à la carte restaurant, fast food and restaurants that need atmosphere Although there are not many people busy but there is a place Set open And beautiful atmosphere

แต่แม้ทําเลจะดีแค่ไหน หากมีคนแห่เปิดร้านอาหารประเภท เดียวกันหลายๆ ร้านในละแวกเดียวกัน ก็จะเป็นการตัดยอดขายซึ่งกันและกัน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจเท่าใดนัก แต่ทุกทําเลก็มีจุดดีในตัวเอง คุณแค่ต้องหาให้เจอและนำเอาข้อดีนั้นมาใช้ให้ได้

But how good it is If someone flocks to open a restaurant Many same Shop in the same area Will cut each other’s sales Which is not good for the business But every one has a good point in himself You just have to find and take that advantage to use.

เทคนิคการจัดสมดุลของพื้นที่

นอกจากทำเลแล้ว สิ่งสำคัญอันดับรองลงมาก็คือการจัดพื้นที่ให้เหมาะสม โดยเจ้าของร้านอาหารต้องให้ความสำคัญของพื้นที่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่หลักๆ ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

Techniques for balancing the area

Besides the location The second most important thing is to arrange the space appropriately. The restaurant owner must give priority to the area. Divided into main areas Into various parts as follows

ห้องครัว

ปัจจุบันร้านอาหารที่จัดแบบครัวเปิดกำลังได้รับความนิยม ค่อนข้างมาก ไม่ใช่เพียงเพราะความสะดวกในการจัดพื้นที่ แต่รวมถึง สามารถโชว์การทำอาหารเพื่อดึงดูดสายตาลูกค้า แต่ทั้งนี้ต้องดู ด้วยว่าประเภทของร้านอาหารนั้นๆ เหมาะกับการตั้งครัวเปิดหรือไม่ ถัดมาก็คือเรื่องของอุปกรณ์ การจัดตั้งเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสม กับการใช้งาน ซึ่งนั่นก็เท่ากับเป็นการทำให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย อย่างหนึ่งด้วย

kitchen

Nowadays, restaurants that are open-style kitchens are gaining quite popularity, not only because of the ease of organizing space, but also being able to show cooking to attract customers. But must see For that type of restaurant Suitable for setting up an open kitchen or not Next is the device.

เคล็ดลับ เลือกพื้นที่และทําเลที่ตั้ง


ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

การจัดตั้งธุรกิจ

การจัดตั้งธุรกิจ

เมื่อเราประเมินตนเองและประเมินตลาดแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการจัดตั้งธุรกิจ วิธีจัดตั้งธุรกิจแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องคือ ตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจโดยต้องมีความชัดเจนว่า ธุรกิจทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยผู้เริ่มต้นธุรกิจ ต้องคำนึงว่าเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วจะสามารถทำตามได้หรือไม่

When we evaluate ourselves and evaluate the market, the next step is to establish a business. How to set up a business, divided into various parts Related is Set the objectives and goals of the business, with the clarity of what the business is doing, where, how the results are expected. By starting a business Must take into account that once set up, will be able to follow or not

คำนึงถึงรูปแบบขององค์กร รูปแบบขององค์กรมีหลาย ลักษณะคือ เป็นเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ซึ่งคง รับผิดชอบของทั้ง 3 ลักษณะจะต่างกันไป คือเจ้าของคนเดียว รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในทุกเรื่อง ห้างหุ้นส่วนคือมีหุ้นส่วนตั้งแต่2 คนขึ้นไป ความรับผิดชอบของแต่ละคนมากน้อยต่างกันไปตามงานที่ตกลงกันไว้ ส่วนผู้ที่ลงทุนด้วยรูปแบบบริษัทก็ต้องมี สมาชิกก่อตั้งจำนวน 7 คนขึ้นไป และผลตอบแทนที่ได้จะอยู่ในรูปของเงินปันผล

Taking into account the organization’s style There are many forms of organization that are single owners, partnerships or companies that are responsible for all 3 characteristics. Is the only owner Solely responsible for all matters A partnership is a partnership of 2 or more people. The responsibility of each person is very different according to the agreed work. For those who invest in the form of a company, they must have The founding members are 7 or more and the returns will be in the form of dividends.

คำนึงถึงการหาแหล่งเงินทุน โดยปกติเงินทุนมาจากสอง แหล่งใหญ่ๆ คือ เงินทุนที่อยู่ในมือ และเงินทุนที่มาจากการกู้ยืม สำหรับการขอกู้เงินหากเป็นนักลงทุนรายใหม่อาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากไม่ได้รับความเชื่อถือ ดังนั้นการสร้างเครดิตหรือความน่า เชื่อถือให้กับตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญ และสิ่งที่ยืนยันความน่าเชื่อถือ ของเราได้คือผลการดำเนินงานของกิจการที่ผ่านมา รวมถึงสถานะ ทางการเงิน เช่น งบการเงินต่างๆ ประมาณการกำไรที่คาดว่าจะได้รับ

Taking into account the source of funding Normally, funds come from two major sources, namely, capital at hand. And the funds that come from the loan For a loan request

คำนึงถึงสินค้าหรือบริการที่จะผลิต ต้องสอดคล้องกับข้อมูล ความต้องการของลูกค้า และที่สำคัญสินค้าควรมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่ไม่เหมือนใคร

คำนึงการจัดจำหน่ายสินค้า ผู้เริ่มต้นธุรกิจควรดูความเหมาะสม

ของตลาดว่าจะจัดจำหน่ายในลักษณะใด เช่น ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ผ่านพ่อค้าคนกลาง มีผู้แทนจำหน่าย หรือหลายวิธีรวมกัน เป็นต้น

คำนึงถึงการจัดการทางการเงิน คือการวางแผนการใช้ เงิน ให้เงินหมุนเวียนไหลคล่องตลอด สิ่งที่ช่วยให้รู้ฐานะการเงิน เราคือการทำบัญชีงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นงบดุล งบกำไรขาดทุน ประมาณการรายรับรายจ่าย เป็นต้น

นอกจากนี้ผู้เริ่มต้นธุรกิจยังต้องแบ่งส่วนเงินทุนหมุนเวียนไว้ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในกิจการ เช่น เงินเดือนพนักงาน เงิน ซื้อวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เงินเหล่านี้ต้องควบคุมให้พอใช้ไม่ขาดมือ เพราะถ้าผู้ประกอบการสะดุดกับภาวะการเงิน กิจการอาจหยุดชะงักลงได้

พนักงานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กิจการประสบความสำเร็จได้ ถ้านายจ้างสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พนักงานก็จะมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงาน ผลที่ตามมา กิจการจะเจริญ รุดหน้า

ปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ ที่ร้านอาหารหลายรายใช้ได้ผล คือต้องมีแนวความคิดที่แน่ชัด มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สำคัญต้อง เป้าหมายธุรกิจที่แน่ชัดคือมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นเอง และที่ขาด ไม่ได้คือมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดอย่าง มีการจัดการที่ดี และต้องมีทำเลที่ดีด้วย

(ขอขอบคุณส่วนหนึ่งของข้อมูลจากที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไว้ด้วย ณ โอกาสนี้

การจัดตั้งธุรกิจ

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com

ก้าวแรก บนถนนธุรกิจ

ก้าวแรก บนถนนธุรกิจ

องค์ประกอบสำคัญ ของร้านอาหาร ที่ประสบความสำเร็จ

หลายๆ ท่านอยากมีร้านอาหารเป็นของ ตัวเอง เพราะถือว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ในประเภท ปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อร่างกาย ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดี หรือไม่ร้านอาหารก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้อง บริโภค แต่ก็ดูเหมือนเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เริ่มต้น คนเหล่านี้มักมีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่าควร เริ่มต้นจากจุดไหนก่อน แล้วทำอย่างไรต่อไปจึง จะประสบความสำเร็จ

Many people would like to have their own restaurant because it is considered a business that is in the type 4 factor that is necessary for the body. No matter how good the economy is Whether or not a restaurant is a necessity for everyone to eat, but it seems difficult for beginners. These people often have many questions that should be Where to start from first And what to do next To succeed

แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจเราควรเริ่มจากการหาข้อมูลใน ด้านใหญ่ๆ คือ กำลังของตนเอง ตลาด ลูกค้า และคู่แข่ง แต่กระนั้น ใช่ว่าใครก็จะสามารถทำร้านอาหารได้ประสบความสำเร็จ และคน ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ก็มิใช่ได้มาง่ายๆ ต้องอาศัยปัจจัย ประกอบหลายอย่าง และผู้เขียนขออธิบายถึงข้อมูลแนวทาง 3 ด้าน ใหญ่ๆ ดังนี้

The way to start a business, we should start by finding information on a large scale, ie, our own strength, market, customers and competitors. However, not that anyone will be able to make a successful restaurant and people who are successful in this business are not.

Come easily Requires factors Assemble many things And the author would like to explain the 3 main ways to follow

วัดกำลังตนเอง

ควรรู้จักประเมินว่าตนเองมีคุณสมบัติที่จะทำธุรกิจนั้นๆ หรือไม่ เช่น มีความรู้ ความสามารถ มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ยอมรับความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น กล้านำเงินออมที่เก็บทั้งชีวิตมา ลงทุน เป็นต้น และที่สำคัญคือต้องหนักแน่น จริงจัง และกล้า ตัดสินใจ

Should know whether or not they are qualified to do that business, such as knowledge, ability, patience, diligence, honesty,

accepting risks in various fields, such as daring to bring savings to life, investment etc. and most importantly, must be firm Serious and courageous decision

เลือกประเภทธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเอง โดยดูจาก ตามชอบ ความถนัด และความสนใจของตนเองเป็นหลัก เพราะ คนที่รักจะทำให้ผู้ประกอบการอยากแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ทางธุรกิจอยู่เสมอ

สำรวจฐานะทางการเงินว่าตนเองมีเพียงพอหรือไม่ การเงิน ควรจัดแบ่งออกเป็นส่วนๆ เช่น แบ่งไว้สำหรับใช้จ่ายในครอบครัว แบ่งเป็นเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อใช้ในยามจำเป็น และแบ่งไว้ สำหรับการออมเพื่อการลงทุน อาจเป็นการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว เช่น การซื้อพันธบัตรรัฐบาล เมื่อจัดแบ่งเป็นส่วนต่างๆ แล้ว เรา จะเห็นว่าตนเองมีเงินเพียงพอเพื่อทำธุรกิจหรือไม่ หรือต้องหาจาก แหล่งเงินกู้อื่นๆ

เรื่องของทำเลที่ตั้ง ถ้าผู้เริ่มต้นธุรกิจมีสถานที่เป็นของตนเอง และอยู่ในทำเลที่ดีก็ไม่มีปัญหา แต่หากผู้เริ่มต้นยังไม่มีก็ควรมองหา ทำเลที่เหมาะสมกับธุรกิจ เช่น ย่านศูนย์การค้า ชุมชน อยู่ใกล้แหล่ง วัตถุดิบ เป็นต้น

และเรายังต้องคำนึงต่อด้วยว่าทำเลนั้นควรใช้วิธีซื้อหรือเช่าดี เคยดูที่เงินทุนว่ามีเพียงพอหรือไม่ หากเรามีเงินน้อยก็ควรใช้วิธีเช่าจะดีกว่า ทั้งนี้ผู้เริ่มต้นธุรกิจควรดูถึงรายละเอียดของสัญญาว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่เพียงไร

สอดส่องตลาด ทั้งลูกค้าและคู่แข่ง

รู้ข้อมูลของลูกค้า ผู้เริ่มต้นธุรกิจควรสำรวจความต้องการ สินค้าหรือบริการว่ามีมากน้อยเพียงใด เหมาะกับลูกค้ากลุ่มใด วัยใด ชายหรือหญิง เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการผลิตต่อไป

และควรรู้ข้อมูลของคู่แข่ง ธุรกิจในปัจจุบันมีมากมาย จำเป็นต้องทราบว่าคู่แข่งของเราเป็นอย่างไร มีจุดเด่นและจุดด้อย ตรงไหน แต่การรู้ข้อมูลของคู่แข่งก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต่างฝ่าย ต่างปิดบังข้อมูลเหล่านี้

ก้าวแรก บนถนนธุรกิจ

ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com