จดทะเบียนใบอนุญาตให้ถูกต้อง

จดทะเบียนใบอนุญาตให้ถูกต้อง

สิ่งสำคัญที่หลายคนมองข้ามคือการ จดทะเบียนใบอนุญาตให้ถูกต้อง ต่าง ๆ เพื่อเปิดร้านอาหารอย่างถูกต้อง มีใบอนุญาตในการขอดังนี้

ทะเบียนการค้า

ธุรกิจร้านอาหารจะต้องส่งใบทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับจากวันเริ่มต้นธุรกิจ สำหรับในกรุงเทพสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตที่ตั้งร้านค้าจังหวัดที่จดทะเบียนในเขตเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่ร้านค้าตั้งอยู่ ด้วยค่าบริการ 50 บาท

หลักฐานที่จะใช้ที่ต้องใช้ (สำหรับบุคคล)

 • ประเภทพื้นที่
 • สำเนานามบัตร
 • ในกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นเจ้าบ้านเพื่อแสดงทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน แต่หากไม่ได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
  หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่สำเนาสัญญาเช่าสำนักงานใหญ่
 • แผนที่แสดงที่ตั้งธุรกิจและสถานที่สำคัญใกล้เคียง
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ใบอนุญาตเก็บอาหารและอาหารและการเก็บรวบรวม

ในกรณีที่ร้านมีขนาดเกิน 200 ตารางเมตรขึ้นไปจะต้องได้รับใบอนุญาตในการขายและเก็บอาหารที่สำนักงานเทศบาลหรือเทศบาลตำบลอบต. ที่มีร้านอาหารตั้งอยู่โดยมีค่าธรรมเนียม 2,000 – 3,000 บาท / ปี

หลักฐานที่จำเป็น

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต
 • สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้ง
 • หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสำเนาสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของทนายความและทนายความ (ในกรณีที่คุณไม่สามารถยื่นคำร้องด้วยตัวเอง)
 • ผลการตรวจสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ของเจ้าหน้าที่ติดต่ออาหาร
 • สำเนาใบรับรองโครงการสุขาภิบาลอาหารกรุงเทพ (ถ้ามี)
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
 • ใบอนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

จดทะเบียนใบอนุญาตให้ถูกต้อง

จดทะเบียนใบอนุญาตให้ถูกต้อง

Register the license correctly

The important thing that many people overlook is that Register various valid licenses to open restaurants correctly Have a license to request as follows

Business registration

Restaurant businesses must submit a Commercial Registration within 30 days of the business start. In Bangkok, registration can be made at the provincial store location office that is registered in the municipality or the sub-district administrative organization where the shop is located. With a service fee of 50 baht

Evidence to be used that must be used (For individuals)

 • Area type
 • Copy of business card
 • In the event that the entrepreneur is the host to show the house registration to the registrar But if not being a host, have to attach additional documents, including
 • Letter of consent for use of the head office location, copy of the head office rental agreement
 • Map showing business locations and nearby landmarks
 • Power of attorney (if any)

Food and food storage and storage licenses

In the case that the size of the shop exceeds 200 square meters or more, must obtain a license to sell and store food at the municipal office or sub-district administrative organization. Which has a restaurant located, with a fee of 2,000 – 3,000 baht / year

Necessary evidence

 • Copy of ID card and copy of house registration of the licensee
 • Copy of house registration of the house that is used as the location
 • Letter of consent to use the building or a copy of the lease from the building owner
 • Power of attorney together with a copy of the identification card of the lawyer and lawyer (In the event that you are unable to file a request by yourself)
 • Health examination results or medical certificates of food contact staff
 • Copy of Bangkok Food Sanitation Project certificate (if any)
 • Map showing the location of the establishment.
 • License from other relevant government agencies (if any)

  ขอบคุณรูปภาพ : Google

แนะนำติชมได้ที่ : chuyenhot.com